Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych

ul. Głęboka 4/35
61-553 Poznań
tel. 602 792 030 , 602 117 780
fax
061 835 89 01

e-mail: info@wzpp.org.pl

http:// www.wzpp.org.pl


USŁUGI Z ZAKRESU DORADZTWA PERSONALNEGO

Kadra Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych bazuje na doświadczeniach Koncesjonowanego Biura Pośrednictwa Pracy REMIX S. C., działającego od 1992 roku na rynku pracy. Pracownicy Związku zajmują się, gwarantując solidność i dyskrecję, wyszukiwaniem i selekcją pracowników dostosowaną do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Zgłaszająca się firma będzie miała możliwość korzystania z banku kadr zawierającego dane 10.000 menedżerów, finansistów, księgowych, handlowców, informatyków i sekretarek. Na bieżąco badane są również odpowiednie sektory rynku w celu zgromadzenia informacji o potencjalnych kandydatach.

Metody poszukiwania kandydatów:

 • analiza bazy danych
 • ogłoszenia prasowe
 • bezpośrednie poszukiwania

Etapy selekcji:

 • wstępna ocena kandydata na podstawie analizy otrzymanych dokumentów (C. V. i listy motywacyjne)
 • seria rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami

Czas realizacji zlecenia:
Realizacja zlecenia rozpoczyna się niezwłocznie po podpisaniu umowy. Termin realizacji zlecenia wynosi około 4 tygodni.


Gwarancja:
Na zatrudnionego kandydata udzielana jest 3 - miesięczna gwarancja. Gwarancja obejmuje bezpłatne wyszukanie nowego kandydata.

Wynagrodzenie:
Cena usługi uzależniona jest od zakresu obowiązków oraz opisu stanowiska. 30 % należności będzie fakturowane w dniu zawarcia umowy z 7 - dniowym terminem płatności i jest zaliczana na poczet kosztów realizacji zlecenia, natomiast pozostałe 70 % będzie fakturowane w dniu zatrudnienia pracownika.

Związek oferuje firmom kadry w zakresie:

 • ZARZĄDZANIA
 • KSIĘGOWOŚCI
 • FINANSÓW
 • BANKOWOŚCI
 • HANDLU I MARKETINGU
 • PROMOCJI I REKLAMY
 • DORADZTWA TECHNICZNEGO
 • PRAC ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH

NAJCZĘŚCIEJ POSZUKIWANI PRZEZ ZWIĄZEK SPECJALIŚCI:

 • ekonomiści ze specjalnością finansowo - księgową
 • specjaliści w zakresie zarządzania
 • specjaliści w zakresie handlu i marketingu
 • bankowcy
 • informatycy
 • specjaliści w zakresie organizacyjno - prawnym
 • specjaliści w zakresie administracyjno - biurowym
 • inżynierowie i technicy
 • specjaliści w zakresie doradztwa technicznego

USŁUGI SZKOLENIOWE

Na podstawie informacji i wytycznych zawartych w zleceniu od klienta od klienta (pracodawcy) opracowywany jest szczegółowy projekt szkolenia pracowników optymalnie dostosowany do potrzeb firmy. Po zaakceptowaniu go zawierana jest umowa o przeprowadzeniu szkolenia.

W ustalonym wspólnie miejscu i terminie przeprowadzane jest szkolenie zgodne z zaakceptowanym programem. Związek może wziąć na siebie całość obowiązków związanych z wynajęciem sali, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników.
Metody wykorzystywane podczas szkoleń, to przede wszystkim ćwiczenia praktyczne sytuacji zbliżonych do autentycznych z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego, po których następuje analiza i informacja zwrotna do uczestników.
Forma wykładu jest ograniczona do minimum, a zagadnienia teoretyczne przedstawiane są w formie dyskusji i prezentacji multimedialnych. Wykorzystywane są również filmy instruktażowe.
Szkoleniowcy dbają o aktywność wszystkich uczestników, przeprowadzając różne ćwiczenia indywidualne i grupowe, oraz testy i kwestionariusze do autoanalizy.

W ciągu dwóch tygodni od zakończenia szkolenia klientowi przedstawiana jest analiza, która zawiera opis szkolenia oraz opis jego uczestników, wraz z sugestiami co do dalszego ich rozwoju.
Po dwóch miesiącach od zakończenia szkolenia przeprowadzany jest follow up, który polega na spotkaniu z uczestnikami szkolenia, sprawdzeniu tego, co zapamiętali ze szkolenia i rozmowie na temat wykorzystania w pracy tego, czego się nauczyli.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie tych rozmów można zaproponować kolejne etapy rozwoju umiejętności poszczególnych pracowników.

Oferowane są moduły szkoleniowe, dotyczące następujących zagadnień:

 • TECHNIKI SPRZEDAŻY
 • OBSŁUGA KLIENTA
 • PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY
 • AUTOMOTYWACJA
 • ZARZĄDZANIE CZASEM
 • ZARZĄDZANIE PERSONELEM
 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
 • ASERTYWNOŚĆ
 • PREZENTACJE
 • NEGOCJACJE
 • EFEKTYWNE KORZYSTANIE Z TELEFONU
 • PROSPECTING
 • ROZMOWA HANDLOWA
 • NARZĘDZIA WYWIERANIA WPŁYWU NA KLIENTA
 • DROGA DO AUTOMOTYWACJI - JAK ROBIĆ TO CO ZWYKLE ODKŁADAMY NA PÓŹNIEJ

PORTAL "dajemyprace.pl"

Portal powstał w ramach realizacji projektu: "Konsorcjum na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży", w Działaniu 1.2 Schemat b) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL).
Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

W skład Konsorcjum wszedł Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych z firmą Potempa Inkasso Sp. z o. o.
Uchwałą Zarządu, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych objął Patronat Honorowy nad portalem "dajemyprace.pl".

Potral posłużył jako narzędzie do szkoleń z zakresu IT, które były częścią realizowanego projektu. Po zakończeniu projektu serwis został oddany do szerokiego użytku poprzez publikację w Internecie. Dzięki temu stał się serwisem dla osób poszukujących pracy, zakładających działalność gospodarczą oraz osób poszukujących dotacji unijnych na prowadzoną działalność, porad prawnych i ekonomicznych z tym związanych.