Laureaci Konkursu - edycja 2006/2007

Spośród prac magisterskich nagrody otrzymali:

1. Krzysztof Gałęcki, Krzysztof Gawronek

"System wspomagający proces legislacyjny w Urzędzie Miasta Poznania"

Politechnika Poznańska

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

Nagrodę przyznano za zaproponowanie rozwiązania służącego polepszeniu funkcjonowania procesu legislacyjnego w Urzędzie Miasta Poznania. System przewiduje wykorzystanie istniejącej w urzędzie infrastruktury informatycznej rozbudowanej o specjalnie przygotowane oprogramowanie.

Streszczenie
Praca jest owocem ponad rocznej współpracy autorów z pracownikami Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału informatyki Urzędu Miasta Poznania.

We wstępnej, analitycznej części pracy główny nacisk położono na zidentyfikowanie problemów występujących w obecnym podejściu do procesu legislacyjnego, a także wskazanie tych, które rozwiązać można poprzez wprowadzenie systemu informatycznego. W części zawierającej projekt techniczny rozwiązania, przedstawiono architekturę systemu wraz z opisem wszystkich składających się na nią komponentów. Projekt zawiera dokładną listę wszystkich funkcji systemu wraz z ich szczegółowym opisem i definicją występujących między nimi zależności. Obejmuje również specyfikację struktur służących do przechowywania danych w ramach systemu, w tym dokładną definicję wykorzystanej bazy danych.

Zaproponowane rozwiązanie przewiduje wykorzystanie do prac nad procesem istniejącej w UM infrastruktury informatycznej rozbudowanej o specjalnie przygotowane oprogramowanie.


2. Barbara Małecka

"Park Kasprowicza w Poznaniu - historia, inwentaryzacja oraz koncepcja estetyzacji"

Akademia Rolnicza

Promotor: prof. dr hab. Piotr Urbański

Nagroda została przyznana za podjęcie badań nad rewaloryzacją Parku Kasprowicza. Wysoki poziom opracowania umożliwia wykorzystanie projektu koncepcyjnego estetyzacji zieleni parku podczas opracowywania projektu technicznego.

Streszczenie
Praca zawiera szczegółowo opracowaną historię powstania parku, inwentaryzację i analizę szaty roślinnej oraz projekt koncepcyjny rewaloryzacji parku, którego elementy mogą być wykorzystane podczas opracowywania projektu technicznego, np. w zakresie doboru roślin czy też małej architektury. Uwzględniono przy tym uwarunkowania wynikające z historii oraz położenia parku w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiej zabudowy mieszkaniowej. Zakres inwentaryzacji obejmował określenie składu gatunkowego drzew i krzewów, pomiar obwodu pnia i średnicy korony drzew, określenie wysokości drzew oraz opis stanu zdrowotności i wartości dendrologicznej drzew i krzewów.

Wynikiem pracy jest szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna Parku Kasprowicza, która posłużyła do opracowania koncepcji estetyzacji.

Dzięki przeprowadzeniu rewaloryzacji Park Kasprowicza może stać się miejscem atrakcyjnym, które umożliwi wypoczynek wśród pięknej zieleni i poprawi jakość życia mieszkańców okolicznych osiedli.


3. Monika Pieczyńska, Magdalena Szaryńska

"Rozwój demograficzny szerszej strefy miejskiej w aglomeracji poznańskiej"

Akademia Ekonomiczna

Promotor: prof. dr hab. Jan Paradysz

Praca została nagrodzona za udane sformułowanie prognozy dotyczącej obszaru leżącego poza granicami miasta, aczkolwiek zaliczanego do szeroko rozumianej aglomeracji poznańskiej, która może być wykorzystana jako uzupełnienie w pracach analitycznych, czy o charakterze strategicznym.

Streszczenie
W pracy przedstawiono analizę różnorodnych, przydatnych do wykorzystania w prognozowaniu informacji statystycznych, nie tylko danych demograficznych, ale także informacji z niekonwencjonalnych źródeł, pozwalających na wszechstronną charakterystykę badanych gmin. Ciekawym elementem rzadko stosowanym w tego typu projekcjach jest analiza planów zagospodarowania przestrzennego, nakierowana na określenie terenów inwestycyjnych, bardzo ważna w przypadku małych jednostek administracyjnych.

Sedno opracowania stanowią założenia oraz rezultaty prognozy w podziale na poszczególne gminy obejmującej lata 2004-2030. Dokonane zostaje także porównanie z wynikami prognozy Głównego Urzędu Statystycznego.

Do plusów prognozy zaliczyć należy zastosowanie zaawansowanych metod matematycznych, dużą szczegółowość opracowania, podającego wyniki w podziale wg płci oraz w blisko trzydziestu przedziałach wiekowych.

Prognoza dotycząca obszaru leżącego poza granicami miasta, aczkolwiek zaliczanego do szeroko rozumianej aglomeracji poznańskiej, może być wykorzystana jako uzupełnienie w pracach analitycznych, czy o charakterze strategicznym.


Spośród prac doktorskich nagrody otrzymali:

1. Bartosz Czechyra

"Wykorzystanie sygnału drganiowego do oceny zjawisk zachodzących podczas cyklu pracy silnika spalinowego lokomotywy w oparciu o badania identyfikacyjne przeprowadzone na silniku badawczym"

Politechnika Poznańska

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Tomaszewski

Nagroda została przyznana za opracowanie nowoczesnej metody diagnostycznej oceny stanu technicznego pojazdów szynowych. Metoda ta wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu poznańskich zakładów z branży kolejowej.

Streszczenie
Nagroda została przyznana za opracowanie oryginalnej metody oceny stanu regulacyjnego wtryskiwaczy paliwa silnika. Jest to nowoczesna metoda diagnostyczna oceny stanu technicznego pojazdów szynowych, ze szczegółowo opisanym algorytmem procedury diagnostycznej.

Opracowana metoda wychodzi naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu Zakładu Taboru PKP Cargo S.A. na nowoczesne narzędzia diagnostyki technicznej pozwalające obniżyć koszty przeglądów i napraw lokomotyw.

Metoda oceny zjawisk silnikowych oraz stanu wtryskiwaczy zostanie zastosowana w praktyce w Poznaniu, co pozwoli znacznie skrócić ocenę stanu wtryskiwaczy z 9 roboczogodzin do 2,5 na silnik. Metoda ta będzie możliwa do wykorzystania także w innych poznańskich zakładach z branży kolejowej - HCP oraz Instytucie Pojazdów Szynowych TABOR.


2. Iwona Kurzyca

"Badania składu chemicznego opadów atmosferycznych"

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Siepak

Praca została nagrodzona za pogłębienie wiedzy na temat Poznania poprzez podejmowanie badań z zakresu chemii atmosfery miasta. Wyniki prezentowane w pracy umożliwiają podniesienie poziomu świadomości prośrodowiskowej, mającej wpływ na zrównoważony rozwój miasta.

Streszczenie
W pracy dokonano badań opadów atmosferycznych (deszczu, śniegu i szronu) na terenie miasta Poznania oraz na obszarze otuliny miasta w Wielkopolskim Parku Narodowym, mających na celu uzyskanie informacji o stanie zanieczyszczenia atmosfery. Uzyskanie dużej liczby wyników (ponad 8000) dotyczących pojedynczych opadów atmosferycznych, pozwoliło na zastosowanie zaawansowanych technik statystycznych.

W wyniku prac laboratoryjnych opracowano nowe, oryginalne metodyki (dotąd nie publikowane w literaturze), które po procesie optymalizacji i walidacji możliwe są do zastosowania w rutynowej analityce środowiska. Szczególnie ważne z punktu widzenia analityki środowiska dla miasta Poznania jest zbadanie depozycji azotu i siarki w różnych formach specjacyjnych wraz z opadami atmosferycznymi, co ma szczególne znaczenie dla oceny zagrożenia ekosystemów tej części Wielkopolski. Uzyskanie miarodajnych, rzetelnych wyników badań poprzez stosowanie standaryzowanych, międzynarodowych procedur, ma istotne znaczenie dla możliwości porównywania wyników uzyskanych dla miasta Poznania i Wielkopolskiego Parku Narodowego z danymi światowymi.


3. Maciej Troć

"Warunki geośrodowiskowe na obszarze Starego Miasta w Poznaniu"

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz

Nagroda została przyznana za dokonanie kompleksowej oceny i analizy warunków środowiska naturalnego oraz związków interakcji i oddziaływań zachodzących między substancją budowlaną miasta a szeroko rozumianymi zagadnieniami gruntowo-wodnymi.

Streszczenie
Autor pracy podjął się trudnego zadania polegającego na rozpoznaniu i scharakteryzowaniu warunków geośrodowiskowych występujących w rejonie Starego Miasta w Poznaniu. Podjęcie tej problematyki w sposób całościowy ma duże znaczenie poznawcze i praktyczne, zwłaszcza dla potrzeb planowania i projektowania zabudowy najstarszej i najcenniejszej części miasta.

Zadanie polegało na dokonaniu kompleksowej oceny i analizy warunków środowiska naturalnego oraz związków interakcji i oddziaływań zachodzących między substancją budowlaną miasta a szeroko rozumianymi zagadnieniami gruntowo-wodnymi.

Analizie oraz ocenie poddano warunki geologiczne, geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne wraz z hydrograficznymi. Jedną z wartości pracy jest ocena stabilności podłoża gruntowego dla wyodrębnionych siedmiu obszarów Starego Miasta, mająca istotne znaczenie dla podejmowania strategicznych decyzji dotyczących przyszłej zabudowy i zagospodarowania danych terenów miasta.


Spośród prac magisterskich wyróżnienia otrzymali:

1. Łukasz Bandosz

"Zintegrowany system transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej"

Akademia Ekonomiczna

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Domański

Wyróżnienie przyznano za próbę teoretyczo-praktycznej analizy możliwości budowy zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej na obszarze aglomeracji poznańskiej, pozwalającego na szybkie, wygodne i proste przemieszczanie się mieszkańców w jej obrębie.

Streszczenie
Znaczenie analizowanego w pracy problemu jest wyjątkowej wagi, gdyż rozpoczęte kilkanaście lat temu procesy dezurbanizacji miasta centralnego i rozwoju tak demograficznego, jak i gospodarczego gmin otaczających od szeregu lat powodują duże trudności komunikacyjne w obrębie wielkiego Poznania. Poznań pełni wiele istotnych funkcji dla mieszkańców obszaru metropolitalnego. Stanowi miejsce nauki lub pracy, jest ważnym centrum administracji, handlu i usług, co przyczynia się do pojawienia się regularnych, wahadłowych migracji ludności. We współczesnych wielkich miastach komunikacja stała się podstawowym problemem i dobrem, które decyduje o jakości i funkcjonowaniu aglomeracji miejskich.

Jak dotąd organizatorzy transportu zbiorowego oraz przewoźnicy nie zachęcają wystarczająco potencjalnych użytkowników do korzystania ze swoich usług, w związku z tym mieszkańcy preferują transport indywidualny, który przyczynia się do powstawania licznych kongestii w komunikacji.

Sugestie i wnioski autora dotyczące takich zagadnień jak: współpraca jednostek samorządu terytorialnego, rola zarządu transportu miejskiego, liberalizacja rynku transportu miejskiego, wykorzystywanie sieci PKP w transporcie miejskim są interesujące i konstruktywne.


2. Paweł Szałek

"Procedury zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej Poznania"

Politechnika Poznańska

Promotor: dr inż. Adam Kadziński

Praca została wyróżniona za identyfikację stanu bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej w Poznaniu i realizację algorytmu zarządzania ryzykiem dla wybranych miejsc sieci tramwajowej w Poznaniu.

Streszczenie
Na system komunikacji tramwajowej składają się podsystemy ruchu tramwajowego, ruchu drogowego oraz ruchu pieszego. Każdy z uczestników tego systemu jest potencjalnie narażony na udział w zdarzeniu niepożądanym.

W pracy przedstawiono systemy bezpieczeństwa funkcjonujące w komunikacji tramwajowej Poznania. Zaprezentowano zestawienia ilościowe charakteryzujące stan bezpieczeństwa komunikacji tramwajowej Poznania na tle całej komunikacji miejskiej i stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Opracowano algorytm oceny zagrożeń oraz metodę oceny ryzyka zagrożeń utraty zdrowia i życia ludzi w elementach sieci tramwajowej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka utraty zdrowia i życia zaproponowano zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Al. Wielkopolskiej z ul. Nad Wierzbakiem.

Najbardziej narażonymi elementami sieci komunikacyjnej na występowanie zdarzeń niepożądanych z udziałem pieszych są: Plac Wielkopolski, Rondo Śródka oraz skrzyżowanie ulic Strzeleckiej i Długiej, a za najbardziej narażony element węzłowy sieci tramwajowej w Poznaniu uznano ronda.


3. Katarzyna Kozub

"Dawna gazownia miejska w Poznaniu - rewitalizacja urbanistyczna i architektoniczna"

Politechnika Poznańska

Promotor: prof. dr hab. Teresa Bardzińska-Bonenberg

Wyróżnienie zostało przyznane za podjęcie aktualnego tematu rewitalizacji zespołu obiektów postindustrialnych o wysokich walorach architektonicznych oraz sanacji panoramy Starego Miasta od strony Warty.

Streszczenie
Praca dotyczy fragmentu Poznania leżącego na styku zabytkowego Starego Miasta oraz modernistycznych monofunkcjonalnych obszarów mieszkaniowych. W projekcie założono jak najwłaściwsze wykorzystanie potencjału terenu i przywrócenie go do życia poprzez stworzenie nowej, atrakcyjnej funkcji - zaadaptowanie istniejących XIX-wiecznych hal na cele dydaktyczne dla studentów architektury, edukację stopnia przedszkolnego, podstawowego i średniego o profilu plastycznym z ukierunkowaniem na architekturę oraz zaplecze usługowo - kulturalne. Program funkcjonalny zakładał wydzielenie obszarów o odmiennym charakterze i użytkowaniu: istniejącej strefy mieszkaniowej, która powinna zostać poddana modernizacji, strefy reprezentacyjno-rekreacyjnej oraz strefy edukacyjnej i kulturalnej. Założenie zostało potraktowane jak żywy organizm, w którym poszczególne organy spełniają, zróżnicowane funkcje, mają odmienny kształt i wygląd. W zamyśle autorki obiekt ma kształtować poglądy i wrażliwość użytkowników oraz organizować wysokiej jakości przestrzeń w śródmieściu Poznania.

Decyzje projektowe powstawały w oparciu o analizy historyczne, wymogi konserwatorskie, ale także współczesne, nowoczesne formy architektoniczne, które harmonijnie uzupełniły zespół.


Spośród prac doktorskich wyróżnienie otrzymał:

1. Piotr Jabkowski

"Przestępczość a poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Poznania. Analiza socjologiczna"

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Promotor: dr hab. Ryszard Cichocki

Praca została wyróżniona za podjęcie tematu jakości życia w zakresie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Poznania oraz poziomu przestępczości w Poznaniu. Programy badań jakości życia pozwalają sprawniej zarządzać miastem, poznawać opinie i oczekiwania mieszkańców.

Streszczenie
Ocena poczucia bezpieczeństwa i poziomu przestępczości zajmuje zazwyczaj kluczowe miejsce w programach monitorowania i diagnozowania jakości życia społeczności miejskich. Poczucie bezpieczeństwa oraz poziom przestępczości wywiera dość znaczący wpływ na ogólną ocenę sytuacji życiowej jednostki.

Badanie oparte było na systematycznym diagnozowaniu i monitorowaniu przestępczości w Poznaniu oraz równoległym diagnozowaniu i monitorowaniu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Poznania.

W pracy na uwagę zasługuje ranking miast zarówno większych, jak i o zdecydowanie mniejszej liczbie ludności, analiza struktury popełnianych w miastach przestępstw, prognozy poziomu przestępczości w Poznaniu na następne lata oraz analizy regularności poziomu przestępczości w Poznaniu w cyklach rocznych.

Programy badań jakości życia pozwalają sprawniej zarządzać miastem, poznawać opinie i oczekiwania mieszkańców.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej