Uchwały Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego podjęte w trakcie kadencji 2019-2022

Uchwały Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego podjęte w czasie kadencji 2019-2022:

1. Uchwała nr 1/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 24.02.2020).

2. Uchwała nr 2/2020 w sprawie opinii projektu Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022 (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 24.02.2020).

3. Uchwała nr 3/2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do zespołu ds. polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej oraz wskazania propozycji zadań, jakimi powinien zająć się zespół (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 01.07.2020).

4. Uchwała nr 4/2020 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 09.10.2020).

5. Uchwała nr 5/2020 w sprawie dalszego procedowania rekomendacji przedstawionych w raporcie w ramach projektu Bank Rozwiązań dotyczących optymalizacji procedur konkursowych oraz współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Poznania a organizacjami pozarządowymi (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 09.10.2020).

6. Uchwała nr 6/2020 w sprawie poparcia dla włączenia organizacji pozarządowych i przedstawicieli komisji dialogu obywatelskiego do zespołu roboczego na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Poznania (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 23.11.2020).

7. Uchwała nr 7/2020 w sprawie rekomendacji dla projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie kierunków działań i zadań Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025 (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 23.11.2020).

8. Uchwała nr 8/2020 w sprawie rekomendacji dot. miejsca realizacji zadania publicznego pn. "Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu" (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 23.11.2020).

9. Uchwała nr 9/2020 w sprawie rekomendacji Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  dot. obniżenia wkładu własnego do poziomu 0% w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym przez Miasto Poznań (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 23.11.2020).

10. Uchwała nr 1/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w zakresie głosowań obiegowych (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 18.01.2021).

11. Uchwała nr 2/2021 w sprawie  rekomendacji stanowiska Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty dotyczącego nagradzania Nauczycieli - Społeczników  (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 8.02.2021).

12. Uchwała nr 3/2021 w sprawie wystosowania pisma do Prezesa Rady Ministra obejmującego prezentację stanowiska  zaniepokojenia drastycznie niskim poziomem alokacji środków planowanych dla projektowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2021-2027  (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 8.02.2021).

13. Uchwała nr 4/2021 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. wypracowania koncepcji Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 8.02.2021).

14. Uchwała nr 5/2021 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. wypracowania koncepcji Poznańskiego Targu Dobra w roku 2021 (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 8.02.2021).

15. Uchwała nr 6/2021 w sprawie powołania zespołu roboczego ds. wypracowania koncepcji współpracy jednostek miejskich z organizacjami pozarządowymi (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 15.03.2021).

16. Uchwała nr 7/2021 w sprawie rekomendacji zespołu roboczego Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ds. wypracowania koncepcji Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum NGO) (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 15.03.2021).

17. Uchwała nr 8/2021 w sprawie rekomendacji do Uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025"  (podjęta przez Radę na posiedzeniu w dniu 10.05.2021).

18. Uchwała nr 9/2021 w sprawie rekomendacji zespołu roboczego Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ds. wypracowania koncepcji Poznańskiego Targu Dobra w roku 2021 (podjeta w trybie głosowania obiegowego 2021).

19. Uchwała nr 10/2021 w sprawie odwołania ze składu PRDPP członka w związku z absencją w pracach Rady  (podjeta w trybie głosowania obiegowego 2021).

20. Uchwała nr 11/2021 w sprawie powołania Drugiego/Drugiej Zastępcy/Zastępczyni  Przewodniczącej (podjeta w trybie głosowania obiegowego 2021).

21. Uchwała nr 12/2021 w sprawie  wyznaczenia reprezentanta/tki PRDPP do zespołu ds. polityki senioralnej Miasta Poznania  (podjeta w trybie głosowania obiegowego 2021).

22. Uchwała nr 13/2021 w sprawie uwag do projektu ustawy o ekonomii społecznej.

23. Uchwała nr 14/2021 w sprawie uwag do projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych.

24. Uchwała nr 15/2021 w sprawie Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej