Propozycje tematów prac

Zainteresowanych uczestnictwem w konkursie "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" zachęcamy do zapoznania się z propozycjami tematów prac magisterskich i doktorskich. Adresowane są one do dyplomantów i ich opiekunów naukowych w momencie podejmowania decyzji o wyborze problemu badawczego pracy doktorskiej lub magisterskiej. Wykaz zawiera zarówno propozycje tematów, które stanowić mogą dosłowny tytuł pracy dyplomowej, jak i obszary merytoryczne, którymi zainteresowane są jednostki miejskie.


AQUANET
ul. Dolna Wilda 126
tel. 061-835-91-00
marketing@aquanet.pl

 1. Problem hydrobiologiczny - Zmiany ilościowe i jakościowe zachodzące w populacjach glonów planktonowych rozwijających się przez cały rok w wodach Warty i stawach infiltracyjnych na ujęciu wody - Poznań Dębina i Mosina na tle zmian chemicznych.
 2. Problem hydrobiologiczny - Zmiany ilościowe i jakościowe zachodzące w populacjach glonów planktonowych rozwijających sięw okresie wegetacyjnym w wodach Warty i stawach infiltracyjnych na ujęciu wody - Poznań Dębina i Mosina na tle zmian chemicznych.
 3. Zagadnienie ogólne: Wykorzystanie ogromnej liczby wyników badań fizyczno-chemicznych i biologicznych prób wody z Warty (Poznań i Mosina) z ujęć (studnie), wód nieuzdatnionych i uzdatnionych zgromadzonych w komputerowej bazie danych do pisania różnego rodzaju prac (analitycznych, przeglądowych, statystycznych, literaturowych, porównawczych itp).
 4. Badania efektu usuwania z wody materii organicznej przy wykorzystaniu różnych procesów technologicznych uzdatniania wody.
 5. Analiza korozyjności i stabilności wody nieuzdatnionej z ujęcia mosińskiego.
 6. Przyczyna i sposoby likwidacji uplastyczniania się osadów stabilizowanych tlenowo w trakcie mechanicznego odwadniania na prasie taśmowej na przykładzie Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie.
 7. Badanie wpływu czynników (ekonomicznych, technicznych itp) na obniżenie jednostkowego zużycia wody.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego
ul. Za Bramką 1, 
tel. 61 878 4553

nw@um.poznan.pl

 1. Przekształcenie własnościowe przedsiębiorstw komunalnych,
 2. Wpływ przekształceń własnościowych przedsiębiorstw komunalnych na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 3. modele zarządzania grupami przedsiębiorstw komunalnych,
 4. modele funkcjonowania holdingów komunalnych w Polsce i Europie,
 5. modele realizacji zadań własnych gminy przez przedsiębiorstwa komunalne,
 6. optymalizacja procesów nadzoru właścicielskiego w jednostkach samorządu terytorialnego,
 7. nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi i spółkami prawa handlowego,
 8. przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego

Gabinet Prezydenta
Plac Kolegiacki 17 
II piętro, sekretariat pokój 208,
tel. 61 878 5293 

prd@um.poznan.pl

1. Zróżnicowanie form instytucjonalnych i nieformalnych uczestnictwa mieszkańców
w życiu miasta jako sposób rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Poznania.

2. Strategie kreowania pozytywnego wizerunku miasta oparte na paradoksie wykorzystania słabych stron jako atutów.

3. Analizy wizerunku Poznania, Urzędu Miasta lub władz samorządowych.

4. Ewaluacja wybranych projektów z zakresu konsultacji społecznych.

5. Partycypacja społeczna wśród mieszkańców Poznania (nowe formy obywatelskości, trendy i tendencje).

6. Poznań w świadomości swoich mieszkańców.

7. Jakie jest znaczenie współpracy partnerskiej miast, w tym:

- współczesne formy partnerstwa miast,

- jakie wartości wnosi ruch miast partnerskich w budowanie współczesnego świata.

8. Unia Europejska i wsparcie rozwoju miast.

9. Używanie symboli państwowych przez organy administracji publicznej w Polsce.

10. Podstawy prawne oraz praktyka zastosowania protokołu dyplomatycznego i zasad procedencji przez polskie organy administracji samorządowej.

11. Charakterystyka porównawcza stosowania zasad protokołu dyplomatycznego na szczeblu administracji samorządowej w wybranych państwach UE.

12. Pamięć historyczna jako narzędzie lub instrument kształtowania świadomości społeczności lokalnych w Polsce. Zagadnienia z zakresu edukacji, polityki społecznej, uwarunkowania polityczne, historyczne, ekonomiczne.

13. Ewolucja polskiej polityki historycznej.

14. Formy i zasady upamiętniania niemieckich żołnierzy poległych podczas II wojny światowej na terenach byłego Związku Radzieckiego. Charakterystyka porównawcza status quo w wybranych państwach powstałych w wyniku rozpadu ZSRR (ze szczególnym uwzględnieniem Federacji Rosyjskiej). Uwarunkowania prawno-międzynarodowe. Znaczenie dyskusji na temat upamiętnień "niemieckich ofiar" II wojny światowej dla relacji poszczególnych państw dawnego ZSRR z Republiką Federalną Niemiec.

15. Ocena aktywności Miasta Poznań w mediach społecznościowych - porównanie z innym dużym miastem w Polsce.

16. Efektywność działań promocyjnych na wybranym przykładzie kampanii zrealizowanej przez Miasto Poznań w latach 2009-2013.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Cześnikowska 18
tel. 61 860 99 00
mopr@mopr.poznan.pl

Opieka Zastępcza:

 1. Analiza zmian zachodzących w metodach pracy socjalizacyjnych placówek opiekuńczo - wychowawczych,
 2. Problemy kontaktu z rodzicami naturalnymi występujące w rodzinach zastępczych
 3. Rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego ze szczególnym uwzględnieniem więzi emocjonalnych.

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:

 1. Badanie zjawiska dyskryminacji osób niepełnosprawnych
 2. Dostępność przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych
 3. Dostępność komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych
 4. Badanie jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców Poznania
 5. Badanie różnorodnych form aktywności społecznej osób niepełnosprawnych w Poznaniu.

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych:

 1. Badanie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
 2. Badanie efektywności programów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
 3. Badanie przyczyn bierności zawodowej osób niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

 1. Pomoc społeczna a prawa człowieka
 2. Idea solidarności społecznej w przekonaniach i postawach pracowników socjalnych
 3. Aktywność osób starszych
 4. Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku po 50 roku życia
 5. Wykluczenie społeczne
 6. Obszary wykluczenia społecznego
 7. Efektywność działań pomocy społecznej
 8. Bariery w starcie zawodowym osób w wieku 18-24 lat nie uczących się i nie pracujących
 9. Rozmiary zjawiska bezdomności w Poznaniu
 10. Problem bezdomności i sposoby zapobiegania bezdomności na przykładzie miasta Poznania.

Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Za Bramką 1
tel. 61 639 64 60

mpu@poznan.mpu.pl

 1. Rozwój i przebieg tras rowerowych w nawiązaniu do zagospodarowania miasta Poznania.
 2. Lokalizacja i realizacja parkingów dla samochodów ciężarowych (zwłaszcza na kierunkach wylotowych).
 3. Zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy ulicą Garbary, a rzeką Wartą w Poznaniu w tym trasowanie kolektora Dolnej Strefy i trasy tramwajowej na Naramowice.
 4. Rozwiązanie obsługi komunikacyjnej Junikowa ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu ulic zbiorczych.
 5. Zbiorniki retencyjno - podczyszczające ścieki deszczowe w centrum miasta jako siedlisko flory i fauny na przykładzie projektowanych zbiorników przy ulicach Szelągowskiej i Puławskiego.
 6. Integracja podsystemów transportowych w węzłach przesiadkowych komunikacji publicznej - dworce miejskie, parkingi park & ride (rozwiązania modelowe na przykładzie jednego z dworców miejskich Poznania - np. Garbary, Górczyn, Starołęka lub inne).
 7. Przestrzenne zdefiniowanie zagospodarowania wzdłuż brzegów Warty od mostu Rocha poprzez św. Rocha, Śródkę i Zawady do Mostu Lecha.
 8. Propozycje zagospodarowania terenów nadwarciańskich ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekreacyjnych.
 9. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na przykładzie Jeżyc, Centrum, Wildy.
 10. Skutki finansowe zmian legislacyjnych związanych z planowaniem przestrzennym - porównanie obowiązujących ustaw z projektowanymi.
 11. Wieloaspektowa analiza możliwości odtworzenia Starego Koryta Warty.
 12. Koncepcja uatrakcyjnienia terenów Moraska, Radojewa, Umultowa dla celów turystyki i wypoczynku.
 13. Rewitalizacja i program dla zabytkowego zespołu dworsko - parkowego np. na Radojewie, Morasku, Głuszynie.
 14. Rewitalizacja i program dla kompleksu "Różanego Młyna", jako modelowego przykładu zagrody młynarskiej w powiązaniu z projektowanym użytkiem ekologicznym i stanowiskami archeologicznymi.
 15. Kampus Politechniki Poznańskiej na Nieszawskiej.
 16. Koncepcja architektoniczna dla ronda Rataje jako "bramy miasta".
 17. Koncepcja architektoniczna dla ul. Warszawskiej, Obornickiej, Gdyńskiej, Gnieźnieńskiej lub innych wlotów - jako "bramy miasta".
 18. Projekt parku na terenie Rataj, pomiędzy ul.: Piłsudskiego, Inflancką, Hetmańską, Zamenhofa.
 19. Rewitalizacja i program dla Rynku Wschodniego oraz ulic Główna - Gnieźnieńska.
 20. Koncepcja "otwarcia" miasta na rzekę Główną.
 21. Zabudowa rezydencjalna - ekstensywna w sąsiedztwie terenów otwartych (klinów zieleni) - Degradacja czy kształtowanie architektury krajobrazu? - na przykładzie Kiekrza, Strzeszyna, Głuszyny, Michałowa.
 22. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej na obszarze dzielnic, w szczególności Jeżyc i Grunwaldu.
 23. Rewitalizacja osiedli zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej blokowej na przykładzie os. Mikołaja Kopernika, Winograd, Rataj w Poznaniu.
 24. Sposoby zagospodarowania i rewitalizacja pierścienia fortów w oparciu o doświadczenia innych miast europejskich. Analiza rozwiązań organizacyjnych, własnościowych itp.

Palmiarnia Poznańska
ul. Matejki 18
tel. 061-865-89-07
palmiarnia@inetia.pl

 1. Ochrona roślin w warunkach Palmiarni Poznańskiej (duża różnorodność taksonów w kolekcji).
 2. Stworzenie bazy danych dotyczących wymogów uprawowych roślin kolekcji Palmiarni Poznańskiej (dane do istniejącego programu komputerowego - bazy danych).
 3. Promocja Palmiarni Poznańskiej
 4. Badania składu socjalnego zwiedzających Palmiarnię w celu właściwego ukierunkowania reklamy.
 5. Sposoby obniżania zasolenia podłoża i metody utrzymywania go na właściwym poziomie.
 6. Badania z zakresu systematyki i fizjologii roślin egzotycznych znajdujących się w kolekcji Palmiarni (sukulenty, paprocie drzewiaste, sagowce, palmy, rośliny użytkowe).
 7. Możliwości wprowadzenia nowych technologii oszklenia ścian Palmiarni poprawiających izolację termiczną przy zachowaniu przepuszczalności światła porównywalnej ze szkłem.
 8. Kierunki rozwoju działu akwarium Palmiarni Poznańskiej.

Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Chwiałkowskiego 34
tel. 061-835-79-00
biuro@posir.poznan.pl

 1. Wykorzystanie bazy sportowo-rekreacyjnej przez mieszkańców Poznania - na podstawie wyników ankietowych.
 2. Oczekiwania mieszkańców dot. rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej oraz imprez sportowych - na podstawie badań ankietowych.
 3. Promocja marki poprzez sponsoring imprez sportowych.
 4. Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych na rozwój infrastruktury sportowej.
 5. Analiza biochemiczna i fizykochemiczna wody w stawach Browarnym, Młyńskim i jeziorze Maltańskim.
 6. Flora i fauna w stawach Browarnym, Młyńskim i jeziorze Maltańskim.

Wydział Budżetu i Kontrolingu
Pl. Kolegiacki 17
tel. 061-878-54-76
bk@um.poznan.pl

 1. Budżet operacyjny i kapitałowy jako alternatywne podejście do konstrukcji budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404
tel. 061-878-47-83
dgr@um.poznan.pl

 1. Opracowanie metodyki badania potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw aglomeracji poznańskiej w aspekcie lokalnego programu wspierania przedsiębiorczości.
 2. Opracowanie modelu komercjalizacji wyników prac naukowych i badawczych i ich transferu do przedsiębiorstw.
 3. Analiza efektywności metod pozyskiwania znaczących inwestycji, tworzących nowe miejsca pracy, na przykładzie wybranych miast Unii Europejskiej.
 4. Analiza efektywności rozwiązań prawno-administracyjnych w aspekcie bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług transportu drogowego taksówką.
 5. Funkcje opłaty targowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad jej ustalania i poboru.

Wydział Finansowy
Pl. Kolegiacki 17
tel. 061-878-54-15
fn@um.poznan.pl

 1. Obligacje przychodowe jako źródło finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Sekurytyzacja - innowacyjny instrument finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Jednostka samorządu terytorialnego na polskim rynku komunalnych papierów wartościowych (dotychczasowe doświadczenia, analiza możliwości, tendencje i kierunki na przyszłość).
 4. Euroobligacje jako alternatywne źródło finansowania zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 5. Finansowanie inwestycji Miasta Poznania - analiza źródeł i wybór optymalnego sposobu pozyskania środków finansowych.
 6. Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego ze środków Unii Europejskiej.
 7. Środki z Unii Europejskiej jako źródło rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Bilans skonsolidowany jednostki budżetowej - zasady sporządzania oraz analiza finansowa pozycji bilansowych na podstawie bilansu skonsolidowanego Miasta Poznania.
 9. Podatki jako źródło dochodów Miasta Poznania.
 10. Analiza zmian w budżecie Miasta Poznania.
 11. Analiza sytuacji finansowej Miasta Poznania.

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. 3 maja 46
tel. 061-878-55-41
gk@um.poznan.pl

Propozycje tematów w załączniku

Załączniki


Wydział Kultury
ul. 3 Maja 46
tel. 61 878 5455
kl@um.poznan.pl

 1. Związki kultury z czynnikami ekonomicznymi i politycznymi jako wypadkowymi dla rozwoju gospodarczego nowoczesnej metropolii Poznań.
 2. Kultura jako kluczowe narzędzie promocyjne w marketingu miejsc na przykładzie metropolii Poznań.
 3. Partnerstwo zagraniczne w obszarze kultury (szanse, zagrożenia, doświadczenia itd.) w kontekście pozyskiwanych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 4. Tworzenie międzynarodowej marki Poznań poprzez wspieranie sektora kreatywnego i jego produktów kulturalnych oraz promocja turystyki kulturowej.
 5. Festiwale jako narzędzie rozwoju i promocji życia kulturalnego miasta. Szanse i zagrożenia wynikające z festiwalizacji (na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu Malta, Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki Transatlantyk i innych)
 6. Poznańskie teatry offowe na tle innych grup alternatywnych w kraju i zagranicą oraz ich wpływ na rozwój życia kulturalnego miasta Poznania.
 7. Instytucjonalny i pozainstytucjonalny wymiar produkcji kulturowej - aktywność, szanse, zagrożenia, możliwości.
 8. Rola sztuk wizualnych w kształtowaniu przestrzeni miasta oraz świadomości jego mieszkańców.
 9. Edukacja kulturalna jako kluczowe narzędzie do zwiększania kompetencji mieszkańców miasta i regionu, w tym środowiska akademickiego, dzieci, młodzieży i seniorów.
 10. Działalność wystawiennicza muzeów i galerii, ich wpływ na kształtowanie wizerunku Poznania jako znaczącego ośrodka sztuk wizualnych na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
 11. Nowe przestrzenie dla kultury czyli jak wykorzystać potencjał infrastrukturalny Miasta w ramach prowadzonych programów rewitalizacyjnych (Stara Gazownia, Stara Rzeźnia, Targi Poznańskie itd.).
 12. Działalność artystyczna poznańskich twórców i ich zaangażowanie w tworzenie współczesnego wizerunku miasta przez pryzmat tradycji i dziedzictwa kulturowego.
 13. Wkład środowiska poznańskiego w kształtowanie i rozwój literatury polskiej.
 14. Działalność naukowa i popularyzatorska na przykładzie aktywności instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych miasta Poznania.
 15. Kultura filmowa miasta - znaczenie kin studyjnych w kontekście działalności multipleksów i ich wpływ na kształtowanie świadomości filmowej wśród mieszkańców Poznania.
 16. Kultura jako czynnik integrujący społeczność lokalną z mniejszościami etnicznymi i religijnymi
 17. Muzyczna strona Poznania - historia i tradycja oraz współczesne formy twórczości muzycznej.
 18. Rola mediów w kreowaniu postawy aktywnego korzystania z oferty kulturalnej Poznania.
 19. Kulturotwórcza rola poznańskich szkół artystycznych oraz efekty ich działalności w kontekście bieżącej sytuacji i wymagań na rynku pracy.
 20. Sposób spędzania wolnego czasu, rola imprez masowych w kształtowaniu modelu uczestnictwa w kulturze.
 21. Znaczenie nowych mediów w kształtowaniu efektywnych i ogólnodostępnych form komunikacji w obszarze działań kulturalnych.
 22. Miasto jako obiekt product placement w dziełach filmowych. Studium przypadków, korzyści i zagrożenia.
 23. Wpływ mediów społecznościowych na kształtowanie wizerunku artysty.
 24. Ewaluacja działalności kulturalnej - jak mierzyć wartości artystyczne? 
 25. Prawne podstawy i bariery dla sponsoringu w kulturze. 

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
ul. Gronowa 22a
tel. 061-878-40-53
wos@um.poznan.pl

Propozycje tematów w załączniku

Załączniki


Wydział Organizacyjny
Pl. Kolegiacki 17
tel. 061-878-53-29
or@um.poznan.pl

 1. Zapotrzebowanie na sprofilowane usługi internetowe w środowisku małych i średnich przedsiębiorstw Poznania.
 2. Stopień wykorzystania technologii mobilnych w różnych grupach wiekowych i zawodowych Poznania.
 3. Zapotrzebowanie na miejskie usługi on-line w Poznaniu.
 4. Efektywność zlecania (kontraktowania, outsourcingu ) wykonywania zadań publicznych w Urzędzie Miasta Poznania i w jednostkach organizacyjnych Miasta".
 5. Skutki łączenia (centralizacji) jednostek organizacyjnych Miasta świadczących usługi dla mieszkańców.

Wydział Oświaty
ul. Libelta 16/20 
tel. 61 878 3344
ow@um.poznan.pl

 1. Badanie czasu pracy poznańskich nauczycieli - efektywne wykorzystanie czasu pracy, praca w domu, zajęcia dodatkowe w odniesieniu do nauczycieli przedmiotów oraz nauczycieli specjalistów wszystkich typów placówek (lokalna odpowiedź na raport IBE).
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych - koncepcja opracowywania raportu zgodnie z przepisami prawa oraz w taki sposób, aby był on ciekawą koncepcją przyglądania się lokalnym problemom oświatowym.
 3. Koncepcja zagospodarowywania 42 artykułu Karty Nauczyciela we wszystkich typach szkół w Poznaniu - pomysły nauczycieli na zajęcia dodatkowe oraz ich wpływ na efektywność nauczania.
 4. Wpływ stopnia awansu nauczyciela na efektywność nauczania.
 5. Ośmioletnia szkoła podstawowa, czy sześcioletnia plus gimnazjum - wpływ obu koncepcji na efektywność kształcenia - analiza porównawcza.
 6. Idealny regulamin organizacji pracy szkoły - próba wypracowania jednolitej koncepcji dla różnych typów placówek w Poznaniu.
 7. Projekty edukacyjne wdrażane w poznańskich placówkach oświatowych i ich wpływ na efektywność kształcenia.
 8. Współpraca poznańskich placówek oświatowych ze środowiskiem lokalnym, rodzicami uczniów oraz uczelniami wyższymi receptą na podniesienie jakości kształcenia.
 9. Student - praktykant w szkole - wypracowanie idealnego modelu praktyk studenckich w poznańskich placówkach oświatowych.
 10. Dyrektor pedagog czy dyrektor manager - analiza porównawcza koncepcji zarządzania poznańskimi placówkami oświatowymi.
 11. Wytyczne dotyczące pracy z uczniem w orzeczeniach wydawanych przez poznańskie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i ich wpływ na efektywność kształcenia młodzieży.
 12. Współpraca poznańskich szkół zawodowych z pracodawcami - analiza na podstawie doświadczeń konkretnych placówek.
 13. "Kolejny fryzjer" - pomysły na uruchamianie nowych form kształcenia w szkolnictwie zawodowym - analiza zawodów nadwyżkowych i deficytowych w Poznaniu.
 14. Kwalifikacyjne kursy zawodowe - porównanie doświadczeń samorządów w prowadzeniu tej formy kształcenia.
 15. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - rola nowej jednostki systemu oświaty w podnoszeniu efektywności kształcenia - analiza porównawcza na przykładzie różnych miast Polski.

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
ul. Za Bramką 1
tel. 061-878-56-95
rmwm@um.poznan.pl

 1. Rozwój sieci telekomunikacyjnej w Poznaniu na przestrzeni ostatnich 10 lat ze szczególnym uwzględnieniem sieci stacjonarnych.
 2. Prognoza demograficzna dla miasta Poznania i powiatu poznańskiego.
 3. Zagrożenie hałasem w Poznaniu.
 4. Stopień znajomości języków obcych wśród absolwentów poznańskich szkół wyższych.
 5. Rozwój i znaczenie teatru alternatywnego w Poznaniu.
 6. Znaczenie (pozycja, rola) Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta w perspektywie nowej formuły festiwalu.
 7. Szanse i możliwości rozwoju w Poznaniu turystyki kulturalnej.
 8. Turystyka biznesowa w Poznaniu - baza i rozwój.

Wydziału Sportu
Pl. Kolegiacki 17
tel. 061-878-52-00
sp@um.poznan.pl

Tematy (problemy) ogólne:

 1. Prognozy rozwoju sportu (kultury fizycznej) w Poznaniu.
 2. Promocja Poznania poprzez sport (kierunki, cele, możliwości, porównanie z innymi miastami)
 3. Związki polityki ze sportem.
 4. Popularyzacja sportu wśród mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej (środki, cele, metody, etc.)
 5. Sport młodzieżowy sukcesem rozwoju sportu wyczynowego
 6. Zdrowy styl życia
 7. Poznański sport na przykładzie wybranego klubu sportowego Poznania
 8. Stan poznańskiego sportu
 9. Tematy szczegółowe:
 10. Wskaźniki morfologiczne i fizjologiczne uczniów miasta Poznania.
 11. Dbałość o harmonijny psychofizyczny rozwój młodzieży szkół gimnazjalnych miasta Poznania a całoroczne zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.
 12. Próba oceny zmian w systemie organizacji i zarządzania kulturą fizyczną w dobie transformacji ustrojowej.
 13. Aktywność fizyczna i inne zachowania zdrowotne kobiet i mężczyzn miasta Poznania w wieku od 65 do 75 lat.
 14. Rynek sportowy, rola sportu w gospodarce narodowej, ewolucja sportu.
 15. Promocja sportu oraz promocja przez sport.
 16. Organizowanie i sprzedaż widowisk sportowych.
 17. Zarządzanie klubem sportowym, organizacją sportowo - rekreacyjną.
 18. Perspektywy rozwoju rynku usług rekreacyjnych miasta Poznania.

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20
I piętro, sekretariat pok. 108a,
tel. 61 878 4138
wjpm@um.poznan.pl

 1. Współdziałanie jednostek pomocniczych z organizacjami pozarządowymi na przykładzie Poznania i innych miast.
 2. Jednostki pomocnicze czy lokalni liderzy w aspekcie kreowania społeczeństwa obywatelskiego i udziału w zarządzaniu miastem.
 3. Udział jednostek pomocniczych w zarządzaniu miastem w świetle powierzonych zadań i kompetencji oraz kierunków wydatkowania środków budżetowych.
 4. Ocena działalności i funkcjonowania jednostek pomocniczych Poznania po reformie w 2010 r.
 5. Efektywność działań i rola jednostek pomocniczych - osiedli w Poznaniu w zakresie  realizacji potrzeb społeczności lokalnej i zadań Miasta.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
tel. 61 878 5429

zss@um.poznan.pl

 1. NGO w obliczu pandemii - analiza sytuacji i zmian (priorytety, kierunki działań, plany na przyszłość, problemy).
 2. Oczekiwania, problemy, zmiany, potrzeby w poznańskich organizacjach pozarządowych po pandemii (badania ankietowe, badania fokusowe).
 3. Analiza porównawcza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na rzecz miasta Poznania i jego mieszkańców w roku 2019 i 2020.
 4. Analiza działań skierowanych do wolontariuszy działających na rzecz miasta Poznania i jego mieszkańców.
 5. Projekty dotyczące wolontariatu w Poznaniu i ich wpływ na środowisko lokalne.
 6. Współpraca poznańskich NGO ze środowiskiem lokalnym - analiza sytuacji, rozwiązań, możliwości (na przykładzie jednej organizacji bądź porównanie kilku o podobnym profilu działania).
 7. Współpraca międzysektorowa Miasta Poznania z organizacjami społecznymi.
 8. Współpraca międzysektorowa poznańskich organizacji pozarządowych z sektorem biznesowym.
 9. Wpływ działalności organizacji społecznych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Poznaniu w latach 2015-2020.
 10. Możliwości i bariery rozwoju organizacji pozarządowych w świetle współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
 11. Wolontariat pracowniczy na przykładzie firmy z terenu miasta Poznania.
 12. Specyfika zarządzania personelem w organizacjach pozarządowych na przykładzie...
 13. Inicjatywy oddolne na rzecz mieszkańców Poznania w czasie pandemii.
 14. Współpraca Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na przykładzie  Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego.
 15.  Roczne  i Wieloletnie Programy Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, jako najważniejsze dokumenty na poziomie lokalnym opisujące zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Potrzeby rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Poznaniu.
 16. Opieka wytchnieniowa w Poznaniu -  stan obecny i potrzebny
 17. Aktywność zawodowa osób ze spektrum zaburzeń autystycznych w Poznaniu - stan obecny i problemy.
 18. Rola koordynatora ds. dostępności w samorządzie - cele i zadania.
 19. Dostępność cyfrowa - technologie asystujące dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 20. #totupoint w przestrzeniach Poznania - wpływ systemu nawigacyjno-informacyjnego na przyjazną dostępność.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
ul. Libelta 16/20
tel. 61 878 5027
zkb@um.poznan.pl

 1. Koncepcje optymalizacji sieci telekomunikacyjnej zarządzania kryzysowego Miasta Poznania w oparciu o nowe światowe rozwiązania technologiczne.
 2. Model systemu wspomagania zarządzania i kierowania służbami Miasta Poznania oraz ich integracji i wzajemnego współdziałania w sytuacjach kryzysowych wraz z wizualizacją graficzną działań na mapie cyfrowej Miasta Poznania.
 3. Cyfrowy system ewidencji, paszportyzacji, zarządzania i eksploatacji zasobów telekomunikacyjnych służb bezpieczeństwa Miasta Poznania.
 4. Analiza wykorzystania zasobów systemu monitoringu pod kątem optymalizacji użytkowanej sieci telekomunikacyjnej, z zastosowaniem protokołu MPLS.
 5. Projekt modelowych rozwiązań transmisji, dystrybucji i archiwizacji sygnału wizji na potrzeby monitoringu wizyjnego Miasta Poznania.
 6. Projekt modelowej bazy danych infrastruktury krytycznej Miasta Poznania na potrzeby zarządzania, kierowania i współdziałania służb i jej graficzną wizualizacja ma mapie cyfrowej.
 7. System obsługi, ewidencji i rozliczeń zadań inwestycyjnych na potrzeby Miasta Poznania.
 8. Zabezpieczenie mieszkańców miasta w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, rola, miejsce i zadania szczebla samorządowego.
 9. Koncepcja centrum zarządzania kryzysowego  na potrzeby Prezydenta Miasta Poznania i współdziałanie ze służbami w trakcie prowadzenia działań ratowniczych.
 10. Wpływ realizacji miejskiego programu "Wiem jak ratować życie" na podniesienie poziomu i zwiększenie świadomości dotyczącej udzielania pierwszej pomocy.

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59
tel. 061- 867 85 85

ztm@ztm.poznan.pl

 1. Opracowanie sposobu refundacji ulg i zwolnień za przejazdy komunikacją miejską w przypadku ogłoszenia przetargu na organizowanie przewozów pasażerskich na zlecenie Miasta.
 2. Badanie rentowność linii komunikacyjnych.
 3. Możliwości wprowadzenia jednolitego biletu upoważniającego do przejazdów na terenie aglomeracji poznańskiej.
 4. Możliwość wprowadzenia realnego priorytetu dla komunikacji miejskiej w określonych uwarunkowaniach technicznych i politycznych.
 5. Badania kierunków i natężenia przejazdów szkolnych na terenie Poznania pod kątem uruchamiania sieci połączeń minibusowych.
 6. Analiza możliwości wprowadzenia bus pasów o oszacowania korzyści dla ruchu.
 7. Badania ankietowe oceniające poziom świadczonych usług komunikacji zbiorowej i określające potrzeby pasażerów.
 8. Analiza Warunków i możliwości powiązania gmin powiatu poznańskiego z Poznaniem w kontekście realizowanych podróży (badania na terenie gmin podmiejskich).
 9. Analiza celowości wprowadzania parkingów Park&Ride oraz Park&Go w odniesieniu do planów budowy oraz już realizowanych inwestycji.
 10. Integracja kolejowo tramwajowa: system przesiadkowy, czy wykorzystanie torów kolejowych przez pojazdy tramwajowe?

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3
tel. 61 646 33 44
kancelaria@zzmpoznan.pl

 1. Opracowanie projektu rewaloryzacji parków i zieleńcy - Zieleńca "Ośrodek Staromiejski" (przy ul. Stawna, Garbary.
 2. Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt koncepcyjny nowych obiektów zieleni w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego miasta (do wyboru przez promotora pracy).
 3. Ocena różnych metod ograniczania występowania szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria orhidella) na drzewach rodzaju kasztanowiec (Aesculus spp.).
 4. Opracowanie palety gatunków i odmian roślin ozdobnych nadających się do obsadzeń istniejących kwietników w Poznaniu, propozycje nowych lokalizacji, opracowania wzorów kwietników, metod pielęgnacji.
 5. Ocena przydatności wybranych gatunków roślin i podłoży do dekoracji pojemników na terenie miasta.
 6. Ocena przydatności wybranych gatunków i odmian róż do obsadzeń terenów zieleni miejskiej.
 7. Wykorzystanie zrębków pozyskiwanych z wycinki drzew różnych gatunków do ściółkowania roślin w terenach zieleni, w aspekcie ich wpływu na wzrost i rozwój ściółkowanych roślin.
 8. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia: inwenaryzacja dendrologiczna (wraz z oceną stanu zdrowotności drzewostanu) wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.
 9. Park Nadolnik - inwentaryzacja dendrologiczna (wraz z oceną stanu zdrowotności drzewostanu) wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.
 10. Rzeźba jako akcent w terenach zieleni, nadający określony charakter wnętrzu parkowemu - propozycje nowych rzeźb w terenach zieleni miasta Poznania.
 11. Studium sieci posiadłości dworskich i ich pozostałości na terenach miasta Poznania - uwarunkowania i możliwości zagospodarowania.
 12. Wizja nowoczesnego parku na miarę XXII wieku - kompleksowa koncepcja zagospodarowania na przykładzie wybranego parku miasta Poznania.
 13. Koncepcja zagospodarowania fortów i terenów pofortecznych w Poznaniu.
 14. Zidentyfikowanie terenów poprzemysłowych w Poznaniu - koncepcja zagospodarowania.
 15. Wpływ przebudowy układu komunikacyjnego ulic Strzegomska, Wałbrzyska i planowanego fragmentu III ramy komunikacyjnej na ekosystem lasu marcelińskiego ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się stosunków wodnych (Staw Marceliński).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej