Laureaci Konkursu - edycja 2010/2011

Na VII edycję Konkursu "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" wpłynęło osiem rozpraw doktorskich oraz czterdzieści dwie prace magisterskie. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano trzy równorzędne nagrody w wysokości 7,000 00 zł brutto oraz dwa wyróżnienia, zaś w kategorii prac magisterskich trzy równorzędne nagrody w wysokości 3,500 00 zł brutto oraz cztery wyróżnienia.


W kategorii prac doktorskich nagrody otrzymali:

1. Norbert Jerzy Sarnecki

"Nie-pomniki w przestrzeni miejskiej"

Uczelnia: Uniwersytet Artystyczny

Promotor: Prof. zw. Wojciech Kujawski

Nagrodę przyznano za poruszenie problemu istnienia rzeźby w Poznaniu, ciekawe przemyślenia autora oraz propozycje rozwiązań systemowych, których zastosowanie mogłoby podnieść atrakcyjność Poznania dla mieszkańców i turystów.

Praca traktuje o pomnikach i bliskich im przedstawieniach rzeźbiarskich w przestrzeni miejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Poznania) w aspekcie kreowania przestrzeni fizycznej i duchowej, jako miejsca pamięci i dyskusji.

"Nie-pomniki" to pojęcie spreparowane na potrzeby prezentacji rzeźb autora w miejscach publicznych. Nazwa ta, nie ma na celu zaprzeczenia idei pomnika, raczej zmianę postrzegania i rozumienia tradycyjnej formy przedstawiającej oraz sprowokowanie dyskusji na temat obecności rzeźby sugerującej jakiś związek z pomnikami.

Praca praktyczna "Nie-pomniki w przestrzeni miejskiej" to kilka działań zwracających uwagę na problem formy i miejsca rzeźby w mieście. Posługując się tradycyjną figuracją, momentami wręcz kanonem pomnikowym, autor pokazuje jak można skalą, materiałem, usytuowaniem zmienić kontekst miejsca i rzeźby.

Autor swoimi realizacjami stawia pytania o kształt demokracji na poziomie podstawowym i jej mechanizmy kontroli w zakresie estetyki i logiki komunikacyjnej miasta.


2. Daria Zielińska-Szymaniak

"Pozycja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w systemie gospodarki odpadami w Wielkopolsce"

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Promotor: Prof. zw. dr hab. Leon Kozacki

Nagrodę przyznano za rzetelne i wnikliwe studia nad racjonalną gospodarką odpadami oraz opracowanie koncepcji funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Badaniami objęto wybrane, modelowe instalacje przetwarzania odpadów funkcjonujące na terenie Niemiec oraz Polski zachodniej, co miało na celu wskazanie różnic w sposobie wdrażania rozwiązań systemowych w zakresie gospodarki opadami komunalnymi w tych krajach.

Wybierając właściwe rozwiązanie w gospodarce odpadami, zdaniem autorki należy zwrócić uwagę na wdrażanie najlepszych technologii, ale także tych sprawdzonych, funkcjonujących w innych krajach europejskich np. w Niemczech, zgodnych z wymogami ochrony środowiska, ekonomicznie uzasadnionych, a także społecznie akceptowalnych.

Zalecane w niniejszej rozprawie doktorskiej zasady gospodarki odpadami, w tym funkcjonowania ZZO mogą przyczynić się do rzeczywistej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz zbudowania na terenie miasta Poznania kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na europejskim poziomie. 


3. Tomasz Strózik

"Uwarunkowania jakości życia młodzieży akademickiej"

Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny

Promotor: Dr hab. Walentyna Ignatczyk, prof. nadzw. UEP

Nagrodę przyznano za rzetelne, interdyscyplinarne i unikatowe badania nad jakością życia młodzieży akademickiej poznańskich uczelni.

Przedmiotem podjętego badania jest jakość życia młodzieży akademickiej, która została dla potrzeb postępowania badawczego zdefiniowana jako populacja studentów dziennych studiów licencjackich i magisterskich podejmujących edukację na wyższej uczelni, charakteryzujących się pełnoletniością, ale też względną niesamodzielnością ekonomiczną oraz społeczną, którzy pod względem prawnym pozostawali w stanie wolnym.

Uzyskane rezultaty postępowania badawczego dotyczące globalnego wymiaru jakości życia młodzieży akademickiej uczelni miasta Poznania, wpisując się w wyniki badań nad percepcją życia polskiego społeczeństwa, pokazały bardzo wysoki poziom satysfakcji życiowej studentów. Dokonując łącznej oceny wszystkich aspektów własnej egzystencji, zdecydowana większość z badanej młodzieży zaopiniowała swoje dotychczasowe życie jednoznacznie pozytywnie.

Ukazane w badaniu szerokie spektrum uwarunkowań jakości życia młodzieży akademickiej wykazało, że materialny wymiar egzystencji młodego człowieka jest ważnym, ale nie jedynym, a nawet nie najistotniejszym czynnikiem kształtującym jego poziom satysfakcji z własnego życia. Niezmiernie istotną rolę odgrywa aspekt psychofizyczny, związany z samorealizacją i rozwojem jednostki. 


W kategorii prac magisterskich nagrody otrzymali:

1. Ewelina Fijałkowska "

Przestrzeń urbanistyczna i koncepcja rewitalizacji środkowej części dzielnicy Wilda w Poznaniu"

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Promotor: Prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek

Nagrodę przyznano za interesującą i kompleksową analizę przestrzeni urbanistycznej dzielnicy Wilda w Poznaniu oraz unikatowy autorski program jej rewitalizacji.

Zasadniczym celem pracy jest identyfikacja głównych problemów występujących w przestrzeni urbanistycznej badanego obszaru oraz sformułowanie koncepcji rewitalizacji tego terenu. Istotny wpływ na końcowe efekty pracy ma analiza struktury funkcjonalno - przestrzennej oraz wnioski z badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców badanej części dzielnicy Wilda.

Autorka prócz poczynionych badań rzeczywistości, prezentuje własne projekty ożywienia i odnowy analizowanego terenu, które mogą zostać wykorzystane przez władze Miasta Poznania przy włączeniu Wildy do kompleksowego programu rewitalizacji. Postulaty zmian mają na celu poprawę jakości przestrzeni oraz funkcjonalności poszczególnych kwartałów zabudowy. Pozytywne skutki podjętych działań rewitalizacyjnych mają być odczuwalne zarówno przez mieszkańców, jak również przez turystów odwiedzających ten rejon Wildy. 


2. Jan Gaspars

"Ulica Maksymiliana Jackowskiego w Poznaniu. Historia i architektura kamienic w latach 1890 - 1914"

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Promotor: Prof. dr hab. Jan Skuratowicz

Nagrodę przyznano za ciekawe, barwne oraz wnikliwe przedstawienie historii i architektury ulicy Maksymiliana Jackowskiego w latach 1890 - 1914.

Celem pracy było ukazanie dziejów ulicy Maksymiliana Jackowskiego, jej zabudowy i mieszkańców od początków jej założenia tj. w roku 1891, aż po rok 1914, kiedy to powstały ostatnie kamienice tworzące jej północną pierzeję.

Autor proponuje spojrzenie na dzieje tego fragmentu miasta poprzez pryzmat wielorakich zjawisk charakterystycznych dla procesów miastotwórczych i urbanizacyjnych, jak i tych, które wynikały z sytuacji miasta u progu XX wieku.

Praca stanowi opowieść, która przywraca współczesnym mieszkańcom Poznania obraz ulicy i jej przeobrażenia na przestrzeni ćwierćwiecza, które w największym stopniu zadecydowało o wyglądzie miasta.

Autor rozpoznał w pracy szereg problemów związanych ze współczesnym stanem zabudowy kamienicznej. Ulica Jackowskiego stanowi doskonały przykład problemów i wyzwań, z jakimi przychodzi się zmierzać współczesnemu Poznaniowi. 


3. Stanisław Gwara

"Implementacja systemu lokalizacji GPS na urządzenia przenośne"

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Promotor: Prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński

Nagrodę przyznano za interesujący i utylitarny pomysł wdrożenia systemu lokalizacji GPS

w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Poznaniu.

Praca jest rzetelnym opracowaniem technologicznego rozwiązania, w którym teoretyczne założenia i koncepcje zostały praktycznie zweryfikowane w realnym środowisku telekomunikacyjnym.

W ramach omawianej pracy wykonany został kompletny system lokalizacji GPS, oparty na urządzeniach mobilnych takich jak telefony komórkowe. System ten umożliwia monitorowanie aktualnej pozycji urządzenia mobilnego i prezentację przebytej trasy przy użyciu interaktywnej mapy Google Maps.

Autor opiera się na zamyśle wykorzystania prezentowanego systemu lokalizacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji, aby umożliwić zarówno pasażerom jak

i przewoźnikowi podgląd aktualnej pozycji autobusów i tramwajów. Dzięki zastosowaniu witryny internetowej podgląd pojazdów może zostać udostępniony pasażerom poprzez telefony komórkowe. Za pomocą serwisu użytkownik korzystając z dostępu do Internetu w swoim urządzeniu mobilnym, może sprawdzić na przykład jak daleko od przystanku znajduje się pojazd linii na który oczekuje. 


W kategorii prac doktorskich wyróżnienia otrzymali:

1. Weronika Banaszak-Cibicka

"Specyfika fauny pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) miasta na przykładzie Poznania"

Uczelnia: praca wykonana na Uniwersytecie Przyrodniczym, obroniona na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Promotor: Prof. zw. Zdzisław Wilkaniec

Wyróżnienie przyznano za bardzo dokładne badania, wzorcowe opracowanie wyników obserwacji i doświadczeń oraz wskazania praktyczne zmierzające do zwiększenia zgrupowań owadów zapylających w Poznaniu.

Badania prowadzone na terenie Poznania miały na celu uzyskanie obrazu fauny pszczół zasiedlającej centrum miasta, a także określenie stopnia modyfikacji zgrupowań pszczół w mieście pod wpływem antropopresji oraz ocenę charakteru tych zmian. Celem badań było również określenie cech ułatwiających gatunkom przetrwanie na obszarach poddanych presji urbanizacyjnej i podjęcie próby oceny specyfiki fauny miejskiej.

Trzyletnie badania prowadzone na różnych powierzchniach w Poznaniu udowodniły, że miasta są ważnym miejscem życia dla znacznej liczby gatunków pszczół. Na terenie Poznania na podstawie badań własnych i literatury, stwierdzono łącznie występowanie 184 gatunków pszczołowatych należących do siedmiu rodzin. Liczba ta stanowi blisko 40% fauny krajowej i aż 72% fauny Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej.

Zdaniem autorki odpowiednio zaprojektowane i użytkowane tereny zieleni w dużych aglomeracjach miejskich mogą stanowić doskonałe miejsce życia dla różnych organizmów, przy czym planowanie wymagałoby ścisłej współpracy pomiędzy naukowcami, planistami i architektami krajobrazu. 


2. Katarzyna Siwińska-Stefańska

"Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna ditlenku tytanu i kompozytów tlenkowych TiO2-SiO2"

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Promotor: Dr hab. inż. Teofil Jesionowski, prof. nadzw.

Wyróżnienie przyznano za nowatorskie i interdyscyplinarne badania mogące przynieść wymierny efekt użytkowy w wielu procesach technologicznych.

Przedmiotem badań dysertacji doktorskiej jest charakterystyka oraz formowanie ditlenku tytanu i kompozytów tlenkowych TiO2-SiO2 o monodyspersyjnych, sferycznych nano- i mikrocząstkach w procesie strącania w układzie wodnym oraz z zastosowaniem alternatywnej metody precypitacji emulsyjnej. Utylitarnym celem pracy jest zastosowanie otrzymanych układów jako napełniacza w kompozytowych żelowych elektrolitach polimerowych oraz w barierowych wyrobach włókienniczych.

Przeprowadzone badania dowiodły, że syntetyczny ditlenek tytanu oraz hybrydy

TiO2-SiO2 charakteryzują się specyficznymi właściwościami fizykochemicznymi i strukturalnymi. Dodatkowo proces funkcjonalizacji (wprowadzenie na ich powierzchnię charakterystyczne grup funkcyjnych kompatybilnych z innymi materiałami) ditlenku tytanu oraz kompozytów tlenkowych TiO2-SiO2 w zdecydowany sposób może poszerzyć możliwości zastosowania tych produktów w różnych gałęziach przemysłu. 


W kategorii prac magisterskich wyróżnienia otrzymali:

1. Jacek Cieślewicz

"Projekt zagospodarowania obiektów fortecznych dla potrzeb turystyki i rekreacji na przykładzie Fortu III Graf Kirchbach Twierdzy Poznań"

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Promotor: Prof. UAM dr hab. Zygmunt Młynarczyk

Wyróżnienie przyznano za wszechstronną analizę Fortu III pod kątem możliwej rewitalizacji oraz przedstawienie ciekawej koncepcji zaadaptowania Fortu III na cele turystyczne.

Praca traktuje o koncepcji projektu zagospodarowania Poznańskiego Fortu III dla potrzeb turystyki. Na podstawie przeprowadzonych badań - inwentaryzacji, autor określił stan zachowania budowli oraz dotychczasowego wykorzystania.

Stworzony projekt koncepcyjny zakłada dwa etapy zagospodarowania fortu.

W pierwszym etapie przeprowadzone zostałyby prace mające na celu oczyszczenie, uporządkowanie i konserwację obiektu. Etap ten zakłada minimum prac rekonstrukcyjnych oraz pozostawienie w części budowli funkcji magazynowych. Pozwoliłoby to na wyeksponowanie go jako trwałej ruiny i wytyczenie wewnątrz oznakowanej trasy turystycznej. Pierwszy etap zagospodarowania może być zarazem ostatnim i w tym rozumieniu jest minimalistycznym wariantem adaptacji obiektu.

Etap drugi to zespół działań, mających przekształcić Fort III w centralny punkt Parku Kulturowego Twierdza Poznań. Podstawowym celem jest utworzenie centrum historycznego, przybliżającego dzieje twierdzy.

Projekt koncepcyjny zagospodarowania Fortu III jest próbą zwrócenia uwagi na ogromny potencjał budowli fortecznych jako atrakcji turystycznych. Ma on charakter przykładowy, i może stanowić podstawę dla planów adaptacji innych, podobnych budowli. 


2. Grzegorz Krajewski

"Budynek Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej w kampusie «Warta»"

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Promotor: Dr inż. arch. Maciej Janowski

Wyróżnienie przyznano za niekonwencjonalny i bardzo interesujący projekt architektoniczny Budynku Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej w kampusie "Warta".

Praca przedstawia dynamiczną, współczesną bryłę budynku wpisującą się w kontekst przestrzenny tej części miasta, podkreślającą nowoczesny charakter przestrzeni. Spektakularna bryła budynku koresponduje znakomicie z eksponowaną lokalizacją, kształtując wizerunek współczesnego, innowacyjnego organizmu miejskiego.

Zaproponowany w projekcie budynek stanowi interesujący przyczynek do dyskusji dotyczącej tej części Poznania, mogący stanowić inspirację do dalszych rozważań praktycznych, zarówno urbanistycznych jak i architektoniczno - budowlanych. 


3. Natalia Pokorska

"Historia, stan obecny i rewaloryzacja Dziecińca przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu"

Promotor: Dr inż. arch. Agnieszka Wilkaniec

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wyróżnienie przyznano za dokonanie bardzo szczegółowej inwentaryzacji zieleni oraz autorską koncepcję rewaloryzacji terenu Dziecińca przy Drodze Dębińskiej.

Praca jest przykładem poszukiwania współczesnych rozwiązań w zakresie rewaloryzacji zabytkowego obiektu zieleni miejskiej, przy zachowaniu jego historycznej struktury i substancji. Autorka podjęła ważne i trudne zadanie polegające na przywróceniu przestrzeni miejskiej Poznania cennego terenu rekreacyjnego, o wyjątkowej funkcji i historii.

Praca zawiera starannie wykonaną, bardzo szczegółową inwentaryzację zieleni na terenie Dziecińca, która została wykorzystana do stworzenia zgodnego z zasadami dotyczącymi konserwacji zieleni zabytkowej, kompleksowego projektu rewaloryzacji obiektu.

Przyjętym przez autorkę pracy założeniem jest szacunek dla historii i charakteru miejsca, a także świadomość istniejących współcześnie uwarunkowań funkcjonalnych i wymagań ochronnych. 


4. Ewa Sumelka

praca teoretyczna "Pałac Sztuki na Powszechnej Wystawie Krajowej 1929 w Poznaniu", oraz praca praktyczna "...potomności ku nauce i zbudowaniu..."

Uczelnia: Uniwersytet Artystyczny

Promotor pracy teoretycznej: Prof. dr hab. Ryszard Przybylski

Promotor pracy praktycznej: Dr hab. Sławomira Chorążyczewska

Nagrodę przyznano za bardzo interesujące udokumentowanie Powszechnej Wystawy Krajowej z 1929 oraz stworzenie kostiumów teatralnych inspirowanych architekturą pawilonów wystawienniczych.

Obie prace oparte są na Powszechnej Wystawie Krajowej, która odbyła się w maju 1929 roku w Poznaniu.

W przedstawionej pracy teoretycznej omówiono i udokumentowano źródłowo początkową historię dzisiejszego budynku Collegium Anatomicum w odniesieniu do lat 1920 - 1929, kiedy na Powszechną Wystawę Krajową został mianowany "Pałacem Sztuki". Poruszono zagadnienia dotyczące Powszechnej Wystawy Krajowej zorganizowanej w 1929 roku w Poznaniu, problemów budowlanych gmachów uniwersyteckich, przekształcenia obiektu Anatomii w tymczasowy Pałac Sztuki oraz rozwinięto temat dotyczący artystów plastyków i stowarzyszeń wystawiających swoje prace w tym obiekcie.

Konsekwencją pracy teoretycznej jest projektowa dyplomowa praca artystyczna, która inspirowana jest architekturą pawilonów wystawienniczych Powszechnej Wystawy Krajowej. W zakres pracy projektowej wchodził projekt, realizacja, dokumentacja oraz prezentacja pokazowa i wystawiennicza.

Całość pracy stanowi przyczynek do projektowo opowiadanej historii miasta Poznania szczególnie młodemu pokoleniu, pokazów tematycznych, wykładów, publikacji i dalszych dociekań o Wielkich Dniach Poznania. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej