Laureaci Konkursu - edycja 2020/2021

Już po raz 17. Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace doktorskie i magisterskie obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.

Do konkursu co roku mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania jako silnego ośrodka naukowego.

Konkurs to jeden z przykładów współpracy Miasta ze środowiskiem akademickim. Miasto pragnie w ten sposób włączać młode talenty w działania na rzecz Poznania oraz promować ich osiągnięcia naukowe.

O niesłabnącej popularności tego konkursu świadczą liczby. Na 17. edycję konkursu wpłynęły 122 prace: 70 prac magisterskich i 52 prace doktorskie. Przykładowe dziedziny to: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki ekonomiczne, czy nauki społeczne.

Prace ocenia Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki urzędu, Rady Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni.

Kapituła przyznała trzy równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 14 tys. zł. w kategorii prac doktorskich oraz trzy równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 7 tys. zł. w kategorii prac magisterskich. Ponadto przyznano po cztery wyróżnienia w każdej z kategorii.

Łącznie we wszystkich 17 edycjach Konkursu nagrodzono i wyróżniono już 236 prac.


NAGRODZONE PRACE DOKTORSKIE

Trzy równorzędne nagrody w wysokości 14 tys. zł

Sylwia Kopczyńska

"Supporting non-functional requirements elicitation with templates"

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, prof. PP

Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Praca ma charakter badań podstawowych i dotyczy wspomagania szeroko rozumianej kadry zarządzającej w aspekcie podejmowania świadomej decyzji odnośnie stosowania (bądź nie) dedykowanych rozwiązań (katalogu szablonów NFRów) w projektach informatycznych. Uzyskiwane rezultaty już uzyskały oddźwięk w świecie nauki liczony zarówno liczbą prestiżowych publikacji Autorki, a co być może istotniejsze, dużą liczbą cytowań. Rozprawa bez wątpienia podkreśla zatem rangę Poznania jako silnego ośrodka naukowego oraz lidera rozwiązań z zakresu informatyki. W perspektywie rozwoju miasta Poznania należy podkreślić, iż uzyskiwane przez Autorkę wyniki badań wspierają dążenia do bycia czołowym ośrodkiem przemysłu 4.0.

Ewa Nowak-Pasterska

"Antroponimia złotników poznańskich od XVI do XVIII wieku. Studium socjoonomastyczne"

Promotor: dr hab. Andrzej Sieradzki, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Praca ma charakter interdyscyplinarny, analizy lingwistyczne przeprowadzane są na szerokim tle kulturowym i socjologicznym. Badania dostarczają wiedzy o kulturze duchowej i materialnej ówczesnego Poznania i stanowią wkład do naszej wiedzy na temat historii naszego miasta. Są także ważnym impulsem do dalszych badań nazewnictwa osobowego rzemieślników miejskich - na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, a nawet europejskim.

Dawid Pakulski

"Graphene based materials and their potential applications"

Promotorka: prof. dr hab. Violetta Patroniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

Praca wykonana w ramach programu podwójnego doktoratu na podstawie umowy między UAM i Uniwersytetem w Strasburgu. Obszar badawczy - tworzenie pochodnych grafenu o nowych właściwościach, w tym przypadku jako substancji o niezwykle pojemnych właściwościach chłonnych (wychwytywanie metali ciężkich) oraz umożliwiających magazynowanie energii elektrycznej - są niezwykle ważne z aplikacyjnego punktu widzenia. Badania te zdecydowanie promują Poznań jako silny ośrodek badawczy. Wyniki badań opublikowano m.in. w trzech artykułach naukowych w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych (łączny IF tych trzech prac to powyżej 34).

WYRÓŻNIONE PRACE DOKTORSKIE

Wyróżnienia (przyznawane bez gratyfikacji finansowej)

Martyna Borowczyk

"Poszukiwanie genetycznych determinantów złośliwości zmian pęcherzykowych tarczycy metodą screeningu genomowego"

Promotorka: Prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Wydział Lekarski

Autorka podjęła się próby wyjaśnienia podłoża molekularnego wybranych zmian nowotworowych w tarczycy. Stworzyła unikalny model zmian predykcyjnych, który umożliwia wyselekcjonowanie chorych o zwiększonym ryzyku rozwoju zmian nowotworowych w zmianach pęcherzykowych tarczycy. Praca doktorska została oparta na cyklu czterech prac o łącznym współczynniku oddziaływania (IF) powyżej 17,5. Rezultaty pracy doktorskiej mają zarówno znaczenie poznawcze jak i praktyczne. Wskazują również na Poznań jako wiodący ośrodek tyreologiczny w Polsce.

Maciej Kościuszko

"Armia Czerwona i czerwonoarmiści w Wielkopolsce w latach 1945-1946"

Promotor: dr hab. Jakub Wojtkowiak, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

UZASADNIENIE: Praca porusza temat do tej pory mało zbadany i mało opisany, który przez wiele lat po II wojnie światowej był przedmiotem propagandowej manipulacji i przemilczeń.  Wnioski zawarte w pracy potwierdzają, jak ważny jest to okres w historii powojennej Polski i jak istotne jest w nim ujęcie regionalne, w tym dotyczące Wielkopolski. Dzięki rzetelnym badaniom Autora i bogatej podstawie źródłowej, praca wzbogaca naszą wiedzę o historii naszego regionu. Rozprawa ma dużą wartość poznawczą i olbrzymie walory edukacyjne.

Tomasz Nowak

"Ocena farmakoterapii bólu u osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych"

Promotorka: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Wydział Lekarski

Podjęty przez Autora obszar badań naukowych, charakteryzujący się zarówno znaczącym aspektem poznawczym, jak i aplikacyjnym, należy uznać za niezwykle istotny w obliczu rosnącej (również w Polsce) populacji osób starszych, odczuwających ból przewlekły. Mimo ciągłego postępu wiedzy medycznej, a także prowadzonych kampanii edukacyjnych, bardzo często stosowana u pacjentów starszych farmakoterapia p-bólowa  nie jest w pełni skuteczna i bezpieczna. Uzyskane przez Autora wyniki stanowią istotny wkład w działania mające na celu poprawę jakości życia i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego osób powyżej 60 roku życia i doskonale wpisują się w praktyczną realizację programu ,,Polityki senioralnej miasta Poznania na lata 2017 - 2021".

Ireneusz Stolarek

"Historia biologiczna populacji ludzkich zamieszkujących obszar współczesnej Polski w pierwszych wiekach naszej ery - interdyscyplinarne badania archeogenomiczne"

Promotor: Prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej

Podjęte przez Autora badania z obszaru  archeogenomiki zdecydowanie promują Poznań jako silny ośrodek badawczy. Są to pierwsze na taką skalę badania wykorzystujące analizę danych molekularnych do poznania historycznych populacji ludzkich z obszaru współczesnej Polski, a szerzej - obszarów Europy Centralnej. Badania wykonano w ramach unikatowego programu SYMFONIA finansowanego przez narodowe Centrum Nauki. Wyniki badań opublikowano w prestiżowych czasopismach naukowych.


NAGRODZONE PRACE MAGISTERSKIE

Trzy równorzędne nagrody w wysokości 7 tys. zł

Kamila Jankowska

"Badania procesu alkinylofunkcjonalizacji kobaltowych układów koordynacyjnych z użyciem reakcji sprzęgania Sonogashiry"

Promotor:  dr hab. Ireneusz Kownacki, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

Obszar badawczy pracy dotyczy syntezy nowych związków chemicznych o określonych właściwościach i dużym potencjale aplikacyjnym. Badania promują Poznań jako silny ośrodek badawczo - rozwojowy, ponadto mają duży potencjał zastosowania praktycznego. Wyniki badań opublikowano w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie naukowym oraz prezentowano na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Agata Mrozek

"Sterowanie protezą kończyny górnej z zastosowaniem kamery i sztucznych sieci neuronowych"

Promotor: dr inż. Jakub Grabski

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej

Zastosowanie w protezie kończyny górnej sztucznej sieci neuronowej, pozwoliło na automatyczną identyfikację rodzaju chwytu w zależności od przedmiotu podlegającego manipulacji. W tym sensie praca łączy aspekty inżynierskie i biomedyczne. Tematyka pracy wpisuje się zatem jednoznacznie w bieżące trendy rozwoju miasta Poznania jako lidera z jednej strony przemysłu, a z drugiej strony w zakresie ortopedyczno-rehabilitacyjnym. Autorka prezentowała swoje osiągnięcia w ramach wystąpień konferencyjnych i publikacji naukowych.

Paulina Maria Wojtkowska

"Modyfikacje aktu urodzenia osoby transseksualnej w polskiej i zagranicznej praktyce prawnej"

Promotorka: dr Agnieszka Narożniak

Wyższa Szkoła Bankowa, Instytut Prawa i Administracji

Praca porusza ważny i aktualny temat. Jest prawidłowo logicznie ustrukturyzowana, odnosi się zarówno do polskich jak i europejskich regulacji tytułowego zagadnienia. Autorka wychodzi od zdiagnozowania problemu transseksualizmu i analizy pojęcia stanu cywilnego, a następnie dokonuje wnikliwej analizy praktyki prawnej w odniesieniu do modyfikacji aktu urodzenia. Czyni to w ujęciu komparatywnym, w oparciu o bardzo bogatą liczbę źródeł. Na podkreślenie zasługuje doniosłość tematu, język i fachowość opracowania oraz rekomendacje w zakresie działań legislacyjnych, możliwe do wywiedzenia na podstawie przeprowadzonych analiz. Praca ma olbrzymie walory edukacyjne, nie tylko dotyczące zawiłości prawnych, ale także różnych dylematów związanych z rozbieżnością pomiędzy płcią biologiczną a prawną.

WYRÓŻNIONE PRACE MAGISTERSKIE

Wyróżnienia (przyznawane bez gratyfikacji finansowej)

Aleksandra Czyż

"Generation of reference signals for brain-computer interface using a genetic algorithm"

Promotor: dr inż. Marcin Jukiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Autorka pracy, poruszając temat usprawniania działania interfejsów mózg-komputer, a następnie proponując modyfikację jednej z popularnych metod stosowanych przy ich konstruowaniu, zwraca uwagę na szczególną grupę odbiorców. Są to osoby z niepełnosprawnościami, dla których problem wykluczenia społecznego w tym obszarze jest w dalszym ciągu istotny. W świetle zmian, które obecnie mają miejsce, poruszony przez autorkę wątek jest niezwykle potrzebny i warty zainteresowania. Praca została przygotowana na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i językowym, promuje Poznań jako centrum rozwoju opartego na ICT - czyli kreowania inteligentnego otoczenia człowieka zarówno w sferze prywatnej jak i publicznej.

Weronika Guzenda

"Ocena modelu profesjonalnego doradztwa dotyczącego kontrolnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w aptece ogólnodostępnej"

Promotorka: dr n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

Choroby układu krążenia stanowią od wielu lat jedną z głównych globalnych przyczyn zgonów, także w Polsce. Do najczęstszych przyczyn występowania tych chorób należy m.in. nadciśnienie tętnicze, będące również jedną z głównych przyczyn udarów mózgu oraz hipercholesterolemii. Wdrożenie opracowanego przez Autorkę, stosunkowo prostego i nie wymagającego istotnych nakładów finansowych, modelu profesjonalnego doradztwa w aptekach miasta Poznania i regionu, bez wątpienia przyczyni się do wzrostu skuteczności wykrywania pacjentów z chorobą nadciśnieniową, co w sposób bezpośredni wpłynie na ich zdrowie i jakość życia. Dodatkowo przyczynić się powinno do odciążenia struktur POZ-ów szczególnie w dobie pandemii COVID-19, a także zbliży  w tym względzie miasto Poznań i Wielkopolskę do standardów europejskich i światowych.

Paulina Łuczak

"Lekcje rysunku w poznańskim gimnazjum św. Marii Magdaleny w latach 1815-1918. Teoria i praktyka wychowania estetycznego w zaborze pruskim"

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk o Sztuce

Autorkę cechuje umiejętność myślenia interdyscyplinarnego; jej analizy nie odnoszą się tylko do teorii i historii sztuki (a w szczególności rysunku), ale także do teorii wychowania (kontekst pedagogiczny) oraz historii Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W swoich historycznych, ale posiadających silną podbudowę teoretyczną, rozważaniach Autorka odwołuje się obowiązujących wówczas w Wielkim Księstwie Poznańskim idei wychowania estetycznego (lekcje rysunku były instrumentem wychowania i rozwijania umiejętności analitycznego myślenia, jak również uwrażliwiania jednostki na piękno, zarówno w kontekście recepcji zmysłowej, jak i w wymiarze moralnym). Autorka wykazuje to w sposób bardzo dobrze uzasadniony i naukowy, dzięki czemu praca wnosi wkład w naszą wiedzę o historii regionu.

Kamila Wolska

"PRACA TEORETYCZNA: Projektowanie odpowiedzialne. Wpływ mebli na jakość życia. PRACA PRAKTYCZNA: Siedziska aktywne"

Promotor: dr hab. Roman Kubicki, prof. UAP, prof. dr hab. Jacek Mikołajczak

Uniwersytet Artystyczny, Wydział Architektury i Wzornictwa

Projekt (typ mebla relaksującego przeznaczonego do przestrzeni publicznej) ma dużą wartość wdrożeniową. Działanie koncepcji przedstawionej w pracy teoretycznej zostało wykorzystane do opracowania mebla, który sprawdza się w praktyce i stanowi odpowiedź na coraz częstszy stan niepokoju i rozdrażnienia. Jego używanie pozwala skatalizować te emocje w interakcji z meblem. Podczas prezentacji omawianego fotela na wystawie konkursowej im. Marii Dokowicz na Targach Poznańskich stanowisko to przyciągało tłumy osób zainteresowanych jego użyciem. Osoby wstające wyrażały głębokie przekonanie, że chwila spędzona na meblu reagującym na ruch była głębokim przeżyciem umożliwiającym redukcję stanu stresowego. Tego typu rozwiązanie nadaje się do wszelkich instytucji publicznych, w których klienci oczekują na rozwiązanie ich spraw.