Laureaci Konkursu - edycja 2012/2013

Na IX edycję Konkursu wpłynęła rekordowa liczba 86 prac, w tym szesnaście rozpraw doktorskich oraz siedemdziesiąt prac magisterskich. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano trzy równorzędne nagrody w wysokości 6.000,00 zł brutto oraz jedno wyróżnienie nagrodzone pamiątkowym albumem, zaś w kategorii prac magisterskich trzy równorzędne nagrody w wysokości 3.000,00 zł brutto oraz pięć wyróżnień nagrodzonych pamiątkowymi albumami.


W kategorii prac doktorskich nagrody otrzymali:

1. Jakub Barylski

"Charakterystyka nowo odkrytego bakteriofaga ΦAGATE wyizolowanego z wody i osadów Jeziora Góreckiego"

Promotor: Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Praca doktorska dr Jakuba Barylskiego dotyczy poszukiwania i identyfikacji wirusów bakteryjnych występujących w zbiornikach wodnych okolic Poznania. W toku pracy autor znalazł w obszarze Jeziora Góreckiego (eutroficznego jeziora rynnowego zlokalizowanego w centralnej części Wielkopolskiego Parku Narodowego) nowy, nieznany gatunek wirusa: bakteriofaga ΦAGATE zakażającego bakterię Bacillus pumilus.

Praca wpisuje się w unijną strategię ochrony różnorodności ekologicznej, nakładającej na kraje członkowskie obowiązku oceny stanu ekosystemów. Stanowi to istotny wkład w poznanie bioróżnorodności Wielkopolskiego Parku Narodowego i okolic Poznania. Bakteriofag ΦAGATE może znaleźć zastosowanie w procedurze identyfikacji szczepów bakteryjnych metodą typowania fagowego. Technikę stosuje się między innymi do monitorowania stabilności genetycznej bakterii wykorzystywanych do celów przemysłowych.


2. Magdalena Montowska

"Ocena zróżnicowania niskocząsteczkowych białek mięśni wybranych gatunków zwierząt celem badania autentyczności mięsa i produktów mięsnych"

Promotor: Prof. zw. dr hab. Edward Pospiech

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dysertacja doktorska dotyczy problematyki badania autentyczności mięsa i produktów mięsnych, które przyciągają coraz większą uwagę konsumentów i badaczy na całym świecie. Panuje bowiem przekonanie, że jakość żywności ulega systematycznemu pogorszeniu, a fałszowanie produktów żywnościowych przez producentów staje się zjawiskiem coraz częstszym i zarazem coraz bardziej nagłaśnianym. Stąd też opracowanie efektywnych, szybkich i stosunkowo niedrogich metod badania autentyczności produktów mięsnych jest niezmiernie istotne. W rozprawie doktorskiej badania autentyczności mięsa i produktów mięsnych oparto na analizie białek i zastosowano najnowsze narzędzia proteomiki, takie jak elektroforeza dwukierunkowa (2-DE) i spektrometria mas.

W pracy zdefiniowano 25 białek mogących w przyszłości służyć jako potencjalne białkowe/peptydowe markery autentyczności. Wyniki badań mają istotne znaczenie praktyczne, gdyż obserwujemy rosnące zainteresowanie możliwościami detekcji zafałszowań produktów mięsnych. Takimi badaniami są zainteresowani producenci z Poznania i rejonu Wielkopolski (drobni przedsiębiorcy oraz duże przedsiębiorstwa międzynarodowe), którzy spotykają się z przypadkami fałszowania swoich produktów, a także poszukują sposób kontroli swoich dostawców.


3. Magdalena Rother

"ModeRNA: program komputerowy do przewidywania struktury trzeciorzędowej RNA z zastosowaniem podejścia modelowania homologicznego"

Promotor: Prof. dr hab. Janusz M. Bujnicki

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Celem nadrzędnym rozprawy dr Magdaleny Rother było opracowanie nowej metody przewidywania struktury przestrzennej cząsteczek RNA - w tym modelowanych RNA - poprzez modelowanie homologiczne. Przeprowadzone przez autorkę badania dotyczą istotnych i aktualnych rozwiązań dla badań z zakresu biologii strukturalnej i bioinformatyki RNA. Autorka opracowała koncepcję, program oraz aplikację serwerową ModeRNA, które są pierwszym przykładem dowodzącym, że modelowanie z wykorzystaniem struktur homologicznych jest dla RNA możliwe i efektywne. Modelowanie struktur przestrzennych kwasów rybonulkeinowych (RNA) stanowi kluczowy etap w analizie relacji struktura - funkcja RNA oraz projektowania leków nowej generacji opartych o struktury RNA.

Zaproponowany przez autorkę temat rozprawy wpisuje się w tradycję badań RNA w środowisku poznańskim. Program ModeRNA jako jedno z pierwszych narzędzi na świecie umożliwia szybkie generowanie struktury trzeciorzędowej RNA, nawet dla dużych cząsteczek. Zdaniem autorki program ModeRNA można wykorzystać w badaniach m.in. w Zakładzie Teorii Algorytmów i Systemów Programowania zajmującym się modelowaniem struktury RNA oraz modelowaniem infekcji wirusowych oraz w Pracowni Chemii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych Instytutu PAN, badającej m.in. strukturę, oddziaływanie i technologię RNAi. Program zaprojektowany przez autorkę jest jednym z pierwszych narzędzi na świecie umożliwiający badanie RNA metodą modelową, znacznie korzystniejszą od metody eksperymentalnej.


W kategorii prac magisterskich nagrody otrzymali:

1. Mateusz Jarus

"Runtime power usage estimation for various classes of real-life applications executed on HPC servers"

("Dynamiczne szacowanie poboru mocy serwerów obliczeniowych dla różnych klas rzeczywistych aplikacji")

Promotor: Prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Celem pracy było stworzenie narzędzia programistycznego w celu monitorowania poboru energii komputerów w firmach oraz instytucjach z rozbudowaną infrastrukturą komputerową. Zaprezentowane narzędzia pozwalają zmierzyć, z dużą dokładnością, poziom poboru mocy w urządzeniach centralnych i peryferyjnych bez kupowania dodatkowych urządzeń. Pozwala to zatem uniknąć sytuacji, w której wydawane są środki na nabycie urządzeń redukujących pobór mocy.

Obecny poziom rozwoju gospodarczego sprawia, że coraz więcej środków jest wydawanych na energię pobieraną przez infrastrukturę komputerową. Znaczenia zatem nabiera oprogramowanie, które pozwala monitorować pobór mocy i wskazywać miejsca, które wymagają zoptymalizowania. Oprogramowanie takie można zatem wdrażać w firmach i instytucjach z rozbudowanym systemem informatycznym, charakteryzującym się znaczną ilością urządzeń. Adaptacja takiego oprogramowania w poznańskich jednostkach samorządowych mogłaby zmniejszyć wydatki związane z energochłonnością infrastruktury komputerowej.


2. Kamil Matyja

"Status i przeobrażenia jednostek pomocniczych samorządu gminnego w Polsce na przykładzie miasta Poznania w latach 1990-2010"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Ryszard Kowalczyk

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Autor podjął problematykę organizacji i funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy, ze szczególnym odniesieniem do uregulowań prawnych oraz praktyki stosowanej w Poznaniu w latach 1990-2010. Praca zawiera szczegółową charakterystykę historii miasta oraz analizę sytuacji społecznej, demograficznej i gospodarczej gminy na przestrzeni 20 lat istnienia nowego samorządu terytorialnego. Nadrzędnym celem badawczym pracy była próba oceny działalności jednostek pomocniczych gminy - rad osiedli - w kontekście realizowanych przez nie zadań oraz spełniania oczekiwań społeczności lokalnej. Dla uzyskania pełniejszych efektów swoich badań autor przeprowadził obszerne badania ankietowe, w których udział wzięli członkowie tychże organów. Badania określiły efektywność podejmowanych inicjatyw oraz stanowiły ocenę funkcjonowania jednostek pomocniczych w Poznaniu.

Nadrzędną wartością pracy jest jej przekrojowy charakter - autor szczegółowo analizuje przeobrażenie samorządu terytorialnego w Poznaniu na przestrzeni ostatnich 20 lat, a jego ewaluację opisuje w kontekście organów osiedli. Praca stanowi punkt wyjścia w tworzeniu nowych strategii rozwoju miasta oraz wytycza nowe możliwości rozwoju dla samorządów pomocniczych.


3. Kinga Pawlicka

"Innowacyjna rola architektury jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta - przypadek Poznania"

Promotor: Dr hab. Waldemar W. Budner, prof. nadzw. UEP

Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Celem niniejszej pracy było określenie współzależności pomiędzy innowacyjną architekturą a atrakcyjnością miasta. W tym celu autorka przeprowadziła badania dotyczące oceny atrakcyjności poznańskich obiektów architektonicznych i ich wpływu na wizerunek miasta. W badaniu wykorzystano nowoczesne budowle powstałe w Poznaniu po 2003, wyselekcjonowane zgodnie z kryterium pełnionych funkcji oraz walorów architektonicznych - Andersia Tower, Galeria Malta, City Park, Hotel Sheraton, Stary Browar, powstający dworzec PKP, Terminal Ławica, Zamek Królewski, Biblioteka Raczyńskich, Stadion Miejski oraz Termy Maltańskie. Przedstawione w pracy badanie pozwoliło na zdiagnozowanie różnych obszarów problemowych dotyczących miasta Poznań.

Największym walorem utylitarnym pracy jest prezentacja architektonicznych rozwiązań problemów społecznych, przestrzennych i środowiskowych, które - zdaniem autorki - z powodzeniem można zastosować w Poznaniu. Zaproponowane przez autorkę rozwiązania problemów środowiskowych to m.in. projektowanie nowych budynków zgodnie z naturą, działania oparte o Biomimetykę, wprowadzenie zrównoważonej architektury oraz Landscape Urbanism. W kwestii rozwiązań problemów architektonicznych autorka proponuje m.in. lokalizowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych w zaniedbanych miejscach celem podniesienia ich atrakcyjności, zwiększenie ilości obiektów o funkcjach kulturowych, Cohousing oraz Evidence-Based Design. Wśród rozwiązań problemów przestrzennych autorka wyróżniała m.in. podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz czerpanie wzorców z lokalnego środowiska.


W kategorii prac doktorskich wyróżnienie otrzymał:

1. Grzegorz Adamek

"Modyfikacja warstwy wierzchniej nanokrystalicznych stopów tytanu do zastosowań na implanty"

Promotor: Dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, prof. nadzw.

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Celem pracy doktorskiej autora była analiza modyfikacji warstwy wierzchniej materiałów na implanty kostne. Obiektem badań była warstwa wierzchnia wytworzona na nanokrystalicznych stopach tytanu, służąca to łączenia implantów z tkanką kostną. Autor zwraca uwagę, że obecna technologia pozwala na osiągnięcie ok. 15-letniej żywotności implantów, przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości, niskiego modułu sprężystości i dobrej odporności na korozję. Istotne zatem staje się opracowanie technologii, która pozwoli na wydłużenie tego okresu w stosukowo prosty i ekonomiczny sposób.

Praca w praktyczny sposób zajmuje się modyfikacją warstwy wierzchniej materiałów na implanty kostne. Chociaż praca nie podaje okresu trwałości otrzymanych materiałów, to jednak analiza danych pozwala stwierdzić, że otrzymany stop charakteryzuje się wyższymi cechami niż pierwotny. Wdrożenie technologii pozwoliłoby w znaczący sposób nie tylko wpłynąć na jakość życia ludzi, ale także na stworzenie w Poznaniu, głównego ośrodka naukowego w zakresie inżynierii materiałowej.


W kategorii prac magisterskich wyróżnienie otrzymali:

1. Maria Ankiersztajn

praca praktyczna:

"Przestrzeń władzy - rozbudowa Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim"

praca teoretyczna:

"Przestrzeń władzy - kod ideologiczny w strukturze miasta"

Promotor: Dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

Uczelnia: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Autorka dokonała historycznej analizy "przestrzeni władzy", czyli zdefiniowania i opisu ośrodków władzy w Poznaniu na przestrzeni lat (Palatium na Ostrowie Tumskim, Zamek Królewski Przemysła II, renesansowy ratusz na Starym Rynku, obecnie nieistniejący Nowy Ratusz). Dokonana analiza posłużyła do stworzenia części projektowej, czyli propozycji stworzenia nowego, współczesnego ratusza w Poznaniu, który mógłby zmniejszyć dystans pomiędzy rządzącymi i "rządzonymi".

Projekt nowego ratusza, w opinii autorki, stałby się symbolem nowoczesnego Poznania jego wizytówką. Wprowadzenie do nowego budynku także funkcji niezwiązanych z polityką i administracją, pozwoliłoby na zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu politycznym miasta. Zaproponowana kreacja architektoniczna przedstawia spójną wizję umieszczenia mieszkańców w sercu miasta, dzięki wzbogaceniu całości o takie elementy, jak usługi, hotel, dom kultury, czy funkcje wystawiennicze. Bliskie sąsiedztwo placu i zieleni ma także korzystnie wpływać na samopoczucie pracujących urzędników.


2. Szymon Ludwikowski

"Analiza kosztów leczenia astmy oskrzelowej z perspektywy społecznej"

Promotor: Prof. zw. dr hab. Elżbieta Nowakowska

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Celem pracy było dokonanie analizy kosztów terapii astmy oskrzelowej w Poznaniu w ujęciu społecznym. Autor dokonał podziału na bezpośrednie (np. leki, dojazd, hospitalizacja) oraz pośrednie (np. koszty utraconych korzyści, zmniejszenie PKB) koszty leczenia. Uzyskane wyniki potwierdzają, że potencjalne i rzeczywiste wydatki na hospitalizację pacjentów cierpiących na astmę oskrzelową, są znacząco wyższe od wydatków na terapię w warunkach ambulatoryjnych. Autor skupił się na osobach powyżej 18. roku życia, dzięki czemu uzyskał dane nt. wpływu zachorowań i leczenia astmy na poziom życia mieszkańców liczony wartością PKB.

Praca jest punktem wyjścia do prac związanych z planowaniem wydatków na służbę zdrowia, nie tylko w Poznaniu, ale również w każdym regionie. Dowodzi, że środki publiczne powinny być kierowane na profilaktykę i leczenie ambulatoryjne, gdyż nie tylko poprawiają jakość życia mieszkańców, ale także są bardziej racjonalne ekonomicznie. Praca jest pierwszą w Polsce publikacją traktującą o kosztach astmy oskrzelowej także z punktu widzenia utraconych korzyści i wpływu na spadek PKB. Metodologię prac z powodzeniem można również zastosować w przypadku innych schorzeń.


3. Katarzyna Mroczek

"Regionalny System Innowacji jako determinanta konkurencyjności regionalnej na przykładzie hiszpańskiego Systemu MadrimasD oraz regionu Wielkopolski"

Promotor: Prof. dr hab. Marian Gorynia

Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Obszar badawczy przedstawionej pracy magisterskiej koncentruje się na regionalnym systemie innowacji jako jednej z głównych determinant wzrostu gospodarczego regionu. Zakres przestrzenny pracy obejmuje dwa regiony: Wielkopolskę, ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji Poznania oraz region autonomiczny Madrytu ze stolicą w Madrycie. Ponadto celem pracy było poznanie istoty systemów innowacji w procesie podnoszenia konkurencyjności regionów oraz możliwości zastosowania regionalnego benchmarkingu w kontekście miasta Poznania.

Autorka dokonała własnego ekonometrycznego prognozowania rozwoju miasta Poznań i regionu Wielkopolski jako alternatywy do analizy metodą instytutów MERIT oraz IAIF. Ponadto autorka określiła warunki konieczne do definiowania nowej strategii konkurencyjnej dla analizowanego obszaru, która wykorzystywałaby potencjał konkurencyjny Poznania m.in. zaplecze akademickie, instytucje badawcze oraz powiązania sieciowe. W pracy wskazano na korzyści jakie uzyskał Madryt, stając się centrum kreacji innowacji i w tym kontekście autorka wysuwa zalecenia działań dla miasta Poznania mające zapewnić wzrost konkurencyjności oferty miasta.


4. Marta Węclewska

"Założenia do projektu zagospodarowania rekreacyjnego Cegielni w Poznaniu"

Promotor: Prof. UAM dr hab. Zygmunt Młynarczyk

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Głównym celem pracy było przygotowanie założeń do projektu rewaloryzacji i zagospodarowania na cele rekreacyjne obszaru zieleni powstałego wokół nieczynnych wyrobisk cegielnianych, znajdujących się w południowej części Poznania (osiedle Fabianowo-Kotowo i Świerczewo). Praca objęła swym zakresem charakterystykę oraz ocenę stanu środowiska przyrodniczego i antropogenicznego. W pracy zawarte zostały bardzo wnikliwe i szczegółowe badania oraz analizy wszystkich elementów środowiska przyrodniczego oraz społeczno - gospodarczego, które w bezpośredni sposób wpływają na atrakcyjność analizowanego terenu Cegielni w Poznaniu.

W projekcie zaproponowano wykorzystanie naturalnego potencjału terenu, który obecnie jest zaniedbany oraz przekształcenie go w park miejski z zespołem otwartych obiektów sportowych, ścieżkami rowerowo-spacerowymi, boiskiem, placem zabaw dla dzieci, skateparkiem oraz małą gastronomią. Autorka przedstawiła ciekawą koncepcję zagospodarowania już istniejącej zieleni oraz powiązanie jej z sąsiadującą strefą mieszkalną. Ponadto praca bardzo dobrze wpisuje się w nurt badań o charakterze praktycznym, aplikacyjnym oraz uwzględnia ważne dla dużych aglomeracji miejskich - zagadnienie rewaloryzacji terenów poprzemysłowych. Zaproponowany przez autorkę projekt stanowi kompromis pomiędzy potrzebami społeczności lokalnej oraz warunkami narzucanymi przez środowisko i może stanowić punkt wyjścia do dalszych działań planistycznych.


5. Agnieszka Zimna

"Modyfikacja genetyczna ludzkich macierzystych komórek mięśniowych proangiogennym genem łożyskowego czynnika wzrostu"

Promotor: Prof. dr hab. Maciej Kurpisz

Uczelnia: Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Autorka w swojej pracy zaprezentowała szereg istotnych z punktu widzenia nauki badań z zakresu medycyny regeneracyjnej oraz zastosowania mioblastów w leczeniu niewydolności serca. Celem zaprezentowanej pracy magisterskiej było uzyskanie populacji mioblastów z wywołaną nadekspersją genu PIGF, poprzez wprowadzenie do komórek konstrukcji genowej badanego czynnika z użyciem elektroporacji - metody transfekcji opierającej się introdukcji transgenu za pomocą impulsu elektrycznego. Praca magisterska miała również na celu potwierdzenie stosowności użycia czynnika PIGF do dalszych badań przedklinicznych i klinicznych.

Zaprezentowane przez autorkę wyniki stanowią podstawę do testowania czynnika PIGF w sercach na modelu mysim, a skuteczność tej metody potwierdzają wcześniejsze badania dokonane na szczurach, w przypadku których przeszczepiono mioblasty modyfikowane genem PIGF. Biorąc pod uwagę fakt, iż Wielkopolska jest obecnie rejonem z wysokim odsetkiem zachorowań i zgonów na choroby układu krążenia, wskazana przez autorkę terapia może spowodować zmniejszenie wskaźnika śmiertelności związanej z chorobami serca wśród Poznaniaków.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej