Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

ul. pl. Wolności 18 (II piętro, sekretariat pok. 208)
61-739 Poznań
pok. 54 (parter)
tel. 61 851 78 48/49
fax 61 851 78 28

e-mail: izba@pcc.org.pl

http:// www.pcc.org.pl

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji działa od października 1995 r. Jest organizacją samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszającą firmy krajowe i zagraniczne z różnych branż.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
:

 • reprezentuje interesy firm członkowskich prowadzących działalność importową, eksportową oraz kooperację międzynarodową i krajową,
 • specjalizuje się w organizacji spotkań handlowych polskich i zagranicznych firm, kojarzy partnerów, wyszukuje kooperantów, inwestorów oraz dostawców maszyn, urządzeń i technologii,
 • udziela pomocy w zakresie obsługi prawnej, ekonomicznej i bankowej,
 • dysponuje informacją z Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Miast i Gmin regionu Wielkopolski o możliwościach inwestycyjnych na ich terenie,
 • organizuje spotkania biznesowe oraz programy towarzyszące dla firm biorących udział w targach,
 • pomaga firmom zrzeszonym w rozwijaniu kontaktów handlowych w kraju i za granicą,
 • wspiera inicjatywy gospodarcze firm zrzeszonych w Izbie,
 • inspiruje i opiniuje projekty aktów normatywnych,
 • chroni interesy członków przed nieuczciwą konkurencją i niesolidnymi kontrahentami,
 • prowadzi działalność doradczo - konsultacyjną,
 • przygotowuje wyjazdy w ramach misji gospodarczych do wszystkich państw, z którymi prowadzi lub organizuje współpracę gospodarczą.

Od sierpnia 2001 roku Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego.

Punkt ten świadczy usługi informacyjne.

Obejmują one administracyjno - prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzanie przedsiębiorstwem, a zatem wszelkie porady z dziedziny prawa, marketingu, finansów i podatków.

Ponadto w ramach Punktu Konsultacyjnego przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje na temat zasad przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektów pomocowych dostępnych dla MSP ze środków budżetu państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, innych programów i instrumentów wsparcia, w szczególności dostępnych w PARP. W ramach Punktu Konsultacyjnego pracownicy służą pomocą w zakresie informacji o pozostałych źródłach finansowania zewnętrznego działalności gospodarczej (kredyty bankowe, pożyczki, poręczenia kredytowe, możliwości leasingu maszyn, urządzeń, samochodów itp.).

Oferta jest skierowana do działających firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Świadczone w ramach Punktu Konsultacyjnego (PK) usługi są bezpłatne i stanowią pomoc publiczną dla tych przedsiębiorstw, która może być udzielana wyłącznie jako pomoc de minimis.

Usługi mogą być świadczone małym i średnim przedsiębiorstwom pod warunkiem, że wartość usługi łącznie z wartością pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy we wszystkich formach i z różnych źródeł w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień świadczenia usługi nie przekracza równowartości w złotych polskich kwoty 100.000 euro. Usługi realizowane przez Punkt Konsultacyjny są dokumentowane zaświadczeniem o pomocy de minimis, określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. (Dz.U. nr 187 poz.1930).

Dodatkowo Izba jest akredytowanym Wykonawcą Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych w ramach programu PHARE 2003.

Celem Programu jest wzrost udziału małych i średnich przedsiębiorstw w sprzedaży eksportowej. Dotacją objęte są usługi doradcze związane z rozwojem eksportu przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego konkurencyjności na rynkach zagranicznych, a w szczególności: Planowanie eksportu oraz rozwój produktów eksportowych: ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa oraz rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa, Rozwój umiejętności związanych z marketingiem eksportowym: badanie rynku oraz kojarzenie partnerów, Rozwój umiejętności związanych z marketingiem eksportowym: uczestnictwo w zagranicznych targach i wystawach, Rozpoczęcie działań eksportowych: program doradczy. Izba posiada akredytację we wszystkich wymienionych działaniach w ramach Programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem w powyższych usług - przedstawiciele Izby zapraszają w godzinach od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku w swojej siedzibie.