Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu

ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
tel. 61 846 38 52/ 53/ 54/ 56
fax 61 846 38 20

email: powu@praca.gov.pl lub wup@wup.poznan.pl

http:// www.wup.poznan.pl

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to wyspecjalizowana placówka Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które gromadzi i udostępnia informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomaga klientów w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Centra pomagają przede wszystkim:

 • bezrobotnym
 • poszukującym pracy
 • absolwentom szkół
 • młodzieży szkolnej

Zakres usług świadczonych przez Centra to:

 • informacja zawodowa
 • poradnictwo zawodowe indywidualne
 • zajęcia grupowe w zakresie poprawy umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • określanie predyspozycji zawodowych
 • wsparcie psychologiczne niezbędne w rozwiązywaniu problemów związanych z procesem poszukiwania pracy
 • pośrednictwo pracy

Każda osoba korzystająca z pomocy Centrów może uzyskać informacje dotyczące:

 • pisania listów motywacyjnych, życiorysów, odpowiedzi na ogłoszenie prasowe
 • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej
 • wyboru najwłaściwszej drogi przekwalifikowania czy dokształcania
 • skutecznych metod poszukiwania pracy
 • podstawowych zagadnień związanych z otwarciem własnej działalności gospodarczej
 • specyfiki pracy w różnych zawodach
 • ofert pracy krajowych i zagranicznych
 • aktualnej sytuacji na rynku pracy

Centra oferują ponadto swobodny dostęp do informacji na temat szkół, uczelni oraz instytucji prowadzących szkolenia, do czasopism, ulotek, wzorów życiorysów i listów motywacyjnych, filmów na temat poszczególnych zawodów, teczek informacji o zawodach oraz programów komputerowych o zawodach i instytucjach kształcących.

Do ciekawszych publikacji dostępnych w Centrum należą:

 • Informator o instytucjach szkolących z terenu województwa wielkopolskiego
 • Informator dla osób niepełnosprawnych - instytucje kształcące i wspomagające
 • Wykaz instytucji wspierających przedsiębiorczość
 • Zawody przyszłości
 • Instytucje pozarządowe z województwa wielkopolskiego
 • Przewodniki po zawodach

Jedną z form pracy Centrów są zajęcia warsztatowe, adresowane do każdego, kto chce podjąć lub zmienić pracę i w swoich działaniach napotyka na różne przeszkody, które trudno mu pokonać. Biorąc udział w warsztatach można nabyć umiejętności niezbędne podczas poszukiwania pracy takie jak: umiejętność autoprezentacji i komunikacji niewerbalnej, budowanie poczucia własnej wartości czy pokonywania stresu, a także twórczego myślenia pozwalającego przełamywać rutynę, nawyki i schematy w codziennych działaniach. Zajęcia umożliwiają poznanie nowych technik, które zapewniają większą skuteczność podczas procesu poszukiwania pracy. Dają one możliwość lepszego przygotowania się do rozmowy z pracodawcą.

Bardzo istotnym elementem działalności Centrów jest pozyskiwanie ofert pracy poprzez:

 • bezpośredni kontakt z firmami
 • informacje prasowe
 • internet

Osobom poszukującym pracy jest oferowane:

 • zamieszczenie w bazie danych, poprzez wypełnienie Karty Osoby Poszukującej Pracy
 • ułatwienie kontaktów z pracodawcami
 • pomoc we wstępnym określeniu posiadanych kwalifikacji

Pośrednicy pracujący w Centrum zajmują się również doborem na stanowiska pracy. Współpracują z doradcami zawodowymi np. w działaniach związanych z pomocą osobom zakwalifikowanym do zwolnień grupowych.

Osoby zainteresowane konkretną ofertą, dobierane są pod kątem wymagań danego pracodawcy. Na życzenie firm zgłaszających zapotrzebowanie na pracownika, doradcy zawodowi w Centrum określają predyspozycje zawodowe osób ubiegających się o miejsca pracy.

Pracodawca dysponujący wolnym miejscem pracy, może je zgłosić, poprzez wypełnienie formularza.

Centrum chętnie współpracuje z instytucjami, partnerami społecznymi działającymi na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia, promującymi politykę prozatrudnieniową.

Ważniejsze kontakty to te nawiązane z:

 • Polską Izbą Gospodarczą w Poznaniu
 • Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych
 • Kuratorium Oświaty
 • Zrzeszeniem Studentów Polskich
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
 • Fundacją Pomocy Wzajemnej "Barka"
 • Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR"
 • Mediami

W Centrach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (tak jak w Centrach działających na terenie całego kraju), pracują doradcy zawodowi, doradcy edukacyjni.

Wszystkie usługi świadczone w CIiPKZ są bezpłatne.