Laureaci Konkursu - edycja 2011/2012

Na VIII edycję Konkursu wpłynęło piętnaście rozpraw doktorskich oraz trzydzieści osiem prac magisterskich. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano trzy równorzędne nagrody w wysokości 6.000,00 zł brutto oraz jedno wyróżnienie nagrodzone pamiątkowym albumem, zaś w kategorii prac magisterskich trzy równorzędne nagrody w wysokości 3.000,00 zł brutto oraz jedno wyróżnienie nagrodzone pamiątkowym albumem.


W kategorii prac doktorskich nagrody otrzymali:

1. Michał Dutkiewicz

"Syntezy i nanotechnologie funkcjonalizowanych oktasilseskwioksanów"

Promotor: Prof. dr hab. Bogdan Marciniec

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Tematem pracy była synteza funkcjonalizowanych oktasilseskwioksanów (POSS) i zagadnienia związane z ich wykorzystaniem w technologiach wytwarzania nanokompozytów i materiałów hybrydowych. Głównym celem było opracowanie nowych, szybszych i wydajniejszych metod syntezy POSS.

W trakcie badań Autor uzyskał także kilka dotychczas nieznanych pochodnych POSS oraz przedstawił po raz pierwszy strukturę oktakis (3-chloropropylo)oktasilseskwioksanu. Otrzymane podczas syntez preparaty stosowane były do modyfikowania kompozytów polimerowych. Wyniki badań mają istotne znaczenie praktyczne, gdyż przemysł polimerów i materiałów wielkocząsteczkowych należy do najszybciej rozwijających się w ostatnim stuleciu. Efekty pracy (zgłoszenia patentowe) stanowią podstawę do kontynuacji tej tematyki w ramach powstającego Poznańskiego Centrum Zaawansowanych technologii, a także do powstania pierwszej w Polsce linii produkcyjne czterech wybranych silseskwioksanów.


2. Wojciech Mueller

"Księdza Aleksandra Woźnego koncepcja dziecięctwa duchowego"

Promotor: Ks. prof. dr hab. Jacek Hadryś

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Tematem pracy jest koncepcja dziecięctwa duchowego ks. A. Woźnego, którego życie i praca były nierozerwalnie związane z Poznaniem i osadzone w realiach epoki, w której żył (1910-1983). Koncepcja jest propozycją rozwoju życia wewnętrznego dla zarówno ludzi wierzących, jak i szukających Boga. Autor przeprowadził analizę nauczania ks. Woźnego (artykuły, kazania, listy i rozważania), które stanowiło całościową wizję i zaprezentował jego podstawy, charakterystyczne rysy, wreszcie sposoby realizacji.

Spuściznę nauczania ks. A. Woźnego można wykorzystywać w procesie wychowywania młodego pokolenia, nie tylko szkolnym nauczaniu religii, ale także jako element programów wychowawczych w placówkach oświatowych. Skupiona na poszukiwaniu wartości nieprzemijających praca Autora, stanowi przeciwwagę dla relatywizmu moralnego, zagrażającego harmonijnemu rozwojowi pojedynczych ludzi i całych społeczeństw.


3. Michał Nowicki

"Działalność oświatowa i naukowa Akademii Lubrańskiego w XVII i XVIII wieku"

Promotor: Prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Celem pracy była wszechstronna prezentacja analizy dorobku naukowo-dydaktycznego Akademii Lubrańskiego - jednej z najważniejszych placówek oświatowych w Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku. Autor wykazał niebagatelne znaczenie szkoły dla Poznania w okresie staropolskim, gdyż stanowiła ona solidne zaplecze edukacyjne, przygotowywała młodzież do działalności publicznej i uczestniczenia w życiu kulturalnym epoki, a jej profesorowie i uczniowie uświetniali przemówieniami różne uroczystości publiczne, dostarczając miastu zarówno rozrywki, jak i edukacji moralnej i obywatelskiej.

Praca uzupełnia wiedzę na temat kulturalnej i oświatowej przeszłości Poznania oraz regionu. Autor m.in. zweryfikował listy profesorów i studentów placówki. Przeprowadzone poszukiwania biblioteczne i archiwalne zaowocowały odnalezieniem nieznanych dotąd źródeł historycznych. Autor ukazał Akademię Lubrańskiego jako wzorowo zorganizowaną szkołę, która duży nacisk kładła na wychowanie moralne i obywatelskie, jednocześnie nie zaniedbując kształcenia intelektualnego.


W kategorii prac magisterskich nagrody otrzymali:

1. Marta Jankowska

"Kształtowanie wizerunku miasta w oparciu o elementy jego tożsamości - studium przypadków z wyróżnieniem Poznania"

Promotor: Dr Krzysztof Gołata

Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny

Praca prezentuje, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej, różne metody świadomego kształtowania wizerunku miasta w oparciu o elementy jego tożsamości, przy aktywnym udziale w tym procesie władz miasta. Dokonane analizy wielu przykładów dobrych praktyk promocyjnych, przedstawiających możliwości wykorzystania atrybutów danego miasta do poprawy jego wizerunku, mogą stanowić źródło wiedzy dla osób zajmujących się promocją miast na co dzień.

Wśród walorów pragmatycznych pracy istotnych dla rozwiązania problemów Poznania, zwrócona jest uwaga na rolę zaangażowania mieszkańców i komunikacji wewnętrznej w procesie kształtowania wizerunku miasta oraz przedstawienie interesujących i wartościowych wyników badań przeprowadzonych i opracowanych przez Autorkę.


2. Rafał Kabaciński i Mateusz Kowalski

"Metody i algorytmy klasyfikacji naczyń krwionośnych na obrazach dłoni i nadgarstka zarejestrowanych w bliskiej podczerwieni (projekt zespołowy)"

Promotor: Prof. dr hab. inż. Andrzej Kasiński

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Praca stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego świata na nowe rozwiązania z dziedziny kontroli i zabezpieczenia dostępu do różnego rodzaju zasobów i usług.

Celami pracy było zbudowanie przenośnego stanowiska do akwizycji obrazów dłoni i nadgarstka w bliskiej podczerwieni, zebranie reprezentatywnej bazy danych, zaproponowanie, implementacja oraz porównanie różnych metod ekstrakcji wzorów podskórnych naczyń krwionośnych z obrazów, a także ich klasyfikacja. Skonstruowane stanowisko cechuje się niskimi kosztami budowy, mobilnością oraz łatwą obsługą, a uzyskane wyniki działania systemu są zadowalające i wykazują duży potencjał wdrożeniowy. Powstały model urządzenia może stanowić podstawę do zaprojektowania urządzenia użytkowanego w testach biometrycznych i diagnostyce medycznej.


3. Beata Niklewicz

"Świat z bakelitu. O poezji Stefana Andrzeja Borsukiewicza"

Promotor: Prof. dr hab. Barbara Kasprzakowa

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Praca stanowi pierwsze monograficzne opracowanie dorobku poznańskiego poety. Opracowanie przemyślane pod względem kompozycji oraz nienaganne merytorycznie. Autorka akcentując malarski, muzyczny, literacki i pokoleniowy kontekst poezji Borsukiewicza dowodzi, iż poeta powinien zajmować ważkie miejsce w historii literatury polskiej. Wskazuje liczne powiązania poety ze środowiskiem poznańskim, od literackiego debiutu ucznia Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego poczynając, przez publikacje w "Ilustracji Polskiej" i "Tęczy", na bohaterskiej służbie wojskowej w 14. Poznańskiej Dywizji Piechoty kończąc.

Dzięki temu praca wpisuje się w projekt przywrócenia polskiej pamięci regionalnej oraz narodowej tego niesłusznie zapomnianego twórcy, czym uzupełnia działania Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego, której absolwentami są zarówno poeta, jak i Autorka. Ważnym walorem pracy jest również projekt lekcji języka polskiego dla trzech etapów kształcenia, który może zostać wykorzystany w realizacji ścieżek edukacyjnych. Praca stanowi nie tylko istotny wkład w dbałość o pamięć o kulturze regionu, ale i w rzeczywisty obraz literatury dwudziestolecia wojennego.


W kategorii prac doktorskich wyróżnienie otrzymała:

1. Teresa Kubiak

"Projektowanie stacji recyklingu samochodów w oparciu o zintegrowany system ochrony środowiska"

Promotor: Prof. dr hab. inż., dr nauk hum. Jan Gronowicz

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Celem pracy było pokazanie możliwości projektowania stacji recyklingu samochodów w oparciu o zintegrowany system ochrony środowiska wspomagany procedurami zarządzania ryzykiem zagrożeń generowanych podczas ich eksploatacji. Dotychczasowe procedury recyklingu samochodów odbiegają od wymagań zintegrowanego systemu ochrony środowiska, nie spełniając zadań bezpiecznego demontażu samochodów, ani pełnego recyklingu produktowego, materiałowego i energetycznego, dlatego praca słusznie wskazuje potrzebę recyklingu zużytych samochodów, jako sposobu chroniącego środowisko i przynoszącego korzyści ekonomiczne.

Autorka opracowała szczegółowe procedury, modele i miary ryzyka, które mogą być przydatne w obszarze analiz transportu drogowego, a przedstawiony w pracy projekt modelowej stacji recyklingu samochodów może być wykorzystywany, jako sprawdzony wzór w projektowaniu takich inwestycji na terenie miasta lub w jego okolicy.


W kategorii prac magisterskich wyróżnienie otrzymała:

1. Magdalena Ferfet

"Gospodarka odpadami w Polsce i Czechach - porównanie aglomeracji Poznania i Pragi"

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Celem pracy jest ukazanie w szerszym świetle oceny stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu oraz powiecie poznańskim. Przedstawienie jej w odniesieniu do stolicy Czech - Pragi, pozwala na wykazanie podobieństw i różnic między obiema aglomeracjami. Praca stanowi bardzo interesujące studium oparte na analizie dokumentów strategicznych, aktów prawnych oraz opracowań statystycznych uzupełnionych własnymi obserwacjami i wnioskami.

Autorka zauważa, iż wprowadzenie w Polsce systemu, na wzór czeski, ureguluje pewne aspekty gospodarowania odpadami komunalnymi, ale przy tym utrudni wykonywanie innych, takich jak zmniejszenie ilości kierowanych na składowiska odpadów biodegradowalnych, czy osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów. Dopiero wykorzystanie jednego i drugiego modelu, poprzez ich połączenie może przyczynić się do powstania optymalnego systemu gospodarki odpadami minimalizującego negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej