Laureaci Konkursu - edycja 2022/2023

Już po raz 19. Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace doktorskie i magisterskie obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.

Do konkursu co roku mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania jako silnego ośrodka naukowego.

Konkurs to jeden z przykładów współpracy Miasta ze środowiskiem akademickim. Miasto pragnie w ten sposób włączać młode talenty w działania na rzecz Poznania oraz promować ich osiągnięcia naukowe.

Na konkurs wpłynęło 79 prac: 37 prac magisterskich i 42 prace doktorskie. Przykładowe dziedziny to: architektura krajobrazu, nauki medyczne, nauki inżynieryjno-techniczne, nauki humanistyczne, nauki chemiczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki prawne, nauki rolnicze.

Prace ocenia Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miasta Poznania, Rady Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni.

26 kwietnia 2022 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie. W wydarzeniu uczestniczyli Przewodniczący RMP (jednocześnie Przewodniczący Kapituły Konkursu) Grzegorz Ganowicz, Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski (członek honorowy Kapituły), członkowie Kapituły, osoby nagrodzone i wyróżnione, promotorzy prac oraz władze poznańskich uczelni.

Kapituła przyznała trzy równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 12 tys. zł. w kategorii prac doktorskich oraz trzy równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 6 tys. zł. w kategorii prac magisterskich. Ponadto przyznano cztery wyróżnienia w wys. 3 tys. zł w kategorii prac doktorskich i trzy wyróżnienia w wys. 1,5 tys. zł w kategorii prac magisterskich.

Łącznie we wszystkich dotychczasowych 19 edycjach konkursu zgłoszono już 1.217 prac, a nagrodzono i wyróżniono 260 prac.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, już teraz zapraszając na kolejną edycję Konkursu!


NAGRODZONE PRACE DOKTORSKIE

Trzy równorzędne nagrody w wysokości 12 tys. zł otrzymują:

AUTOR: Artur Jędrzak

TYTUŁ: Hybrid micro- and nanoplatforms for biosensors and medicine

UCZELNIA: Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

PROMOTORZY: prof. dr hab. Inż. Teofil Jesionowski, dr hab. Radosław Mrówczyński, prof. UAM

Tematyka pracy bardzo ambitnie łączy takie zagadnienia, jak: ochrona zdrowia człowieka, monitoring środowiska naturalnego oraz badania nad leczeniem nowotworów. Celem badań było zaprojektowanie i synteza mikro- i nanoplatform dla biosensorów o wyższej stabilności, selektywności i czułości oraz uzyskanie (dla nanomedycyny) wielofunkcyjnych nośników leków, wykazujących dużą zgodność biologiczną, skierowaną do komórek nowotworowych. Procedura tworzenia nowatorskich i wielofunkcyjnych platform wpisuje się w nurt nowoczesnych interdyscyplinarnych obszarów naukowych. Przeprowadzone badania pozwoliły na uzyskanie istotnych rezultatów naukowych, przyczyniając się do rozwoju nauk chemicznych, jak i dziedzin pokrewnych.

AUTOR: Maciej Sip

TYTUŁ: Ocena możliwości wdrożenia procedury rozszerzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej - ECPR

UCZELNIA: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Medycyny Ratunkowej, Zakład Ratownictwa Medycznego

PROMOTORZY: prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Perek, dr hab. n. med. Mateusz Puślecki

Praca doktorska dotyczy bardzo ważnego zagadnienia, zarówno z punktu widzenia poznawczego, jak i praktycznego ,o niebagatelnym znaczeniu dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Poznania i okolic. Działanie poznańskiego modelu ECPR może istotnie wpłynąć na poprawę wskaźników przeżywalności mieszkańców po pozaszpitalnym i szpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia. Skutecznie działająca procedura ECPR w aglomeracji poznańskiej ma realną szansę stać się procedurą modelową w Polsce i stanowić wzór dla pozostałych ośrodków, w tym akademickich.

AUTOR: Piotr  Skalski

TYTUŁ: Uwarunkowania i zakres produkcji Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" w latach 1961-1998

UCZELNIA: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych

PROMOTORKA: Prof. dr hab. Anita Magowska

Rozprawa ma charakter pionierski, wpisując się w obszar dziejów gospodarczych Poznania wcześniej mało rozpoznany, jakim jest historia miejscowego przemysłu farmaceutycznego po II wojnie światowej. Praca, oparta o solidną podstawę źródłową (z wykorzystaniem trudno dostępnych źródeł archiwalnych) wypełnia lukę w wiedzy o jednym z największych poznańskich producentów i pracodawców, jakim były PZF "Polfa", przez kilka dekad stanowiących jedną z ikon i dumę stolicy Wielkopolski. Rozprawa stanowi istotny wkład do historii tej gałęzi gospodarki.

WYRÓŻNIONE PRACE DOKTORSKIE

Cztery równorzędne wyróżnienia w wysokości 3 tys. zł otrzymują:

AUTOR: Tomasz Józefowski

TYTUŁ: Rynek pracy na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich w świetle estymacji typu SPREE

UCZELNIA: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej, Katedra Statystyki

PROMOTORZY: dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP, dr hab. Marcin Szymkowiak, prof. UEP

Opisana w rozprawie autorska procedura badawcza dla układów przestrzennych, takich jak m.in. obszar Metropolii Poznań jest odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie na informacje o tego typu układach. Do tej pory nie została wypracowana metoda, która pozwoliłaby na publikowanie informacji o osobach pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo na poziomie miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (MOF OW). Niniejsza praca przyczynia się do częściowego wypełnienia tej luki. Stanowi bowiem próbę wypracowania metody estymacji charakterystyk rynku pracy na obszarach funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich z wykorzystaniem estymatorów typu SPREE, które zapewniają zgodność i spójność informacyjną z szacunkami bezpośrednimi na wyższym poziomie agregacji przestrzennej. Jest to jedna z pierwszych tak kompleksowych prac w Polsce poświęconych tej klasie estymatorów pośrednich oraz pierwsza dotycząca miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście rynku pracy.

AUTORKA: Agnieszka Kasińska-Andruszkiewicz

TYTUŁ: Wpływ wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na strukturę przestrzenno-funkcjonalną miasta.

UCZELNIA: Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

PROMOTOR: Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

Praca dotyczy bardzo ważnego i interesującego dla rozwoju miasta zagadnienia zależności między układem funkcjonalnym i przestrzennym zabudowy i jej atrakcyjności dla użytkowników. Walory poznawcze pracy dotyczą analizy, identyfikacji i diagnozy zagadnień związanych z aktywizacją wybranych ulic w śródmieściu Poznania. Praca pokazuje możliwość twórczego przekształcenia jednostek urbanistycznych i określenia silnego związku z kontekstem sytuacyjnym, uwzględniającym ekologiczne technologie, symbolikę miejsca, w których występuje silna harmonia między rodzimą formą architektoniczną, a szeroko rozumianym otoczeniem. W podejściu Autorki rewitalizacja urbanistyczna jest procesem mającym doprowadzić do długofalowej aktywizacji przestrzeni śródmieścia.

AUTOR: Jędrzej Krystek

TYTUŁ: Makryna Mieczysławska w utworach i dokumentach polskiego romantyzmu

UCZELNIA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej

PROMOTOR: Prof. dr hab. Jerzy Fiećko

Rozprawa jest wybitnym osiągnięciem naukowym wnosi cenny wkład w badania nad dziejami Poznania i Wielkopolski w XIX wieku. Praca ma charakter interdyscyplinarny i wielometodologiczny, łącząc zagadnienia z historii literatury, kultury epoko romantyzmu i historii polityki. Historia Makryny Mieczysławskiej stanowi jeden z najbardziej intrygujących i wciąż słabo rozpoznanych w tradycji badawczej wątków w dziejach polskiego romantyzmu. Autor w przekonujący sposób udowadnia, że w Poznaniu rozpoczęła się droga do rozgłosu sprawy Makryny Mieczysławskiej. Praca kontekstualizuje Poznań jako ważne miejsce na politycznej mapie podzielonej Polski.

AUTOR: Piotr  Kuwałek

TYTUŁ: Diagnostyka wahań napięcia ukierunkowana na identyfikację i lokalizację uciążliwych odbiorników w sieciach elektroenergetycznych

UCZELNIA: Politechnika Poznańska, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

PROMOTOR: dr hab. inż. Grzegorz Wiczyński

Praca stanowi cenny wkład w bardzo aktualną dziedzinę nauki i techniki i wpisuje się w nurt ważnych zagadnień związanych z jakością energii elektrycznej. Autor pracy przedstawia nowe podejście i proponuje autorski algorytm umożliwiający selektywną modyfikację i lokalizację źródeł wahań napięcia występujących w sieciach elektroenergetycznych. Podejście to, zastosowane w infrastrukturze inteligentnych liczników, stwarza bezpośrednią możliwość automatycznej lokalizacji źródeł wahań napięcia bez dodatkowej wiedzy eksperckiej. 


NAGRODZONE PRACE MAGISTERSKIE

Trzy równorzędne nagrody w wysokości 6 tys. zł otrzymują:

AUTORKA: Paulina Jaśniak

TYTUŁ: Trzeba mieć odwagę zmiany miejsca, zmiany spojrzenia, zmiany stosunku do niejednego, żeby nie ulec do końca" - dynamika zmian idiostylowych w twórczości Włodzimierza Odojewskiego na przykładzie powieści Zasypie wszystko, zawieje...

UCZELNIA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,

Instytut Filologii Polskiej

PROMOTOR: dr hab. Krzysztof Skibski, prof. UAM

Praca przedstawia efekty badań w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i historii. Autorka zaproponowała nowatorską metodę pracy nad idiostylem z odniesieniem do biografii i archiwum urodzonego w Poznaniu pisarza Włodzimierza Odojewskiego. Przeprowadzone badania wnoszą wiele nowych rozpoznań i ustaleń zarówno na gruncie interdyscyplinarnych badań, jak i w obszarze wiedzy o stylu prozy Odojewskiego i sposobie jego pracy twórczej. Praca przyczynia się zarówno do promowania poznańskich badań w dziedzinie humanistyki, jak i do przywrócenia pamięci wielkiego pisarza

AUTOR: Piotr Jaworski

TYTUŁ: Optymalizacja umiejscowienia stacji bazowych na bezzałogowych platformach latających z perspektywy wykorzystania zasobów radiowych

UCZELNIA: Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

PROMOTOR: dr hab. inż. Adrian Kliks

Praca jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w sieciach bezprzewodowych. Latające stacje bazowe mogą wspierać naziemną infrastrukturę sieci bezprzewodowych (np. sieci komórkowych), poprawiając ich zasięg oraz pojemność. Z pewnością sprawdzą się m.in. w sytuacjach kryzysowych, w przypadku zniszczenia naziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Zaproponowane przez Autora rozwiązanie umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów radiowych, a co za tym idzie - zaoferowanie wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych. Praca doskonale wpisuje się w aktualne trendy rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii.

AUTORKA: Marita  Pigłowska

TYTUŁ: Porównanie aktywności elektrochemicznej termicznie modyfikowanych skrobi różnego pochodzenia z nanopłytkami grafenowymi i grafenem w baterii litowo-jonowej

UCZELNIA: Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

PROMOTORKA: dr inż. Beata Kurc

Praca stanowi odpowiedź na potrzebę opracowania skutecznych rozwiązań umożliwiających odejście od konwencjonalnych źródeł energii i ich negatywnego wpływu na środowisko na rzecz "zielonej energii". Przedmiotem pracy było zaprojektowanie materiałów węglowych nowej generacji, dedykowanych do zastosowania w ogniwach litowo-jonowych. Autorka wskazuje na możliwość pozyskiwania ich przy zastąpieniu klasycznych materiałów zamiennikami biodegradowalnymi, bez użycia modyfikacji chemicznych, z nietoksycznych, odnawialnych, tanich, innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska prekursorów, takich jak skrobia. Podjęte zagadnienia wpisują się w realizowane trendy prac badawczych na świecie, ukierunkowane na wytwarzanie wydajnych źródeł i systemów magazynowania energii. Ponadto Autorka wskazuje źródła skrobi na terenie Województwa Wielkopolskiego.

WYRÓŻNIONE PRACE MAGISTERSKIE

Trzy równorzędne wyróżnienia w wysokości 1,5 tys. zł otrzymują:

AUTORKA: Weronika Jakubowska

TYTUŁ: Ocena finansowych konsekwencji wprowadzenia podatku katastralnego na przykładzie powiatu konińskiego

UCZELNIA: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami

PROMOTOR: dr hab. Michał Kałdoński, prof. UEP

Praca jest odpowiedzią na wieloletni brak nowelizacji w zakresie naliczania zobowiązań względem właścicieli nieruchomości w Polsce (obecny sposób jest jednym z najstarszych w Europie i archaiczny). Jednocześnie stanowi głos w toczącej się dyskusji na temat ograniczenia deficytów w budżetach jednostek samorządu terytorialnego oraz wprowadzenia nowego modelu opodatkowania nieruchomości. Wnioski z przeprowadzonej analizy mogą być wykorzystane  w trakcie prac projektowych dotyczących nowego modelu opodatkowania nieruchomości oraz dialogu społecznego prowadzonego w tym zakresie z ich właścicielami. Rezultaty pracy mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu i rozwoju każdej gminy.

AUTOR: Jacek Nowak

TYTUŁ: Ocena wpływu zieleni miejskiej na łagodzenie skutków fal upałów na przykładzie dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu

UCZELNIA: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka

Praca prezentuje bardzo aktualną problematykę dotyczącą łagodzenia skutków zmian klimatu na terenach miejskich. Praca dostarcza wielu cennych informacji na temat roślinności w dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu, a także miejsc najbardziej aktywne termicznie. Autor wykorzystuje w badaniach rozwiązania oparte na przyrodzie (nature based solutions - NBS), które Komisja Europejska definiuje jako wydajne ekonomicznie, dostarczające ponadto korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej. Praca może stanowić punkt wyjścia do wprowadzenia w dzielnicy Stare Miasto elementów zieleni miejskiej w celu wytworzenia procesów występujących w naturze, poprzez działania systemowe, dostosowane do warunków lokalnych, które będą efektywne w kontekście łagodzenia skutków fal upałów i innych następstw zmian klimatu.

AUTOR: Jakub  Raczyński

TYTUŁ: Neuronowe metody wyjaśniania systemów rekomendacyjnych

UCZELNIA: Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

PROMOTOR: dr inż. Mateusz Lango

Praca dotyczy nowatorskiego obszaru badań na styku systemów rekomendacyjnych oraz wyjaśnialnej sztucznej inteligencji. Systemy rekomendacyjne mają zastosowanie praktyczne w przypadku różnych systemów interenetowych poprzez wskazanie użytkownikowi ograniczonego podzbioru przedmiotów, które są dla niego najbardziej interesujące. Autor zaproponował innowacyjną metodę zastosowania rekomendacji oraz wyjaśnienia użytkownikowi dlaczego taką rekomendację zaproponowano. Takie rozwiązanie może być przydatne w wielu sektorach, m.in. sprzedaży internetowej, ale także w wielu działaniach miasta, w tym w propozycjach wydarzeń kulturalnych, rekomendacji turystycznych lub możliwości inwestycyjnych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej