Laureaci Konkursu - edycja 2013/2014

Na X, jubileuszową edycję Konkursu wpłynęła rekordowa ilość 122 prac, w tym 39 rozpraw doktorskich oraz 83 prace magisterskie. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 6.000,00 zł brutto oraz 5 wyróżnień nagrodzonych pamiątkowymi albumami, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 3.000,00 zł brutto oraz 4 wyróżnienia nagrodzone pamiątkowymi albumami.

Łącznie w dotychczasowych edycjach Konkursu nagrodzono i wyróżniono 112 prac; 30 nagród oraz 34 wyróżnienia w kategorii prac magisterskich; 27 nagród oraz 21 wyróżnień w kategorii prac doktorskich.


W kategorii prac doktorskich nagrody otrzymali:

1. Radosław Bul

"Migracje wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej w okresie intensywnej suburbanizacji"

Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Uczelnia: Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Praca o charakterze poznawczym. Dotyczy codziennej mobilności mieszkańców obszarów wielkomiejskich. W części teoretycznej omawia obszerną literaturę, w oparciu o którą przyjęto założenia do badań empirycznych, na przykładzie aglomeracji poznańskiej, dotyczących mieszkańców dojeżdżających do pracy i szkół. Obok badań ankietowych (na próbie 3 326 osób) do identyfikacji tras podróży wykorzystano urządzenia GPS i telefony komórkowe (metoda nowatorska). Dzięki rozpoznaniu skali zasięgu kierunków natężenia i czasu codziennych dojazdów oszacowano koszty ponoszone na transport publiczny ponoszony przez organizatorów transportu - jednostki samorządu terytorialnego, jak i indywidualne koszty ponoszone przez samych mieszkańców.

Praca odpowiada na 13 pytań badawczych, które uzasadniają sfomułowanie rekomendacji dla działań praktycznych i planistycznych. Szczególnie w kontekście prac wdrożeniowych koncepcji poznańskiego transportu metropolitalnego.


2. Jarosław Mulczyński

"Rozwój ośrodka artystycznego w Poznaniu w latach 1919-1939"

Promotor: Prof. dr hab. Lech Trzeciakowski

Uczelnia: Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Z dużą starannością przygotowana pierwsza monografia dotyczącą naszego miasta, głównie jako znaczącego ośrodka sztuk plastycznych w okresie międzywojennym. Wnikliwe badania archiwalne, biblioteczne, liczne wywiady czynią z pracy znakomicie udokumentowaną publikację, która pozwala uświadomić nam ważne znaczenia miasta w tym okresie i rolę jaką odegrały sztuki plastyczne w budowaniu jego pozycji, a także współcześnie - budując jego tożsamość i tworząc jego kulturę. Praca staranie przygotowana, stanowiąca wręcz krok milowy w podejmowanych na ten temat opracowaniach naukowych, wzbogacająca dotychczasowy stan wiedzy. Materiał sumiennie przygotowany, jedno z ważniejszych w chwili obecnej źródeł wiedzy o życiu artystycznym Poznania w okresie międzywojennym.

Jedna z najbardziej znaczących prac historycznych dotyczących miasta Poznania, które powstały w ostatnich latach. Skrupulatność badawcza autora łączącego z powodzeniem kompetencje historyka i historyka sztuki, zaowocowała opracowaniem ukazującym wyczerpującą wszelkie aspekty powstania niemal od podstaw i funkcjonowania znaczącego ośrodka sztuk plastycznych w stolicy Wielkopolski.


3. Agnieszka Nowak

"Modyfikacje genomu świni ekspresyjnymi konstrukcjami genowymi w celu uzyskania narządów opornych na ostre odrzucenie ksenoprzeszczepu"

Promotor: Prof. dr hab. Ryszard Słomski

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Praca doktorska o podstawowym znaczeniu dla rozwoju transplantologii. Kolejny krok na drodze do zastosowania organów świni w przeszczepach u ludzi. Ekspresyjne konstrukcje genowe, wprowadzone do komórek fibroblastycznych świni oraz pełna charakterystyka molekularna i cyotegenetyczna uzyskanych linii komórkowych, zostaną wykorzystane przy próbach hodowli osobników (świni) metodą klonowania somatycznego.

Projekt ksenotransplantacyjny jest dużym wyzwaniem, stwarzającym szansę rozwoju szeregu sektorów gospodarki i nauki (m.in. przemysł farmaceutyczny, hodowla zwierząt, budownictwo inwentarskie, przemysł paszowy, sektor naukowo-badawczy i administracja publiczna - koordynacja projektu) oraz przede wszystkim działających Poznaniu ośrodków naukowo-badawczych w tym ośrodków transplantologii.


W kategorii prac magisterskich nagrody otrzymali:

1. Agata Kochaniewicz

"Imigranci zarobkowi w sektorze usługowo-gastronomicznym w Poznaniu: strategie migracyjne i integracyjne"

Promotor: Prof. dr hab Michał Buchowski

Uczelnia: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Tematem pracy była kwestia nowej migracji - zwłaszcza ludności pochodzenia tureckiego, pracującej w branży gastronomiczno-usługowej w Poznaniu. Autorka posłużyła się teorią transnarodowości opartej na założeniu, że nowe realia społeczne migrantów tworzą się pomiędzy krajem przyjmującym, a krajem pochodzenia. Przedmiotem badań były między innymi transnarodowe praktyki migrantów i ich wpływ na integrację.

Autorka podjęła się wyzwania opisania związków mieszanych, pomimo, iż temat ten jest marginalizowany w naukach społecznych. Istotną kwestią była rola polskich partnerek w procesie integracji. Walor pragmatyczny pracy stanowi diagnoza barier na jakie natrafiają migranci w procesie integracji. Ponadto, ukazany został potencjał, jaki niosą za sobą migranci otwierający w Poznaniu restauracje oraz świadczący inne usługi. Autorka wskazała nowatorski pomysł rozwoju miasta poprzez formowanie się przedsiębiorstw, które bazują na transgranicznych interesach.


2. Paulina Patalas

"Wpływ mikropęcherzyków pochodzenie nowotworowego na funkcje limfocytów T regulatorowych u chorych na raka jajnika"

Promotor: Dr n. med. Marta Szajnik-Szczepański

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny im K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Rak jajnika (5. miejsce pod względem częstości występowania w Polsce) stanowi obecnie duże wyzwanie dla ginekologii onkologicznej ze względu na rosnącą zapadalność, brak skutecznych badań przesiewowych oraz brak postępów w leczeniu tego typu nowotworu. Dane epidemiologiczne Centrum Onkologii w Warszawie wskazują, że największe ryzyko zachorowań na raka jajnika występuje na terenie Wielkopolski. Grupę badawczą stanowiły pacjentki Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Polnej. Wyniki badań sugerują, iż analiza stężeń białek egosomów (biologicznie aktywne pęcherzyki, niosące na swojej powierzchni szereg białek i antygenów) może stanowić nowe narzędzie w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorych z rakiem jajnika.

Podjęcie próby dokładnego poznania biologii nowotworu może mieć wpływ na opracowanie skuteczniejszych "protokołów immunoterapii" - jako terapii przeciwnowotworowej, dlatego dostrzega się możliwość wykorzystania wyników pracy do rozwiązania współczesnych problemów zdrowotnych mieszkańców Poznania.


3. Vadim Peczyński

"Zastosowanie konsoli haptycznej Omega 7 w symulatorze medycznym"

Promotor: Dr inż. Piotr Sauer

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Praca mająca na celu utworzenie aplikacji komputerowej, obrazującej możliwości urządzenia Omega 7 w zastosowaniach medycznych - a w omawianej pracy - podczas symulacji usuwania ropnia znajdującego się w mózgu. Stworzona aplikacja zawiera moduły umożliwiające określenie pozycji oraz rotacji urządzenia, wyrywanie i obsługę chwytaka oraz generowanie sił związanych z translacją oraz zaciskaniem chwytaka.

Utworzona konsola ma zostać w przyszłości wykorzystana podczas operacji usznopochodnych ropni mózgu, które będą przeprowadzane w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Urządzenie może być wykorzystane np. podczas operacji prowadzonych na odległość, na symulatorach oraz kontrolerach aparatury medycznej, jak również może znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach nauki oraz gałęziach przemysłu.


W kategorii prac doktorskich wyróżnienie otrzymali:

1. Jędrzej Gadziński

"Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych w aglomeracji poznańskiej"

Promotor: Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz

Uczelnia: Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Celem pracy była analiza przemian zachodzących w systemie transportowym aglomeracji poznańskiej. Autor zauważa, że nowe trendy demograficzne, reorganizacja przestrzeni zurbanizowanej, zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym powodować mogą istotne zmiany w funkcjonowaniu układów transportowych w konkretnych obszarach. Praca pozwala na poznanie szeregu czynników wpływających na kształtowania się lokalnego systemu transportowego oraz identyfikację relacji jakie zachodzą między nim a otoczeniem. W odniesieniu do aglomeracji poznańskiej przeanalizowano takie problemy jak: dostępność infrastruktury transportowej oraz środków transportu, zachowania transportowe i ich wpływ na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, rola środków transportu w rozwoju całego systemu transportowego, wpływ systemu transportowego na środowisko przyrodnicze, kierunki rozwoju systemu transportowego oczekiwane przez mieszkańców.

Praca niezwykle przydatna w zakresie wykorzystania wiedzy merytorycznej i narzędzi pracy dla służb ZTM w Poznaniu zajmujących się planowaniem układu komunikacyjnego i rozwojem publicznego transportu zbiorowego w obszarze aglomeracyjnym miasta Poznania.


2. Miłosz Kadziński

" New Directions in Preference Modeling and Robustness Analysis in Multiple Criteria Decision Aiding" ("Nowe kierunki w modelowaniu preferencji i analizie odporności w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji")

Promotor: Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Praca dotyczy wielokryterialnego wspomagania decyzji - dyscypliny wyposażającej decydentów w narzędzia umożliwiające rozwiązywanie złożonych problemów decyzyjnych, w których zbiór potencjalnych wariantów ocenia się z wielu, często konfliktowych punktów widzenia. W swojej rozprawie autor zaproponował oryginalny zbiór metod wspomagania decyzji, pozwalających na dostarczenie przez decydenta preferencji nowego typu oraz analizę odporności rozwiązań wypracowanych z wykorzystaniem różnorodnych modeli preferencji. Wartość pracy jest szczególna ponieważ wspomaganie decyzji należy do najistotniejszych nurtów współczesnej informatyki.

Zaproponowane przez autora rozszerzenie klasycznego podejścia do analizy wielokryterialnej, pozwalające na modelowanie preferencji wyrażonych w formie pośredniej, nieprecyzyjnej i niekompletnej w kategoriach parametrów relacji przewyższania oraz funkcji użyteczności, stanowi nową jakość w rozwiązywaniu złożonych problemów decyzyjnych.


3. Michał Łuczak

"Badanie ekspresji wybranych genów kodujących białka uczestniczące w odpowiedzi na hipoksję w płaskonabłonkowym raku szyjki macicy"

Promotor: Prof. dr hab. Paweł P. Jagodziński

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego

Celem pracy było porównanie ekspresji wybranych genów zaangażowanych w proces hipoksji pomiędzy tkanką nowotworową raka szyjki macicy a tkanką kontrolną. W celu realizacji opisanych założeń przeanalizowano poziom transkryptów wybranych genów oraz ilość białek w tkankach nowotworowych i grupie kontrolnej. Badanie przeprowadzono na scharakteryzowanym cytologicznie i histologicznie materiale uzyskanym operacyjnie od 30 pacjentek Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Materiał kontrolny uzyskano natomiast od 30 pacjentek, u których badanie histopatologiczne wykazały obecność prawidłowego nabłonka, brak zmian zapalnych oraz brak zmian wskazujących na dysplazję. Przeprowadzone badania potwierdzają tezę istnienia w tkance nowotworowej mechanizmu sprzężenia zwrotnego między poziomem białka HIF-1A i aktywacją ekspresji genu VHL co chroni komórkę przed procesem apoptozy (śmierć komórki zwana genetycznie zaprogramowanym samobójstwem)

Problematyka badawcza pracy wpisuje się w światowe standardy poznania mechanizmów odpowiedzialnych za proces nowotworzenia. Zaprezentowane badania niosą wartość szczególną w świetle faktu, że rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej występujących i niosących wysoką śmiertelność nowotworów narządów płciowych u kobiet w Polsce. Praca otwiera nowe możliwości badawcze i zapowiada wykorzystanie przeprowadzonych badań w działaniach klinicznych.


4. Sielicki Piotr

"Zniszczenie konstrukcji murowej w wyniku działania nadzwyczajnych obciążeń impulsowych"

Promotor: Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Praca o charakterze poznawczym. Przedmiotem badań jest proces niszczenia konstrukcji murowej poddanej nagłemu obciążeniu wywołanemu eksplozją materiału wybuchowego zachodzącą w pobliżu analizowanych elementów konstrukcyjnych. Istotą metody badawczej jest symulacja komputerowa i obliczenia numeryczne odnoszące się do detonacji i propagacji fali uderzeniowej oraz interakcje zjawiska wybuchu z przeszkodą, jak również komputerowa analiza wytrzymałości ściany murowanej i propozycje jej wzmocnienia z oceną ich skuteczności. Wyniki badań pozwalają na ocenę realnego zagrożenia personelu przebywającego wewnątrz budynków, nośności głównych elementów konstrukcyjnych budynków oraz na wyznaczenie stref bezpieczeństwa dla budynków i przestrzeni publicznej w przypadku nagłych zagrożeń materiałów wybuchowych oraz mieszanin gazowych.


5. Joanna Sobiak

"Farmakokinetyka wysokich dawek etopozydu i jej kliniczne znaczenie w przygotowaniu do allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną"

Promotor: Prof. dr hab. Maria Chrzanowska

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Celem pracy było oznaczenie stężenia całkowitego i frakcji wolnej etopozydu podawanego w wysokich dawkach w połączeniu z FTBI (frakcjonowanym napromienianiem całego ciała) w kondycjonowaniu poprzedzającym allo-HSCT (alogeniczny przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych) u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL), obliczanie parametrów farmakokinetycznych etopozydu z parametrami rekonstrukcji granulopoezy (proces powstawania granulocytów w czerwonym szpiku kostnym) i płytkotworzenia oraz prawdopodobieństwem przeżycia wolnego od białaczki. Na uwagę zasługuje fakt, iż badaniom poddano dzieci chorujące na ALL leczone w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Dotychczasowe dane pochodzące z podobnych naukowych opracowań dotyczą populacji osób dorosłych.

Praca otwiera nowe możliwości badawcze a wnioski wypływające z pracy mogą znaleźć bezpośrednie zastosowanie w leczeniu małych pacjentów licznych oddziałów szpitalnych zajmujących się leczeniem ALL.


W kategorii prac magisterskich wyróżnienie otrzymali:

1. Agnieszka Mazurek

praca projektowa:

"100-lecie Powstania Wielkopolskiego. Projekt wystawy na Placu Wolności w Poznaniu"

praca teoretyczna:

"Sztuka w przestrzeni publicznej"

Promotor: Prof. Eugeniusz Matejko

Uczelnia: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rocznica 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 2018 r. to bezsprzecznie jeden z kluczowych momentów do wyraźnego zaakcentowania tego historycznego wydarzenia w przestrzeni publicznej. Najbardziej adekwatną do tego formą wydaje się przybliżenie mieszkańcom Poznania historycznych faktów związanych z Powstaniem poprzez atrakcyjną wizualnie i wartościową merytorycznie ekspozycję zrealizowaną w centrum miasta. Autorka dostrzegając rangę tego wydarzenia, proponuje jego przypomnienie poprzez fotograficzną dokumentację prezentowaną w ramach konkretnej architektonicznej realizacji na Placu Wolności.

Pomysł przedstawiony jest w szerszym kontekście teoretycznym, mianowicie zjawiska sztuki publicznej w ogóle, jej roli, wartości oraz konsekwencji zafunkcjonowania w relacji z potencjalnymi odbiorcami. To logiczna i porządkująca wypowiedź poparta trafnymi reprezentatywnymi przykładami działań konkretnych artystów z różnych perspektyw czasowych i przestrzennych. Zaproponowany przez autorkę układ projektowy wydaje się rozwiązaniem czytelnym, przemyślanym, konsekwentnym, sugestywnym, a także bardzo symbolicznym (poprzez dobór koloru i formy).


2. Krzysztof Mączka

"Konsultacje społeczne a instytucja obywatela w społeczeństwie otwartym Karla R. Poppera"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki

Uczelnia: Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Praca jest niezwykle cennym, bo rzadkim przykładem naukowej analizy problematyki związanej z konsultacjami społecznymi, stanowiącymi element szerszego zagadnienia jakim jest partycypacja społeczna. Autor podejmuje próbę ewaluacji wybranych przypadków konsultacji społecznych w Poznaniu. Pracy nie można odmówić innowacyjności i metodologicznej odwagi, zwłaszcza w sytuacji istnienia wielu deficytów w zakresie narzędzi badawczych adekwatnych do zastosowania przy okazji rozważanego zagadnienia.

Rozdział poświęcony autorskiemu podsumowaniu przeprowadzonych przez Miasto Poznań konsultacji społecznych przez pryzmat pojęciowy Karla R. Poppera zawiera wiele cennych uwag, które w przyszłości mogą przyczynić się do poprawy prowadzonych w mieście konsultacji społecznych i wzrostu aktywności społecznej mieszkańców.


3. Mateusz Pawłowski

"Funkcjonalne biomateriały efektywnie absorbujące CO2"

Promotor: Dr hab. Grażyna Białek-Bylka, prof. nadzw. PP

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Praca o charakterze eksperymentalno-poznawczym. Badania dotyczą lichenoindykacji, czyli badań stopnia zanieczyszczeń powietrza oparte na badaniach porostów wrażliwych na zanieczyszczenia atmosferyczne. Celem eksperymentu badawczego było zaproponowanie modelu ekstraktu in vitro - suszu porostu w cieczy jonowej jako biomateriału absorbującego CO2 oraz zaproponowaniem metody pomiaru ilości gazu rozpuszczonego w badanym roztworze. W ramach badań wykonano pomiary oraz sporządzono mapy stężeń dwutlenku węgla w atmosferze miasta Poznania. Wyniki pomiarów zostały skorelowane z dawkami gazu CO2 wykorzystywanymi w trakcie przeprowadzonego eksperymentu. Praca łączy w swej strukturze eksperyment laboratoryjny z aspektem aplikacyjnym, który dotyczy zarówno nowatorskiej metody określania stężeń CO2 w mieście, ale również hipotetycznej możliwości wyłapywania z atmosfery i magazynowania CO2.

Praca wskazuje możliwości aplikacyjne zaprezentowanego rozwiązania biotechnologicznego do warunków środowiskowych miasta oraz sugeruje możliwość implikacji rozwiązania w przyszłości z korzyścią dla środowiska regionu.


4. Bartosz Wiernicki

"Alternatywna ocena natężenia i wielkości zawału serca poziomu wybranych czynników osoczowych - model zwierzęcy"

Promotor: Prof. dr hab. Maciej Kurpisz

Uczelnia: Instytut Genetyki Człowieka PAN

Praca o charakterze eksperymentalno-poznawczym, o cząstkowym zakresie badań. Miała na celu zbadanie wpływu terapii komórkowej z użyciem mioblastów na pozawałowe serce. W badaniach eksperymentalnych na mysim modelu wykazano podwyższenie hormonu BNP typ B po zaindukowanym zawale serca oraz istotnym statystycznie spadku poziomu tego hormonu po interwencji komórkami macierzystymi. Poprawa funkcja serca dodatkowo była określona echokardiograficznie. Terapia pozawałowa mioblastami, czyli komórkami macierzystymi jest terapią nową, o wielu zaletach, stosowaną w ramach współpracy Instytutu Genetyki Człowieka PAN z Kliniką Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ośrodek poznański w zakresie jej badań i stosowania jest pionierem i liderem.

Zawały serca należą do chorób częstych, toteż wyniki badań pracy będącej eksperymentem w głównym nurcie badań nad nową terapią pozawałową mogą zostać w przyszłości wykorzystane.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej