Laureaci Konkursu - edycja 2021/2022

Już po raz 18. Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace doktorskie i magisterskie obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.

Do konkursu co roku mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania jako silnego ośrodka naukowego.

Konkurs to jeden z przykładów współpracy Miasta ze środowiskiem akademickim. Miasto pragnie w ten sposób włączać młode talenty w działania na rzecz Poznania oraz promować ich osiągnięcia naukowe.

O niesłabnącej popularności tego konkursu świadczą liczby. Na konkurs wpłynęły 102 prace: 56 prac magisterskich i 46 prac doktorskich. Przykładowe dziedziny to: architektura krajobrazu, biotechnologia, chemia, historia, kultura, ekonomia,  gospodarka przestrzenna, socjologia, prawo, psychologia, informatyka i telekomunikacja, nauki medyczne, nauki inżynieryjno-techniczne.

Prace ocenia Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miasta Poznania, Rady Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni.

20 kwietnia 2022 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie. W wydarzeniu uczestniczyli Przewodniczący RMP (jednocześnie Przewodniczący Kapituły Konkursu) Grzegorz Ganowicz, Zastępca Prezydenta Mariusz Wiśniewski (członek honorowy Kapituły), członkowie Kapituły, osoby nagrodzone i wyróżnione, promotorzy prac oraz władze poznańskich uczelni.

Kapituła przyznała trzy równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 12 tys. zł. w kategorii prac doktorskich oraz trzy równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 6 tys. zł. w kategorii prac magisterskich. Ponadto przyznano trzy wyróżnienia w wys. 3 tys. zł w kategorii prac doktorskich i dwa wyróżnienia w wys. 1,5 tys. zł w kategorii prac doktorskich.

Łącznie we wszystkich dotychczasowych 18 edycjach konkursu zgłoszono już 1.138 prac, a nagrodzono i wyróżniono 247 prac.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, już teraz zapraszając na kolejną edycję Konkursu!


NAGRODZONE PRACE DOKTORSKIE

Trzy równorzędne nagrody w wysokości 12 tys. zł otrzymują:

AUTORKA: Edyta Bąkowska-Waldmann

TYTUŁ: Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej.

UCZELNIA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

PROMOTOR: Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Praca porusza bardzo istotny, a wciąż słabo rozpoznany temat w polskich badaniach naukowych, jakim jest problem roli, znaczenia i doświadczeń wynikających z praktycznych wdrożeń technologii geoinformacyjnej w kształtowaniu procesów społecznych, a w tym procesów partycypacji społecznej we współzarządzaniu publicznym. Autorka stworzyła autorski model implementacji PPGIS w procedurze planistycznej oraz zestaw rekomendacji kierowanych do grup podmiotów kluczowych w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej. Uzyskane wyniki mają uniwersalny charakter i są możliwe do wdrożenia na terenie miasta Poznania i gmin z obszaru aglomeracji poznańskiej, które stanowiły obszar badań, a także i w innych jednostkach samorządu terytorialnego w kraju.

AUTOR: Adam Kubiak

TYTUŁ: Ocena wpływu warunków syntezy aktywnych materiałów tlenkowych na ich właściwości fizykochemiczne i użytkowe

UCZELNIA: Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

PROMOTOR: Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

Autor prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe w kierunku rozwoju ekologicznych technologii usuwania zanieczyszczeń i dostarczania energii elektrycznej ze źródeł alternatywnych. Autor opracował nowatorskie materiały heterostrukturalne (stanowiące mieszaninę fotoaktywnych tlenków o zróżnicowanych strukturach) o właściwościach fotokatalitycznych w procesach usuwania organicznych zanieczyszczeń wody. Autorowi udało się uzyskać wysokosprawne układy o właściwościach pozwalających na oczyszczanie wody nie tylko z zanieczyszczeń organicznych, ale również mikrobiologicznych. Opracowane przez Autora metody syntetyczne oraz otrzymane z ich zastosowaniem materiały mają również duży potencjał aplikacyjny w procesach fotowoltaicznych. Badania wpisują się w założenia rozwoju Poznania jako miasta przyjaznego środowisku oraz mieszkańcom.

AUTOR: Tomasz Nowakowski

TYTUŁ: Opracowanie metody oceny aktywności wibroakustycznej tramwaju w oparciu o pomiary przytorowe

UCZELNIA: Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu/Instytut Transportu

PROMOTOR: Prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski

Problematyka drgań i hałasu generowanego przez tramwaje w Poznaniu jest niezwykle ważna ze względu na oddziaływanie na środowisko miejskie, jakość życia mieszkańców oraz komfort jazdy pasażerów. Autor opracował własną nowatorską metodę oceny zjawisk wibroakustycznych, z wykorzystaniem zbudowanego w tym celu systemu pomiarowego zlokalizowanego przy torze, umożliwiającą bieżące monitorowanie drgań i hałasu tramwajów podczas przejazdu oraz ich klasyfikację do pięciu klas. Opracowana metoda jest pierwszą na świecie tak kompleksową metodą oceny zjawisk wibroakustycznych przejeżdżających tramwajów.

Zastosowanie opracowanej przez Autora metody przyczyni się do rozpoznania aktualnego stanu taboru oraz wykrycia krytycznych egzemplarzy tramwajów i tym samym przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko i pasażerów. Praca wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju miasta i zrównoważonego transportu.

WYRÓŻNIONE PRACE DOKTORSKIE

Trzy równorzędne wyróżnienia w wysokości 3 tys. zł otrzymują:

AUTOR: Piotr Firych

TYTUŁ: Koncepcja audience development: między teorią a praktyką

UCZELNIA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

PROMOTOR: Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

Praca mająca charakter teoretyczno-empiryczny, wnosi nową perspektywę do kulturoznawczych badań prowadzonych od lat na arenie międzynarodowej. Autor dokonuje krytycznej analizy i określenia potencjału koncepcji audience development, zakładającej strategiczne i kompleksowe podejście do zagadnienia budowania relacji z publicznością. Doktorat stoi na bardzo wysokim poziomie naukowym, a wnioski oparte są w dużej mierze o badania i doświadczenia zebrane w środowisku poznańskim. Praktyczny wymiar pracy tworzy podstawę do dyskusji na temat lokalnej polityki kulturalnej, a także doskonalenia kompetencji kadr sektora kultury w zakresie zarządzania oraz pracy z publicznością. Zawarte w pracy wnioski mogą być wykorzystane w koncepcjach strategicznego zarządzania kulturą i zaangażowania mieszkańców.

AUTOR: Dominik Zajączkowski

TYTUŁ: Powiązania między odbiorem wód opadowych a funkcją estetyczną zieleni miejskiej w świetle koncepcji świadczeń ekosystemowych na przykładzie Poznania.

INSTYTUCJA: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

PROMOTOR: Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

Temat pracy dotyczy wyjątkowo aktualnego i niezmiernie ważnego zagadnienia z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta, dotyczącego relacji zachodzących pomiędzy aktywnością człowieka, a funkcjonowaniem miejskiego systemu przyrodniczego. Problematyka terenów silnie zabudowanych, gdzie kanalizacja bywa niewydolna i nie potrafi przejąć wód z powierzchni jest problemem większości miast, także Poznania. Celem pracy jest określenie wielkości regulacyjnego świadczenia ekosystemowego polegającego na odbiorze wód opadowych oraz sprawdzenie gotowości społeczeństwa do zaakceptowania zwiększenia tego świadczenia. Zaprezentowane rozwiązania mogłyby być wykorzystywane w realizacji polityki miasta w kwestii zarządzania wodami opadowymi.

AUTORKA: Agata Zdarta

TYTUŁ: Wpływ zanieczyszczeń węglowodorowych na zdolności adaptacyjne mikroorganizmów do biodegradacji związków alifatycznych i aromatycznych.

UCZELNIA: Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

PROMOTORKA: Prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek

Rozprawa doktorska wnosi istotny czynnik poznawczy w zakresie subkomórkowych zmian zachodzących w mikroorganizmach, które prowadzą do rozwoju zdolności adaptacyjnych w procesie biodegradacji związków alifatycznych i aromatycznych. Wyniki przedstawione w dysertacji mają również aspekt utylitarny, opierają się bowiem na przeprowadzeniu analiz mikroorganizmów w formie biopreparatów. Dysertacja wpisuje się w założenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 w zakresie gospodarki wodnej.


NAGRODZONE PRACE MAGISTERSKIE

Trzy równorzędne nagrody w wysokości 6 tys. zł otrzymują:

AUTORKA: Marta Golis

TYTUŁ: Koncepcja zagospodarowania terenu ROD "Jutrzenka" z uwzględnieniem rozwiązań zwiększających retencję wody

UCZELNIA: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu

PROMOTORKA: Dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec

Proponowane rozwiązania uwzględniają różne sposoby lepszego zarządzania wodą opadową. Wykonana koncepcja zagospodarowania części wspólnej terenu ROD "Jutrzenka" może zostać wykorzystana przez zarząd ogrodu, a koncepcje przygotowane dla indywidualnych działek mogą zostać wdrożone przez działkowców, co niewątpliwie przyczyniłoby się do realizacji idei "miasta gąbki". osłabienia efektu "miejskiej wyspy ciepła".

Koncepcja odpowiada na potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu, pokazując, że zmian dostosowujących przestrzeń miejską do nowych, niekorzystnych warunków można dokonywać również w niewielkiej skali poprzez działania indywidualnych osób.

AUTORKA: Paulina Jaśniak

TYTUŁ: Upamiętnianie Poznańskiego Czerwca w PRL

PROMOTOR: Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

UCZELNIA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii

Praca przybliża jeden z najważniejszych czynników formujących historię najnowszą Poznania oraz regionu, a także świadomość współczesnych Wielkopolan. Autorka w bardzo przystępny, a jednocześnie precyzyjny sposób przekonująco rekonstruuje kolejne etapy budowania przez mieszkańców Wielkopolski pamięci o Poznańskim Czerwcu oraz wieloletnie próby spuszczenia przez rządzących w PRL "żałobnej kurtyny milczenia" na wydarzenia z 28 czerwca 1956 r. Dzięki bardzo licznym materiałom archiwalnym i bogatej literaturze przedmiotu praca wprowadza lub poszerza wiele istotnych wątków związanych z Poznańskim Czerwcem. Wnioski płynące z pracy otwierają płaszczyznę dla kolejnych badań, np. porównawczych pozostałych kryzysowych przesileń.

AUTORKA: Dorota Wronka

TYTUŁ: Charakterystyka transgenicznego modelu mysiego choroby Huntingtona z wykorzystaniem testów behawioralnych

PROMOTORKA: Dr hab. Marta Olejniczak, prof. ICHB PAN

UCZELNIA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

Choroba Huntingtona jest chorobą neurodegeneracyjną, powodującą śmierć poszczególnych struktur mózgu. Do tej pory nie udało się jeszcze odkryć skutecznej terapii dla tego rzadkiego zaburzenia. Potencjalnym sposobem walki z chorobą może być technologia RNAi. Dyplom jest pracą eksperymentalną, w pełni nowatorską. Dotąd nie przedstawiono wyników badań behawioralnych modelu zwierzęcego HD po podaniu stosowanych w pracy narzędzi interferencji RNA. Pracochłonne i dokładne testy pozwoliły stworzyć dogłębne studium przypadku. Wyniki uzyskane w czasie trwania projektu mogą znacznie przyczynić się do rozwoju badań nad lekami nie tylko choroby Huntingtona, lecz także innych chorób poliglutaminowych, co daje nadzieję osobom cierpiącym oraz opiekującym się nimi rodzinom. Wkład w rozwój terapii promuje Poznań na arenie międzynarodowej jako znaczący ośrodek badań nad chorobami rzadkimi.

WYRÓŻNIONE PRACE MAGISTERSKIE

Dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 1,5 tys. zł otrzymują:

AUTORKA: Weronika Porolnik

TYTUŁ: Synteza, charakterystyka fotochemiczna oraz przeciwbakteryjna aktywność fotodynamiczna nowych pochodnych borowo-dipyrometanowych zawierających podstawniki alkiloaminowe.

UCZELNIA: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

PROMOTOR: Dr n. farm. Jarosław Piskorz

Praca doskonale wpisuje się w zakres innowacyjnych strategii badawczych, mających na celu poszukiwanie związków o potencjalnej przydatności w przeciwnowotworowej terapii fotodynamicznej, a także terapii fotodynamicznej zakażeń bakteryjnych, grzybiczych oraz wirusowych, w tym także zakażeń SARS-CoV-2. Wykorzystanie p-nowotworowej terapii fotodynamicznej w leczeniu np. nowotworów głowy i szyi stanowi istotną alternatywę terapeutyczną dla stosowanej w takich przypadkach chemio czy radioterapii oraz zabiegów chirurgicznych i postrzegana jest jako innowacyjna metoda terapeutyczna w onkologii.

AUTORKA: Patrycja Szczepańska

TYTUŁ: Znaczenie systemu zieleni miejskiej w Strategii Miasta zrównoważonego na przykładzie Miasta Poznania

UCZELNIA: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Zarządzania

PROMOTORKA: Dr hab. Justyna Światowiec- Szczepańska, prof. UEP

Praca dotyczy niezwykle ważnego tematu, jakim jest zieleń miejska. Szczególnie wartościowy wydaje się przyjęty przez dyplomantkę punkt wyjścia, czyli potraktowanie zieleni miejskiej jako zasobu, a w szerszej perspektywie strategicznego parametru ekonomicznego. W konsekwencji praca ta skupia się wokół idei połączenia rozwoju gospodarczego z ochroną środowiska. Dla mieszkańców aspekt ten jest bardzo istotny w okresie jesienno- zimowym, gdy brak zieleni w sąsiedztwie powoduje znaczne pogorszenie warunków życia. Szczególnie cenne wydają się dwa aspekty opracowania: część analityczna uwzględniająca historyczny rozwój zieleni w Poznaniu oraz aplikacja rozwijanej w pracy koncepcji miasta zrównoważonego do warunków lokalnych. Praca dyplomowa jest wartościowym zasobem wiedzy dla rozwoju zieleni miejskiej w mieście Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej