Laureaci Konkursu - edycja 2015/2016

Już po raz 12 Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Przedmiot prac stanowi problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązań możliwych do wdrożenia w naszym mieście. Jednym z głównych kryteriów oceny prac jest ich utylitarny charakter. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz rozwoju Miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Na XII edycję Konkursu wpłynęło 109 prac dyplomowych, w tym 39 rozpraw doktorskich oraz 70 prac magisterskich. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł brutto oraz 5 wyróżnień nagrodzonych pamiątkowymi albumami, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł brutto oraz 6 wyróżnienia nagrodzone pamiątkowymi albumami.

Łącznie w dotychczasowych edycjach Konkursu nagrodzono i wyróżniono 143 prace: 36 nagród w kategorii prac magisterskich (43 wyróżnienia); 33 nagrody w kategorii prac doktorskich (31 wyróżnień).


W kategorii prac doktorskich nagrody otrzymali:

1. Agnieszka Belter

"Strukturalne aspekty miRNA swoistych dla guzów mózgu"

Promotor: prof. dr hab. Mirosława Z. Naskręt-Barciszewska

Uczelnia: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Celem pracy było przeprowadzenie badań nad krótkimi niekodujacymi RNA (miRNA). Autorka wykazał, iż zaburzenia aktywnosci mikroRNA mogą mieć istotne znaczenie w procesach inicjacji i rozwoju chorób nowotworowych. Efektem pracy doktorskiej stało się stworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii zastosowania kwasów nukleinowych do terapii nowotworu mózgu. Wdrożenie wyników badań poczynionych w ramach pracy doktorskiej, może w istotny sposób wpłynąć na poprawę jakości i długości życia pacjentów. W pierwszej kolejności do przeprowadzenia terapii eksperymentalnej są typowani pacjenci Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Nautrotraumatologii Uniwersytetu medycznego w Poznaniu. Tym samym dostęp do najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie leczenia choroby nowotworowej zyskują chorzy z Poznania i regionu. Dodatkowo wnioski z pracy doktorskiej przyczynią się do opracowania nowej klasy leków opartych na RNA.


2. Małgorzata Kucińska

"Ocena możliwości zastosowania nowych funkcjonalizowanych ftalocyjanin w terapii fotodynamicznej chorób nowotworowych"

Promotor: dr hab. Markek Murias prof. UM

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Praca doktorska została poświęcona terapii fotodynamicznej, wykorzystywanej przede wszystkim do walki z chorobami nowotworowymi. Ta mało inwazyjna metoda opiera się na wykorzystywaniu związku chemicznego oraz światła o określonej fali, który w obecności tlenu inicjuje reakcję fotodynamiczną. Wartym podkreślenia jest, iż terapia ta stosowana jest coraz częściej w krajach rozwijających się. Wyniki przeprowadzonych badań maja bardzo duże znaczenie praktyczne. Badania nad aktywnością nowych fotouczulaczy są cały czas rozwijane, a sam Poznań za sprawą autorki, może stać się pierwszym miastem w Polsce, w którym zastosuje się metodę przynosząca pozytywne skutki zarówno w walce z nowotworami jak i infekcjami antybiotykoodpornymi.


3. Michał Krzyżaniak

"Obraz bitwy o Poznań (1945) w świetle dokumentów i materiałów niemieckich"

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rzepa

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor w swojej pracy wykorzystał źródła i relacje niemieckich uczestników walk, co wpłynęło na wypełnienie luki w dotychczasowym piśmiennictwie. Wartością dysertacji jest zaprezentowanie danych liczbowych o udziale żołnierzy niemieckich, odmiennych niż w publikacjach z czasów PRL oraz zestawienie ich z autentycznymi dokumentami i relacjami świadków. Na uwagę zasługuje pomijana dotąd kwestia zaopatrywania załogi "festung Posen" droga lotniczą. Mimo że jej skuteczność była znikoma, to znacząco wpływała na morale Niemców. Przytoczone relacje niemieckich uczestników walk uzupełniają wspomnienia "Cytadelców" i Rosjan, dzięki czemu można lepiej zrozumieć wielotygodniowy dramat Poznaniaków uwięzionych miedzy stronami walczącymi. Rozprawa ta może być doskonałym źródłem wiedzy dla osób chcących zgłębić dramat Poznania i jego mieszkańców w styczniu i lutym 1945 r.


W kategorii prac magisterskich nagrody otrzymali:

1. Martyna Kaczmarek

"Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu"

Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Teren szpitala miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, który położony jest na obrzezach osiedla Rataje, stanowi istotną część struktury miasta i wymaga uporządkowania oraz kompleksowych rozwiązań przestrzennych. Autorka w swojej pracy wychodząc od wnikliwego zbadania terenu zaproponowała koncepcję zagospodarowania terenu przy szpitalu. Zaprezentowała nowatorskie rozwiązania techniczne, funkcjonalne i estetyczne. W pracy widoczna jest znajomość autorki w zakresie aktualnych trendów projektowania a także specyfika projektowania terenów w otoczeniu służby zdrowia. Na uwagę zasługuje przyjęcie jako priorytetu takie zaprojektowanie zieleni, aby wymagała mozliwie jak najmniej zabiegów pielęgnacyjnych oraz dostosowanie do panujących warunków terenowych i klimatycznych, by nie prowadziła do wzrostu kosztów związanych z pielęgnacją. Realizacja zaproponowanego projektu daje także szansę na rozwiązanie problemów komunikacyjno-parkingowych. Na wysoką ocenę walorów pragmatycznych pracy wpływa fakt, iż z realizacji koncepcji korzyści mogą czerpać pracownicy szpitala, pacjenci oraz goście.


2. Tomasz Staśkiewicz

"Analiza współpracy koła tramwajowego z szyną w warunkach rzeczywistej eksploatacji"

Promotor: dr inż. Bartosz Firlik

Uczelnia: Politechnika Poznańska

W swojej pracy, autor przedstawił wyniki pomiarów dla profili kół pojazdów szynowych oraz szyn tramwajowych eksploatowanych w Polsce, w tym dla pojazdów Tramino S105P, który jest eksploatowany w Poznaniu - mieście posiadającym jedną z największych sieci tramwajowych w Polsce. Praca przedstawia sposób, w jaki oddziałują na siebie dwie masy: koło pojazdu oraz szyna. Wykonane analizy pokazują, jak destruktywny wpływ mają źle dobrane parametry kół tramwajowych do szyn. Jest to istotna kategoria nauk technicznych, która jest jeszcze słabo rozwinięta, a może nieść ze sobą wiele pożytecznych skutków dla sieci tramwajowych i ich użytkowników. Walor pracy stanowią także badania symulacyjne przeprowadzone przez autora, dzięki którym można zweryfikować miejsca styku podczas przesunięć bocznych, które są istotne biorąc pod uwagę trwałość kół oraz szyn. Uzyskane dane mogą stanowić cenny zbiór materiałów, które mogą być pomocą w podejmowaniu decyzji nt. remontów torowisk w Poznaniu.


3. Daria Waszak

"Gwara poznańska we współczesnej przestrzeni miasta"

Promotor: prof. UAM dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska

Uczelnia: Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań może poszczycić się kształtowaną od pokoleń gwarą miejską, która jest nie tylko walorem odróżniającym go od innych regionów Polski, ale stanowi także bogactwo kulturowe, w którym zawarta jest historia miasta i obyczaje jego mieszkańców. Autorka w niezwykle ciekawy sposób porusza temat obecności i funkcji gwary poznańskiej w miejskiej przestrzeni. Poszukuje jej w nazwach miejsc, potrawach, w reklamie, muzyce, w mediach tradycyjnych i elektronicznych, a nawet w grafitti. Praca obfituje w wiele istotnych danych jak np. frekwencja leksemów, frazeologizmów, które najczęściej pojawiają się w przestrzeni społecznej. Tekst pracy magisterskiej może stanowić inspiracje do działań promocyjnych miasta celem kreowania pozytywnego wizerunku nie tylko wśród turystów ale także jego mieszkańców. Autorka podkreśla, iż gwara wciąż jest widoczna i wykorzystywana przy różnych wydarzeniach , konkludując wskazuje: "gwara poznańska jest ciągle żywa, choć funkcjonuje do dziś na nieco innych zasadach - wtrącenie, żartu, reklamy (...)".


W kategorii prac doktorskich wyróżnienie otrzymali:

1. Adrian Franczyk

"Mono- i dwufunkcyjne silseskwioksany - synteza i zastosowanie w kompozytach polimerowych"

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Marciniec oraz prof. dr hab. Krzysztof Matyjaszewski

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wysokie wymagania stawiane materiałom, generują rozwój technologiczny a także dążenie do uzyskania materiałów o coraz to nowszych właściwościach. Zrealizowana praca dotyczy syntezy mono- i dwupopodstawionych silseskwioksanów, na drodze stechiometrycznych oraz katalitycznych reakcji, zawierających różne grupy funkcyjne stanowiąc jednocześnie bardzo ambitny cel badań. Praca wzbogaca w istotny sposób zasób wiedzy o funkcjonalizowanych silseskwioksanach a także o ich zastosowaniu w kontrolowanym procesie polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu i polimeryzacji wolnorodnikowej. Tematyka podjęta w dysertacji cechuje się dużym stopniem innowacyjności i wpisuje się w dynamiczny rozwój chemii, oparty na precyzyjnym projektowaniu materiałów już na poziomie molekularnym, co wpisuje się w założenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2014-2020.


2. Michał Staszków

"Ocena efektywności działalności parków technologicznych w Polsce i na świecie"

Promotor: prof. dr hab. Beata Stępień prof. UEP

Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Problem badawczy podjęty przez autora jest niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarki, której motorem napędowym od lat są innowacje. Koncepcja parków technologicznych sprawdziła się już w wielu państwach, w Polsce jest to natomiast temat wciąż rozwijający się. Autor wskazuje, iż jest to temat istotny dla aglomeracji poznańskiej, na której działa 6 tego typu jednostek, w tym Poznański Park Technologiczno Przemysłowy. Opracowany przez autora zestaw mierników efektywności parku technologicznego, zweryfikowany pod względem ich znaczenia oraz dopasowanie poprawnych mierników do poszczególnych faz rozwoju ocenianych parków może i powinien być przydatny do prowadzenia regularnego monitoringu działalności tych instytucji.


3. Katarzyna Ratajczak

"Badanie struktury układu wentylacyjnego w aspekcie energooszczędności dla krytych basenów kąpielowych"

Promotor: prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Promocja zdrowego stylu życia obserwowana w ostatnich latach spowodowała, że w znaczny sposób wzrosła liczba budowanych i eksploatowanych pływalni i basenów. Autorka poddała w wątpliwość dotychczas stosowane praktyki projektowe, które w znacznej mierze opierają się na zasadzie kopiowania już stosowanych rozwiązań. Analizuje rozwiązania w aspekcie systemu wentylacji. Wentylacja ma zapewnić odpowiedni komfort termiczny użytkowników, odprowadzić nadmiar wilgoci, zapewnić czyste i bezpieczne powietrze. Autorka jako przykład dobrego rozwiązania podaje układ z zdecentralizowanym systemem wentylacji wskazując jednocześnie na jego liczne walory. Rozprawa jest nie tylko cenna wskazówką dla przyszłych inwestorów, ale posiada również wiele cennych informacji praktycznych. Zawiera przegląd i analizę dużej liczby zjawisk i problemów z jakimi stykają się zarządzający obiektami basenowymi. Praca stanowi bogatą merytorykę naukową jak i obszerne źródło informacji dla zarządców i właścicieli tego typu obiektów. Zawarte w niej wskazówki mogą pozytywnie wpłynąć na jakość obiektów basenowych na terenie Miasta Poznania.


4. Bartosz Wieczorek

"Studia nad rozwojem środków lokomocji techniki asystującej na przykładzie innowacyjnych wózków inwalidzkich i ich rodzin"

Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Celem pracy było rozważanie metod zaspokajania potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Autor podzielił te potrzeby na wynikające z eksploatacji urządzenia technicznego i wynikające z indywidualnych preferencji użytkownika. Przeanalizował wpływa wózka inwalidzkiego na użytkownika, podczas napędzania ręcznego wózka inwalidzkiego wyposażonego w napęd ciągowy lub dźwigowy. Autor przeprowadził także studia nad możliwością zastosowania jednego wózka do realizacji wielu funkcji. Uzyskane podczas badań wyniki, pozwoliły na określenie zakresów regulacji ręcznego wózka, które wpływają na redukcję wysiłku użytkownika. Opracowana metoda a dalej uzyskane wyniki, mogą być przydatne przy projektowaniu rodzin modułowych konstrukcji w technice transportowej i rehabilitacyjnej. Praca może stanowić cenne źródło informacji dla działań nad poprawą jakości życia mieszkańców, a także być modelem stanowiącym wzór w innych projektach. Jednocześnie dysertacja wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2030 / Program strategiczny: Poznań wrażliwy społecznie.


5. Łukasz Klapiszewski

"Zaawansowane układy hybrydowe krzemionka-lignina"

Promotor: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Wśród wdrażanych obecnie technologii coraz częściej obserwuje się trendy związane z poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań łączących niskie koszty produkcji i wykorzystaniem materiałów przyjaznych środowisku naturalnemu. Celem rozprawy było wygenerowanie, scharakteryzowanie i zastosowanie zaawansowanych, funkcjonalnych materiałów hybrydowych krzemionka-lignina oraz krzemionka-lignosulfonian magnezu. Wartym podkreślenia jest fakt odwołania się autora do wykorzystania szeroko rozpowszechnionych polimerów pochodzenia naturalnego, co w dzisiejszych czasach kładzie się szczególny nacisk. Pomysły zaproponowane przez autora mogą być użyteczne dla miasta Poznania. Dla przykładu można to wskazać aspekt zagospodarowania odpadowej ligniny pochodzącej z różnych działów przemysłu wykorzystujących ten biopolimer, może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności a przede wszystkim poziomu innowacyjności poznańskich firm i korporacji. Ponadto nowe możliwości zagospodarowywania odpadów poprodukcyjnych pozwalają jeszcze dobitniej potwierdzić hasło: "Poznań należy do najbardziej zielonych miast w Polsce".


W kategorii prac magisterskich wyróżnienie otrzymali:

1. Agata Budzyńska

"Koncepcja zagospodarowania wybranych wnętrz międzyblokowych na osiedlu Dębina w Poznaniu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby rekreacji osób starszych"

Promotor: dr inż. Bożena Łukasik

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Autorka w pracy zwraca uwagę na rekreację i potrzeby osób starszych, które często sa pomijane prze projektowaniu przestrzeni osiedlowej. Opracowuje koncepcję zagospodarowania wybranych wnętrz miedzyblokowych na terenie osiedla Dębina w Poznaniu. Praca składa się z trzech części: teoretycznej, analitycznej oraz projektowej. Praca przede wszystkim skupia się na aspekcie infrastrukturalno-przestrzennym rewitalizacji, a w szczególności na kwestiach związanych z urządzeniem zieleni. Warto podkreślić, iż dużym walorem pracy było poprzedzenie prac projektowych badaniami ankietowymi z mieszkańcami. Praca na uwagę zasługuje ze względu na poruszoną problematykę, istotnej z punktu widzenia sytuacji społeczno-przestrzennej wielu osiedli mieszkaniowych. Tendencje demograficznej stawiaja przed planistami i projektantami przestrzeni zupełnie noiwe wyzwania. Autorka wskazuje, iż głównym, założeniem projektowym było utworzenie przestrzeni dostępnej dla wszystkich użytkowników z ograniczeniem barier architektonucznych , stworzenie przestrzeni przyjaznej dla osób starszych, sprzyjającej rekreacji oraz integracji mieszkańców. Walorem tej koncepcji jest jej duża uniwersalność. Praca może stanowić inspirację dla wdrażania programów odnowy osiedli mieszkaniowych w Poznaniu i nie tylko.


2. Monika Neumann

"Studium panoram Poznania oraz wytyczne do ochrony ekspozycji widokowej"

Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W pracy podjęto problem ochrony widoków panoramicznych Poznania. Współczesne procesy rozwojowe, a także towarzyszące im decyzje lokalizacyjne, szczególnie dotyczące obiektów wysokościowych, mogą prowadzić do zakłóceń, a dalej nawet do deformacji sylwet miasta. Praca odnosi się do bieżącego trendu projektowania i budowania wieżowców w centrum Poznania oraz tego konsekwencji. Autorka przedstawiła opracowane przez siebie studium z analizami współczesnych widoków Poznania, następnie dokonuje oceny panoramy pod względem spójności, czytelności, czy zróżnicowania wartości historycznej. W konsekwencji wyróżnia wskazania w zakresie ograniczeń i dopuszczalnych form zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium widoków. Temat ujęty w pracy może stać się początkiem dyskusji nad nową formą tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Poznania, tak by ujmowane były nie tylko analizy 2D ale także 3D.


3. Joanna Maciejewska

"Ocena immunofenotypowa i czynnościowa komórek granulocytarnych towarzyszących rakom płuc"

Promotor: dr n. biol. inż. Mariusz Kaczmarkek

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Rak płuc jest główną przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych na całym świecie, w tym w Polsce. Celem badań podjętych przez autorkę była ocena zmian immunofenotypu neurofilów towarzyszących rakowi płuca, ocena stężenia elastazy neutrofilowe w wysiekach nowotworowych i nienowotworowych oraz wykazanie obecności komórek MDSC i ich subpopulacji. Przeprowadzone badania mogą pomóc zrozumieć biologię komórek układu odpornościowego, szczególnie w zakresie jego wzajemnych relacji z nowotworem oraz jego mikrośrodowiskiem, co stanowi niezbędną drogę do tworzenia strategii walki z nowotworami. Praca posiada wysoki poziom utylitarności ze względu na próbę p[oszukiwania przez autorkę nowych markerów diagnostycznych raka płuc, a same wnioski wynikające z badań mogą przydać się środowisku badaczy zajmujących się problematyką nowotworów złośliwych płuc.


4. Emil Sierda

"Self-terminating molecular chains for application in spintronics devices" ("Samoczynnie zwieńczające się łańcuchy molekularne do zastosowań w urządzeniach spintronicznych")

Promotor: dr inż. Wojciech Koczorowski

Uczelnia: Politechnika Poznańska

W swojej pracy autor zaproponował metodę kontrolowanego, w zakresie długości, wzrostu łańcuchów molekuł kobalto-salofenu, zawierających atomy pierwiastków ferromegnetycznych, jako prototypowych nanostruktur do wytwarzania spintronicznych bramek logicznych, czy innych nanostruktur magnetycznych. Wyniki przeprowadzonych badań otwierają nową strategię w zakresie łączenia nanoelektroniki molekularnej ze spintroniką, umożliwiającą wytworzenie układów nanoelektronicznych o wyższej stabilności termicznej oraz szybsze procesy technologiczne w zakresie wytwarzania urządzeń wykorzystujących zarówno ferromagnetyczne, jak i antyferromagnetyczne sprzężenia warunkujące wytwarzania różnorodnych spintronicznych układów logicznych. Podejmowanie tematyki, w której chemia, fizyka i nanotechnologia są od siebie bezpośrednio zależne jest możliwa również w Poznaniu, dzięki rozwojowi miasta w sferze zaawansowanych technologii oraz nanotechnologii poprzez finansowanie i wspieranie centrów zaawansowanych technologii oraz inne jednostki naukowo-badawcze.


5. Kornelia Czaja

"Interakcje biologicznie aktywnych azahetarenów z wybranymi niskocząsteczkowymi ligandami - badania eksperymentalne i in silico"

Promotor: dr Jacek Kujawski

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Pomimo stałego dostępu do medycyny, nowotwory złośliwe wciąż przyczyniają się do śmierci milionów ludzi na całym świecie, sytuując się na drugim miejscu pośród przyczyn zgonów. Nadzieję w leczeniu nowotworów pokłada się w uzyskiwaniu substancji aktywnych z grupy pochodnych pirazolu, szczególnie z uwzględnieniem nowoczesnych trendów tzw. racjonalnego projektowania leków (CADD). Autorka w pracy w komplementarny sposób połączyła strategię współczesnej syntezy związków heterocyklicznych zawierających rdzeń pirazolowy i analizę spektralną NMR z metodologią obliczeniową w oparciu o założenia chemii kwantowej. Praca magisterska może być utylitarna dla miasta Poznania i regionu w zakresie polityki zdrowotnej, ochrony środowiska oraz promocji miasta gdyż autorka podjęła współpracę z ośrodkami nie tylko o charakterze krajowym ale również na arenie europejskiej.


6. Beata Krystkowiak

"Jakość wsparcia oferowanego studiującym osobom z wadą słuchu w opiniach studentów niesłyszących i słabo słyszących oraz wykładowców (na przykładzie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)"

Promotor: prof. UAM dr hab. Anna Jakoniuk-Diallo

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Celem pracy było zbadanie jakości wsparcia kształcenia oferowanego osobom z wadą słuchu, studiującym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot badań stanowiły opinie studentów niedosłyszących i słabo słyszących, a także opinie nauczycieli akademickich. Empiryczno-pragmatyczny charakter pracy, pokazuje trudności i bariery komunikacyjne na jakie napotykają zarówno studenci w procesie studiowania jak i nauczyciele akademiccy podczas nauczania osób z różnym stopniem uszkodzenia narządu słuchu. Wnioski zaprezentowane w pracy, wskazują kierunki w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z wadą słuchu i mogą być przydatne przy pracach nad standardami dostępności miasta Poznania dla osób niesłyszących i słabosłyszących, tak, by mogli uczestniczyć w pełni w życiu społecznym oraz realizować się zawodowo.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej