Laureaci Konkursu - edycja 2008/2009

Spośród prac magisterskich nagrody otrzymali:

1. Magdalena Barczak

"Projekt estetyzacji wybranych fragmentów Osiedla Kosmonautów"

Uniwersytet Przyrodniczy

Promotor: prof. dr hab. Piotr Urbański

Nagrodę przyznano za udaną próbę stworzenia koncepcji rewaloryzacji przestrzennej zieleni osiedla, zapewniającej zachowanie wartości kompozycyjnych i przyrodniczych, a jednocześnie uwzględniającej współczesne wymagania funkcjonalne i użytkowe.

W pracy podjęto ważny problem jakim jest stan zieleni na wielkich osiedlach mieszkaniowych oraz jej przystosowanie do pełnienia istotnych funkcji w uciążliwym środowisku miejskim. Zasadniczym celem pracy była ocena stanu zieleni na Osiedlu Kosmonautów dokonana na podstawie inwentaryzacji oraz projekt estetyzacji, w oparciu o sformułowane wytyczne.

Uzyskana w wyniku pomiarów szczegółowa inwentaryzacja zieleni osiedlowej, po dokładnej analizie stała się podstawą do opracowania projektu estetyzacji. Projekt sporządzono w oparciu o istniejący układ komunikacyjny, uzupełniając go, tam gdzie to konieczne, o dodatkowe ścieżki.

Zaproponowane rozwiązania mogą znacznie poprawić warunki życia i przekształcić osiedle w przyjazną człowiekowi strefę w uciążliwym wielkomiejskim otoczeniu. Zwrócono uwagę na takie aspekty jak bezpieczne place zabaw oraz konieczność wprowadzenia rozwiązań, ułatwiających życie osobom niepełnosprawnym.

W pracy zaproponowano gotowe rozwiązania, co stanowi znaczne ułatwienie w przypadku podjęcia realizacji projektu.


2. Maria Sipińska

"Hotel przy dworcu Poznań Główny w aspekcie nowych rozwiązań przestrzennych dla terenu Wolne Tory w Poznaniu"

Politechnika Poznańska

Promotor: dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko

Projekt w ciekawy sposób łączy zabytkowy budynek Dworca Zachodniego PKP z nowoczesnym wieżowcem wraz z wytworzeniem otwartej przestrzeni publicznej.

Niezagospodarowany teren tzw. wolnych torów od dawna jest przedmiotem dyskusji planistów i architektów. Projekt w ciekawy sposób łączy zabytkowy budynek Dworca Zachodniego PKP z nowoczesnym wieżowcem wraz z wytworzeniem otwartej przestrzeni publicznej i próbą wprowadzenia zieleni. Autorka podjęła również próbę zaproponowania rozwiązań urbanistycznych na terenie "wolnych torów", tym samym praca stanowi ciekawy głos w toczącej się dyskusji na temat zagospodarowania terenu dworca i jego okolic.

Dzięki analizom otaczającej tkanki miejskiej i badaniom terenu oraz ruchu kołowego, projekt stanowi kontynuację porządku urbanistycznego oraz układu komunikacyjnego, a także prezentuje nowe spojrzenie i nową jakość przestrzeni w integralnej części miasta. Projekt doskonale wpasowuje się w istniejący układ funkcjonalny i infrastrukturalny, a nowe rozwiązania komunikacyjne nie wykluczają istniejących obecnie.

Wielowątkowość projektu umożliwia wprowadzenie proponowanych elementów będących odpowiedziami na poszczególne problemy lub wprowadzenie całościowe założenia urbanistycznego i architektonicznego. Dzięki nowym rozwiązaniom rejon "wolnych torów" miałby szansę stać się ważnym centrum biurowo-usługowym.


3. Bartosz Majewski

"Dostępność i rozwój systemu komunikacji publicznej w Poznaniu"

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Promotor: prof. dr hab. Waldemar Ratajczak

Praca została nagrodzona za interesującą próbę określenia problematyki funkcjonowania transportu publicznego w Poznaniu oraz analizę głównych koncepcji jego rozwoju, w aspekcie poznawczym oraz praktycznym.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci transport zdeterminował funkcjonowanie współczesnych organizmów miejskich, stąd władze większości nowoczesnych miast starają się konstruować systemy komunikacyjne w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, kładąc nacisk na rozwój transportu publicznego. Priorytetem w działaniach stało się podnoszenie standardu oferowanych usług oraz liczne działania mające na celu usprawnienie i uatrakcyjnienie komunikacji zbiorowej. Tematyka niniejszej pracy dotyczy problemów obecnych na obszarach silnie zurbanizowanych, związanych z procesami zwiększenia zatłoczenia komunikacyjnego. Cele pracy, które zawierają aspekt zarówno poznawczy jak i praktyczny, obejmują problematykę funkcjonowania transportu publicznego w Poznaniu oraz analizę głównych koncepcji jego rozwoju.

Nadrzędnym celem poznawczym było zbadanie potencjału komunikacji publicznej w Poznaniu, nastawione w szczególności na analizę dostępności przestrzennej i czasowej do istniejącej sieci transportu zbiorowego na obszarze miasta.

Wyniki przeprowadzonych badań mogą być wykorzystane przez instytucje samorządowe, zajmujące się organizacją transportu publicznego na terenie Poznania.


Spośród prac magisterskich wyróżnienia otrzymali:

1. Joanna Dawidowicz

"Partnerstwo publiczno - prywatne jako forma realizacji publicznych projektów inwestycyjnych na przykładzie parkingu podziemnego pod Placem Wolności w Poznaniu"

Uniwersytet Ekonomiczny

Promotor: prof. dr hab. Mirosław Hamrol

Wyróżnienie przyznano za udaną próbę oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu klasycznych miar oceny efektywności ekonomicznej inwestycji.

Praca stanowi bardzo wartościowe studium teoretyczno-empiryczne, ukazujące z jednej strony złożoność projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a z drugiej strony konsekwencje założeń dla realizacji oczekiwań stron biorących udział w przedsięwzięciu.

W pracy podjęto próbę oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia przy wykorzystaniu klasycznych miar efektywności ekonomicznej inwestycji.

Autorka stara się zidentyfikować warunki, które musiałyby zostać spełnione aby przedsięwzięcie generowało dodatnie przepływy pieniężne oraz satysfakcjonującą inwestora stopę zwrotu. W pracy przybliżone zostały problemy, na jakie może napotkać zarówno inwestor, jak i Miasto już w trakcie realizacji i wdrażania projektu. Wyniki pracy mogą być wykorzystane w innych projektach realizowanych przez Miasto Poznań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.


2. Agata Jakubowicz

"Autobusy szynowe w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym - funkcjonowanie i oddziaływanie"

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Promotor: prof. dr hab. Waldemar Ratajczak

Praca została wyróżniona za kompleksową analizę i ocenę oddziaływania i funkcjonowania autobusowej komunikacji szynowej w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym jako elementu przewozów kolejowych o znaczeniu regionalnym, a docelowo aglomeracyjnym.

Podstawowym założeniem autorki było podkreślenie znaczenia komunikacji kolejowej przy tworzeniu koncepcji i modeli zintegrowanego transportu pasażerskiego opartego na wzajemnych relacjach pomiędzy samochodem osobowym, koleją, komunikacją podmiejską, miejską oraz ruchem pieszym i rowerowym.

Na tle oceny stanu istniejącego sieci kolejowej oraz uwarunkowań jej rozwoju, przedstawiono funkcjonowanie regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego w oparciu o nowoczesny tabor spalinowy. Za przedmiot badań wybrano autobusy szynowe będące własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które powiązano z możliwością organizacji przewozów o charakterze aglomeracyjnym.

Zaproponowane rozwiązania, możliwe do zastosowania w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym, oparto na czeskich oraz niemieckich doświadczeniach z zakresu komunikacji szynowej w rejonie dużych miast.

Wyniki pracy mogą być pomocne w tworzeniu koncepcji usprawniania systemu komunikacji zbiorowej w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym w oparciu o transport szynowy.


3. Marta Sybis

"Wpływ aktywności mikrobiologicznej filtrów węglowych na efektywność usuwania związków organicznych z wody"

Politechnika Poznańska

Promotor: dr inż. Alina Pruss

Wyróżnienie zostało przyznane za udane określenie wpływu różnych parametrów jakości wody na efektywność usuwania związków organicznych.

Stacja uzdatniania wody w Gruszczynie, obok stacji w Mosinie i stacji przy ul. Wiśniowej, jest jednym z głównych źródeł zasilających Poznański System Wodociągowy. Woda uzdatniona w tej stacji dostarczana jest największym w mieście odbiorcom wody w Mieście.

W Gruszczynie uzdatniana jest woda podziemna, charakteryzująca się między innymi podwyższoną zawartością żelaza, manganu oraz związków organicznych. Technologia uzdatniania tej wody obejmuje procesy otwartego napowietrzania, filtrację pierwszego stopnia przez filtry antracytowo - piaskowe, filtrację drugiego stopnia przez biologicznie aktywne filtry węglowe oraz dezynfekcję.

Zaletą pracy jest fakt przeprowadzenia badań w skali technicznej. W pracy zostały wykorzystane m.in. udostępnione przez Aquanet wyniki badań jakości wody.

Autorka bardzo dobrze określiła wpływ różnych parametrów jakości wody na efektywność usuwania związków organicznych. Praca stanowi pierwsze tego typu opracowanie dla stacji uzdatniania wody w Gruszczynie.

Spółka Aquanet przewiduje w przyszłości możliwość zastosowania opracowanej metody badawczej do oceny pracy filtrów.


4. Paulina Wawdysz

"Optymalizacja sieci telekomunikacyjnej zarządzania kryzysowego Miasta Poznania"

Politechnika Poznańska

Promotor: dr inż. Tomasz Marciniak

System telekomunikacyjny służb ratowniczych i bezpieczeństwa jest systemem bardzo wymagającym - to w dużej mierze od niego zależy zdrowie i życie ludzi w sytuacjach wyjątkowego zagrożenia.

Celem niniejszej pracy była analiza istniejącej sieci telekomunikacyjnej zarządzania kryzysowego oraz analiza systemów wykorzystywanych przez służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego miasta Poznania. Szczególną uwagę zwrócono na sieć miejską MAN zbudowaną w oparciu o szkielet fizyczny sieci światłowodów i technologię ATM. W pracy przeprowadzono badania dotyczące ruchu sieciowego. Skupiono się także na istniejącym systemie łączności bezprzewodowej. Przedstawiono cechy i porównania wykorzystanych urządzeń.

Dodatkowo w pracy przedstawiono propozycję zastosowania wybranych nowych systemów w poznańskiej sieci telekomunikacyjnej zarządzania kryzysowego.

Praca powstała przy współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania oraz Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.


5. Michał Gruszczyński

"Terminal lotniczy Ławica jako węzeł sieci transportowej aglomeracji"

Politechnika Poznańska

Promotor: dr inż. Andrzej Krych

Wyróżnienie przyznano za bardzo dobre rozpoznanie problemu i teorii prognozowania ruchu transportowego na przykładzie aglomeracji poznańskiej.

Na wartość pracy oraz jej walory utylitarne wpływa jasno określony cel globalny oraz cele szczegółowe, które harmonizują logicznie i poglądowo, odzwierciedlając przyjętą metodykę badawczą. W celu określenia siły oddziaływania ruchu lotniczego na sieć transportową miasta Poznania dokonano podziału modalnego na środki transportu, wyznaczony został rozkład potoków ruchu na transport publiczny i indywidualny. Otrzymane dane pozwoliły oszacować zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej i sieci drogowo - ulicznej w okresie do 2015 roku. Dla podmiotów transportu zbiorowego zasugerowano modyfikację parametrów połączeń oraz nadanie priorytetu pojazdom autobusowym w ciągu ulicy Bukowskiej. Ponadto przedstawione zostały zalecenia dla infrastruktury drogowej.

Za konieczne uznano przebudowę fragmentu ul. Bukowskiej i realizację południowo - zachodniego odcinka III ramy komunikacyjnej. Przedstawiono także koncepcję połączenia kolejowego na Ławicę, w tym dokonano charakterystyki przewozów szynobusem dla przewidywanych potoków pasażerskich. Kompleksowa analiza ruchu poparta analizą danych z innych miast europejskich dała wartościowe rezultaty praktyczne dla oceny ruchu transportowego w Poznaniu. Praca stanowi interesujące opracowanie z zastosowaniem nowoczesnych metod analizy ruchu.


Spośród prac doktorskich nagrody otrzymali:

1. Renata Dondajewska

"Funkcjonowanie ekosystemu płytkiego nizinnego zbiornika zaporowego na przykładzie stawu Antoninek"

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Gołdyn

Nagroda została przyznana za udaną analizę stanu i funkcjonowania ekosystemu płytkiego, nizinnego, reolimnicznego zbiornika zaporowego, poprzez ocenę wpływu zmiennych w czasie i przestrzeni procesów fizyczno-chemicznych i biologicznych, na zmiany stężeń pierwiastków biogennych.

Praca zawiera ocenę możliwości wykorzystania płytkich nizinnych zbiorników do poprawy jakości wód zasilających niżej położone zbiorniki lub do neutralizacji zanieczyszczeń przestrzennych. Podstawowym celem badań była analiza stanu i funkcjonowania ekosystemu płytkiego, nizinnego, reolimnicznego zbiornika zaporowego, poprzez ocenę wpływu zmiennych w czasie i przestrzeni procesów fizyczno-chemicznych i biologicznych, które zachodziły w jego toni wodnej i górnej warstwie osadów, na zmiany stężeń pierwiastków biogennych.

Postawiona hipoteza o zmniejszeniu stężeń związków biogennych pomiędzy dopływem a wypływem ze zbiornika w wyniku rozwoju fitoplanktonu nie została potwierdzona. Zmiana charakteru zbiornika w wyniku rekultywacji zwiększyła jego możliwości retencyjne, jednakże wg autorki, tego typu zbiornik nie jest polecany do ochrony przed eutrofizacją niżej położonych zbiorników wodnych.

Uzyskane wyniki mają wyjątkową wartość poznawczą, wzbogacającą wiedzę o funkcjonowaniu zbiorników wodnych, a także o naukowych uwarunkowaniach wszelkich prób ingerowania w procesy zachodzące w tego typu ekosystemach.


2. Sylwia Dzięgielewska

"Stężenie wybranych produktów glikacji białek i parametrów równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej we krwi pacjentów w podeszłym wieku w stanie przedcukrzycowym"

Uniwersytet Medyczny

Promotor: prof. dr hab. Lech Torliński

Praca została nagrodzona za podjęcie wartościowych badań wzbogacających naszą znajomość patogenezy stanów przedcukrzycowych i zwracajacych uwagę na konieczność dokładnej diagnostyki gospodarki węglowodanowej osób w podeszłym wieku.

Społeczeństwo Poznania, podobnie jak populacja w całym kraju, szybko starzeje się. Wraz z wzrastającą długością życia oraz zmianami stylu życia, szybko zwiększa się odsetek chorych z cukrzycą.

Dynamiczny rozwój geriatrii w medycynie światowej rozpoczął się w połowie ubiegłego wieku, jednakże w Polsce ciągle jeszcze jest to niedoceniany dział medycyny. Rozprawa doktorska wpisuje się w specyfikę geriatrii i wskazuje na niezbędne działania (profilaktykę i badania przesiewowe), jakie należy podjąć celem poprawy jakości życia poprzez jak najdłuższe utrzymanie dobrego stanu zdrowia seniorów Miasta Poznania. Pozostanie w zdrowiu umożliwia seniorom dłuższe zachowanie niezależności i samodzielności, a w konsekwencji obniżenie kosztów ich leczenia.

Praca jest wartościowym opracowaniem wzbogacającym naszą znajomość patogenezy stanów przedcukrzycowych i zwraca uwagę na konieczność dokładnej diagnostyki gospodarki węglowodanowej w podeszłym wieku.


3. Karolina Gerreth

"Ocena potrzeb leczniczych oraz dostępności do opieki stomatologicznej niepełnosprawnych i przewlekle chorych uczniów szkół specjalnych środowiska wielkomiejskiego"

Uniwersytet Medyczny

Promotor: prof. dr hab. Maria Borysewicz- Lewicka

Nagroda została przyznana za stworzenie udanego teoretyczno-empirycznego studium dotyczącego problematyki zagadnień związanych z zaspokajaniem potrzeb stomatologicznych jednej z istotnych grup wysokiego ryzyka, jaką są osoby z ograniczeniem sprawności.

Obecnie brak jest w Polsce systemowego rozwiązania opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną i przewlekle chorą, choć pacjenci ci uważani są za grupę wysokiego ryzyka występowania chorób jamy ustnej.

Celem pracy było określenie stomatologicznych potrzeb profilaktyczno-leczniczych, ocena stanu zdrowia jamy ustnej oraz określenie dostępu do opieki stomatologicznej wśród dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Rezultaty badania wskazują na duże potrzeby w zakresie edukacji prozdrowotnej, profilaktyki oraz leczenia próchnicy zębów w populacji badanych pacjentów.

Uzyskane dane z badania klinicznego i ankietowego wskazują, że konieczne jest opracowanie specjalnych programów edukacyjnych skierowanych do rodziców/opiekunów dzieci z zakresu profilaktyki chorób jamy ustnej, a także właściwe przygotowanie personelu medycznego i gabinetów do leczenia pacjentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych.


Spośród prac doktorskich wyróżnienia otrzymali:

1. Anna Fikus-Wójcik

"Rewitalizacja Traktu Królewsko - Cesarskiego w Poznaniu na tle transformacji historycznych obszarów miast europejskich"

Politechnika Poznańska Promotor: prof. dr hab. Wojciech Bonenberg

Praca została wyróżniona za uzasadnienie i zweryfikowanie tezy, iż warunkiem skutecznej rewitalizacji Traktu Królewsko - Cesarskiego jest przywrócenie układu urbanistycznego opartego na historycznym rdzeniu, który wytworzył się przez ostatnie stulecia.

Dzielnice dotknięte zjawiskiem degradacji: Ostrów Tumski, Chwaliszewo, Śródka, podlegają obecnie procesowi rewitalizacji. Kluczem do ich skutecznej odnowy jest zrozumienie (rozpoznanie) pierwotnej przyczyny upadku i dezintegracji obszaru.

W pracy autorka starała się wskazać, w oparciu o kilkudziesięcioletnią praktykę rewitalizacyjną wybranych miast europejskich, iż warunkiem skutecznej rewitalizacji Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu jest przywrócenie układu urbanistycznego opartego na historycznym rdzeniu, który wytworzył się przez ostatnie stulecia.

Wnioski z dysertacji mogą mieć pragmatyczne zastosowanie w procesie tworzenia strategii przestrzennego rozwoju miasta i programów rewitalizacji historycznego centrum oraz przy opracowywaniu zmian lub aneksów do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


2. Mirosław Mleczek

"Wpływ warunków środowiskowych na akumulację wybranych metali ciężkich przez różne gatunki wierzby"

Uniwersytet Przyrodniczy

Promotor: prof. dr hab. Piotr Goliński

Wyróżnienie przyznano za przeprowadzenie nowatorskich badań dotyczących akumulacji metali i jej wpływu na skład chemiczny wierzb oraz wskazanie na możliwości efektywnej remediacji gleb i ścieków zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

Szybko rosnące uprawy energetyczne wierzb krzewiastych są obecnie szybko rozwijającą się gałęzią rolnictwa. Odpadowe substancje organiczne takie jak np. wstępnie oczyszczone ścieki, komposty, popioły są bardzo bogate w składniki pokarmowe i mogą zastępować konwencjonalne nawożenie, jednakże często zawierają metale ciężkie. Wierzba Salix z dolna jest do akumulacji metali ciężkich, co przy jej wysokiej produktywności stanowi ciekawą alternatywę zastosowania jej w celach fitoremediacji.

Praca przedstawia szeroki zakres problemów dotyczących wpływu czynników środowiskowych na akumulację metali ciężkich przez kilka gatunków wierzb krzewiastych. Zakres przedstawionych problemów w pracy, w doświadczeniach środowiskowych i modelowych czyni ją bardzo ciekawym opracowaniem z możliwością praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników w efektywnej remediacji gleb i ścieków zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej