Laureaci Konkursu - edycja 2014/2015

Już po raz 11 Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Przedmiot prac stanowi problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązań możliwych do wdrożenia w naszym mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny prac jest ich utylitarny charakter. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz rozwoju Miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Na XI edycję Konkursu wpłynęło 112 prac dyplomowych, w tym 39 rozpraw doktorskich oraz 73 prace magisterskie. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 7.000,00 zł brutto oraz 5 wyróżnień nagrodzonych pamiątkowymi albumami, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 3.500,00 zł brutto oraz 3 wyróżnienia nagrodzone pamiątkowymi albumami.

Łącznie w dotychczasowych edycjach Konkursu nagrodzono i wyróżniono 126 prac; 33 nagrody w kategorii prac magisterskich (37 wyróżnień); 30 nagród w kategorii prac doktorskich (26 wyróżnień).


W kategorii prac doktorskich nagrody otrzymali:

1. Tomasz Głowacki

"Zastosowanie metod opartych na teorii grafów do rozwiązywania wybranych problemów analizy sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych"

Promotor: Dr hab. inż. Piotr Formanowicz, prof. PP

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Praca o niezwykle ważnych walorach zarówno teoretycznych, jak i praktycznych dla rozwoju dziedziny bioinformatyki i medycyny. Przeprowadzony przez autora eksperyment spektrometrii masowej dał zamierzony rezultat opracowania kompleksowej metody ustalania sekwencji peptydowych. Tak efektywna metoda, przy użyciu odpowiedniego sprzętu, może przyczynić się do wczesnej diagnostyki chorób. Poznań, dzięki inicjatywie Politechniki Poznańskiej i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, jest zaopatrzony w niezbędny do wykorzystania tej metody spektrometr masowy (znajdujący się w Centrum Bioinformatyki i Genomiki). Zaproponowana metoda może wspomagać skuteczne wykrywanie określonych białek - np. będących markerami chorób takich jak: rak piersi, płuc, jajników, czy nowotwór brodawkowaty tarczycy. Możliwość poznania dokładnej budowy białek może wspomóc przemysł farmaceutyczny przy projektowaniu nowych, skuteczniejszych leków i lepiej celowanych terapii.


2. Piotr Grzelczak

"Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989"

Promotor: Prof. dr hab. Witold Molik

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Imponująca praca odkrywcza ujawniająca zapomniane fakty o zmaganiach mieszkańców w województwie poznańskim przeciwko komunistycznej dyktaturze. Rzetelnie upowszechnia wiele wątków historycznych, chwalebnych dla mieszkańców Poznania, którzy jako pierwsi zdobyli się na odwagę masowego protestu w czasie PRL. Praca ta przedstawia rekonstrukcję głównych nurtów polityki historycznej oraz działań przeciwstawiania się jej. Nie tylko znacznie poszerza naszą wiedzę na temat historii miasta Poznania, ale również buduje jego wizerunek. Podstawą źródłową rozprawy były badane od kilku lat materiały archiwalne z Archiwum Państwowego w Poznaniu, często rozpoznawane po raz pierwszy dopiero przez badacza. Kilkuletnie badania z pewnością są dużym krokiem w odkrywaniu prawdy historycznej oraz podstawą pracy dla kolejnych badaczy.


3. Paulina Skupin-Mrugalska

"Fotochemiczna oraz fotodynamiczna aktywność wybranych porfirynoidów o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym inkorporowanych w nośniki liposomowe"

Promotor: Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Mielcarek

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Duże znaczenie w zwalczaniu niektórych nowotworów mają terapie oparte na wykorzystaniu związków, których cytotoksyczność wzbudzana jest światłem (znane jako terapie fotodynamiczne). W obszernej, wielowątkowej pracy doktorskiej dr Pauliny Skupin-Mrugalskiej testowano nowe pochodne ftalocyjanin do zwalczania szczególnie złośliwych nowotworów głowy i szyi. Najważniejsze wyniki pracy to wykazanie właściwości fizykochemicznych i fotodynamicznych nowych pochodnych ftalocyjaniny i wytypowanie jednej z nich jako fotouczulacza o dużym potencjale cytotoksycznym wobec komórek nowotworowych. Tak samo istotnym wynikiem jest opracowanie techniki jego aplikacji do komórek za pomocą liposomów dostarczanych poprzez układ krwionośny. Praca nowatorska, wybitna poznawczo, której wyniki mogą szybko zostać wykorzystane w terapii fotodynamicznej, przyczyniając się do istotnego postępu w zwalczaniu chorób nowotworowych. Wyniki pracy zapewne wkrótce przełożą się na wzrost efektywności terapii chorób nowotworowych, także mieszkańców Poznania, wśród których obserwuje się wzrost zachorowań na nowotwory podatne na terapie fotodynamiczne.


W kategorii prac magisterskich nagrody otrzymali:

1. Katarzyna Dolata

"Aktywność cytotoksyczna białek izolowanych z glistnika jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) w stosunku do komórek raka szyjki macicy HeLa"

Promotor: Dr Robert Nawrot

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus) jest rośliną wykorzystywaną od starożytności do uzyskiwania różnych substancji z grupy alkaloidów, mających zastosowania w medycynie. W pracy magisterskiej Katarzyny Doloty zidentyfikowano białka, które mają działanie cytotoksyczne (niszczące) wobec komórek nowotworowych. Te pionierskie i nowatorskie badania mogą doprowadzić do opracowania nowych terapii np. nowotworów wywoływanych przez wirusy, takich jak nowotwory szyjki macicy. Ze względu na nasilone występowanie raka szyjki macicy w Wielkopolsce i Poznaniu, praca ma duże znaczenie także dla mieszkańców naszego miasta.


2. Małgorzata Łagiedo

"Ocena ilościowa oraz udział wybranych endogennych ligandów receptorów TLR w przebiegu raka płuc"

Promotor: Dr n. biol. inż. Mariusz Kaczmarek

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Rak płuc jest jednym z najczęściej występujących nowotworów. Jest główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów w Polsce, także w Poznaniu. W pracy przy zastosowaniu nowoczesnych technik biologii molekularnej podjęto próbę określenia zależności pomiędzy rakiem płuc a stężeniem wybranych endogennych ligandów receptorów Toll. Wykryto zależność stężenia określonych białek w wysiękach opłucnowych związanych lub niezwiązanych z chorobą nowotworową. Białka te mogą być markerem stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Praca ma wybitne znaczenie praktyczne dla diagnostyki, bowiem zidentyfikowanie nowych markerów dostarcza narzędzi dla wczesnego wykrywania choroby i odpowiednio szybkiego podjęcia terapii, w tym wprowadzenia metod terapii indywidualnie spersonalizowanych.


3. Tomasz Mańkowski, Grzegorz Sztylka, Jakub Tomczyński

"Konstrukcja protezy dłoni sterowanej za pomocą sygnału EMG"

Promotor: Dr hab. inż. Piotr Kaczmarek

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Celem zespołu było opracowanie prototypowego projektu protezy dłoni w postaci pięciopalczastego manipulatora z przeciwstawnym kciukiem, która łączyłaby w sobie zalety protezy mechanicznej, gdzie zaciśnięcie chwytu realizowane jest poprzez wykonanie odpowiedniego ruchu ramieniem oraz bionicznej, pozwalającej na wierne odtwarzanie ruchów ludzkiej dłoni za pomocą przekazywania sygnałów elektromiograficznych, rejestrowanych z mięśni przedramienia. W efekcie autorzy skonstruowali i zaprezentowali prototyp protezy sterowanej sygnałami elektromiograficznymi, odbieranymi przez opaskę ze zintegrowanymi wzmacniaczami EMG. Wykorzystanie metody druku 3D pozwoliło na stworzenie od podstaw konstrukcji mechanicznej dłoni oraz opaski, służącej jako interfejs do protez i pewnych urządzeń elektromechanicznych (np. konsoli do gier). Projekt jest szczególnie wartościowy ze względu na niewielki koszt niezbędnych materiałów i ostateczną konkurencyjną cenę. Praca stanowi zbiór nowatorskich rozwiązań stanowiących bazę do dalszych badań nad protezą dłoni i systemem jej sterowania. Już nawiązana współpraca i jej rozwój z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, niewątpliwie będzie miała pozytywny wpływ na rozwój potencjału akademickiego Poznania.


W kategorii prac doktorskich wyróżnienie otrzymali:

1. Bartosz Grześkowiak

"Opracowanie systemu wprowadzania transgenów z wykorzystaniem nanotechnik" (praca w języku angielskim)

Promotor: Prof. dr hab. Ryszard Słomski

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tematem pracy jest proces transgenezy, mającej na celu integrację genów w taki sposób, by nowy mógł być przekazany potomstwu. Genetyczne modyfikacje mogą być wykorzystywane do produkcji nowych leków, transplantacji organów lub tworzenia modeli chorób. Badania przeprowadzone przez autora wykazały, iż metoda magnetofekcji jest bardzo skuteczna w otrzymywaniu fibroblastów. Otrzymywane w ten sposób transgeniczne linie komórkowe mogą być wykorzystywane jako komórki donorowe w metodzie klonowania somatycznego. Badania autora są częścią większego projektu nad uzyskaniem transgenicznych zwierząt. Autor pracy przywiązuje również wagę do ścisłej współpracy między ośrodkami naukowymi i pewnymi sektorami gospodarki, by przyczynić się do wzrostu konkurencyjności lokalnej i umocnienia potencjału naukowego.


2. Kamila Kłudkiewicz

"Wybór i konieczność. Kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku"

Promotor: Prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyjątkowo interesująca praca odkrywająca specyfikę gustu i wyborów sztuki arystokracji Wielkopolski w XIX i XX w. Skupiona na pięciu ważnych osobistościach z Wielkopolski (Jana hr. Działyńskiego, Izabelli z ks. Czartoryskich hr. Działyńskiej, hr. Bnińskich, Seweryna hr. Mielżyńskiego, Edwarda Aleksandra hr. Raczyńskiego), autorka uchwyciła trendy, zmiany i wpływy kolekcjonerstwa wielkopolskiego, w szerokiej, europejskiej perspektywie. Całkowicie oparta na indywidualnych poszukiwaniach źródeł archiwalnych, praca jest plastyczna i wiarygodna. Wprowadza do nauki materiał pozwalający ujrzeć kolekcjonerstwo artystyczne w Wielkopolsce, jako odrębne zjawisko w sztuce. Jest to pionierskie, w pełni kompleksowe opracowanie kolekcjonerstwa wielkopolskiej arystokracji, wartościowe dla wszystkich badaczy zajmujących się sztuką i kulturą.


3. Agata Kulczyk

"Polski System Medycznych Formularzy Zgody Pacjenta"

Promotor: Dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska, prof. UAP

Uczelnia: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Celem pracy jest stworzenie prototypu programu komputerowego, generującego formularze zgody pacjentów na wykonywane procedury medyczne. Program miałby w przystępny sposób udzielać informacji o zabiegu oraz uzyskiwać na niego od pacjenta zgodę, przekazywaną personelowi lekarskiemu. System generuje dokumenty zindywidualizowane, a treści i zestaw ilustracji, dotyczy najbardziej optymalnych dla danego pacjenta możliwości, dzięki czemu pozwala obniżyć poziom stresu pacjenta, zredukować objętość dokumentacji medycznej oraz wprowadzić oszczędności w druku. Pomysł autorki byłby uwieńczeniem współpracy międzyuczelnianej. Opierałby się na pracy specjalistów z dziedziny medycyny, informatyki i zarządzania. Zamysł autorki wprowadzenia jej pomysłu do poznańskich szpitali z pewnością uporządkowałby i znacznie ułatwił nie tylko pracę lekarzy, ale i życie mieszkańców.


4. Łukasz Skoczylas

"Dynamika relacji pomiędzy nośnikiem a treścią pamięci społecznej. Nośniki i implanty pamięci społecznej w przestrzeni miejskiej"

Promotor: Prof. dr hab. Marian Golka

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Praca badawcza o ogromnych walorach utylitarnych i naukowych. W ciekawy i analityczny sposób wskazuje na ważność nośników pamięci narodowej oraz ewaluuje wpływ konfliktów z nimi związanych wśród lokalnej społeczności. W nietuzinkowy sposób przedstawia współczesne postrzeganie przeszłości miasta przez jego mieszkańców. Autor w swojej analizie skupia się na nośnikach pamięci wybudowanych w czasie zaborów, znajdujących się obecnie w centrum codziennego życia mieszkańców Poznania (Zamek Cesarski, Collegium Minus, Collegium Maius, Teatr Wielki). Szczególnie cenna jest analiza przypadku Zamku Przemysła, jako implantu pamięci z odwołaniem do podobnych realizacji w Europie. Przedstawia możliwe działania rewitalizacyjne dostosowane do potrzeb mieszkańców, które równocześnie nie wywoływałyby kontrowersji związanej z wprowadzaniem nowych obiektów do zabytkowej przestrzeni miasta. Materiał wyjątkowo ważny dla rozwoju wiedzy o Poznaniu i społecznych mechanizmach funkcjonowania jego mieszkańców.


5. Piotr Trąpczyński

"Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw" (praca w języku angielskim)

Promotor: Prof. dr hab. Marian Gorynia

Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Celem pracy jest identyfikacja uwarunkowań efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) dokonywanych przez polskie przedsiębiorstwa z uwzględnieniem determinant zasobowych i zmiennych instytucjonalnych na poziomie krajów goszczących. Praca przedstawia dogłębnie specyfikę polskiej gospodarki oraz jej transformację, jako pole rozwojowe dla polskich przedsiębiorstw. Wyniki badań mają implikacje dla ekspansji przedsiębiorstw z Poznania i okolic oraz, w konsekwencji, dla polityki wspierania przedsiębiorczości międzynarodowej na poziomie lokalnym. Materiał jest użyteczny szczególnie z praktycznego punktu widzenia, stanowi bowiem zbiór zaleceń menedżerskich dla polskich przedsiębiorstw, jak i dla władz gospodarczych. Autor w swoich badaniach skupił się na przedsiębiorstwach z Poznania i województwa wielkopolskiego, przez co można uznać jego badania za wnoszące szczególną wartość dla przedsiębiorstw regionalnych.


W kategorii prac magisterskich wyróżnienie otrzymali:

1. Paweł Komorski

"Modelowanie propagacji hałasu w wybranych pojazdach"

Promotor: Dr hab. inż. Grzegorz Szymański

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Pełna realizacja jasno określonego celu globalnego pracy - modelowanie propagacji hałasu w wybranych pojazdach komunikacji miejskiej - oraz celów szczegółowych (etapowych), które harmonizują logicznie i poglądowo, odzwierciedlając przyjętą metodykę badawczą i predykcyjną pracy, stanowi o fundamentalnej wartości pracy i jej walorach utylitarnych, szczególnie w strukturach samorządów, w ramach realizacji procesów związanych ze zrównoważonym rozwojem transportu publicznego w miastach. Wymagania Unii Europejskiej dotyczące wprowadzania innowacyjnego transportu tworzą potrzeby tego typu badań. Niwelowanie wysokiego poziomu hałasu w pojazdach transportu zbiorowego, zidentyfikowanego w opracowaniu, może przyczynić się do uatrakcyjnienia korzystania z transportu publicznego i zwiększenia jego komfortu, co wiąże się z rozwojem poznańskiej aglomeracji.


2. Joanna Łuczak

"Koncepcja zagospodarowania nabrzeża Warty w rejonie dawnego portu i przystani przy ul. Estkowskiego w Poznaniu"

Promotor: Dr inż. Maria Chojnacka

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Praca przedstawia koncepcję zagospodarowania fragmentu nadbrzeża Warty pomiędzy mostem Bolesława Chrobrego a nasypem linii kolejowej. Wynikiem przeprowadzonych analiz oraz dobrej obserwacji relacji przestrzennych obszaru opracowania z otoczeniem jest koncepcja, która stanowi propozycję dla wykorzystania potencjału omawianego obszaru oraz podkreślenia jego wyjątkowych wartości, jednocześnie unikając nadmiernej ingerencji w środowisko przyrodnicze. Autorka z niezwykłą starannością i dbałością o detal zaproponowała proste formy małej architektury wpisujące się w naturalny krajobraz. Opracowując koncepcję wzięła pod uwagę obowiązujący plan miejscowy, obostrzenia prawne oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej. Praca bardzo pomocna przy opracowaniu kolejnych koncepcji zagospodarowania Warty w Poznaniu.


3. Das Swajan

"Go! Pasia. Strategia wejścia i działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na rynku azjatyckim" (praca w języku angielskim)

Promotor: Prof. dr hab. Marian Gorynia

Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Celem pracy było wykorzystanie potencjału Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w przyciąganiu studentów zagranicznych. Autor w ciekawy sposób adaptuje ofertę promocyjną uczelni do rynku 15 państw azjatyckich. W interesujący sposób porusza problemy związane z wyjazdami za granicę oraz skutki regionalizacji i globalizacji. Poznań obecnie cieszy się rosnącą liczbą studentów zagranicznych, m.in. dzięki nieustannym działaniom promocyjnym. Umiędzynarodowienie ofert uczelni jest jednym z kluczowych punktów Strategii Rozwoju Miasta Poznania oraz Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Opracowana przez autora strategia mogłaby stanowić propozycję działań rozwojowych nie tylko dla Uniwersytetu, ale również pozostałych poznańskich uczelni.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej