Podsumowanie prac Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za rok 2016

W roku 2016 dotychczas odbyło się 6 posiedzeń PRDPP, podczas posiedzeń poruszano następujące tematy:
I.    Posiedzenie I inauguracyjne  z dnia 14 czerwca:
a.    Wręczenie nominacji członkom Rady przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania, pana Jędrzeja Solarskiego.
b.    Wybór Przewodniczącej PRDPP - pani Ewa Gałka. Na stanowiska zastępców Przewodniczącej wybrano dwie osoby: pani Justyna K. Ochędzan i pan Łukasz Garczewski.
c.    Prezentacja na Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (rola i zadania, wynikające z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego; tryb działania Rady, na podstawie uchwały Nr XXIV/328/VII/2016 Rady Miasta Poznania w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; rekomendacje Rady poprzedniej kadencji, dla Rady obecnej kadencji).
d.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.
e.    Omówienie trybu posiedzeń oraz tematów Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2016.
II.    Posiedzenie II z dnia 13 lipca:
a.    Informacja o konkursach organizowanych przez Wydział Kultury i Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w ramach programu "Lokal dla kultury "oraz konkursach na realizację zadań publicznych - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pan Jędrzej Solarski.
b.    Omówienie tematów podejmowanych podczas posiedzeń Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury, Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydziale Oświaty  oraz Ochrony Środowiska przez przedstawicieli KDO.
c.    Omówienie kwestii zatrudnienia w Urzędzie Miasta Poznania osób z niepełnosprawnościami
d.    Informacje na temat procedur budżetu obywatelskiego na 2017 r. oraz pilotażowej edycji konkursu "Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych".
e.    Przedstawienie harmonogramu prac nad Rocznym Programem Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 r.
III.    Posiedzenie III z dnia 8 września:
a.    Przedstawienie planowanego kierunku działań Pełnomocniczki ds. Przeciwdziałania. Wykluczeniom - pani Marta Mazurek.
b.    Prezentacja zmian wprowadzonych do projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok - pani Agnieszka Kępa, Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
c.    Konsultacje projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017 - 2020.
d.    Przedstawienie wyników ewaluacji Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Centrum Bukowska, przeprowadzonej przez Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju.
IV.    Posiedzenie IV z 11 października:
a.    Rekomendacja członków/iń Rady Pożytku do interdyscyplinarnego zespołu dotyczącego polityki senioralnej w Poznaniu.
b.    Przedstawienie dotychczasowych prac Komisji Dialogu Obywatelskiego.
c.    Omówienie zakresu prac zespołów roboczych funkcjonujących w obrębię Rady.  
d.    Podsumowanie VI Poznańskiego Dnia i Tygodnia Organizacji Pozarządowych.
V.    Posiedzenie V z dnia 15 listopada:
a.    Przedstawienie prac zespołów roboczych:
-    Zespół ds. działalności organizacji pozarządowych
-    Zespół ds. polityki lokalowej
-    Zespół ds. współpracy organizacje pozarządowe - Miasto Poznań.
-    Zespół ds. strategii. 
b.    Wystąpienie dr Marty Mazurek "Bieżące i przyszłe zadania Pełnomocniczki ds. przeciwdziałania wykluczeniom."
c.    Prezentacja zakresu współpracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z organizacjami pozarządowymi - Dyrektor Magdalena Pietrasik - Adamska.
VI.     Posiedzenie VI z dnia 6 grudnia
a.    Przedstawienie efektów pracy zespołów zadaniowych.
b.    Przedstawienie stanu prac nad Strategią Rozwoju Miasta Poznania - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, pani Iwona Matuszczak - Szulc.
c.    Prezentacja działań podejmowanych przez Miasto na rzecz dostosowania  jego przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Pełnomocniczka  Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami, pani Dorota Potejko.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej