Podsumowanie prac Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za rok 2019

W roku 2019 dotychczas odbyły się 2 posiedzenia PRDPP, podczas posiedzeń poruszano następujące tematy:

I. Posiedzenie XXVI z dnia 18 lutego: 

a. Podsumowanie prac nad projektem "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019 - 2025" - Pan Mariusz Zielaskowski, kierownik Oddziału Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej - WZiSS.  

b. Prezentacja końcowego dokumentu dotyczącego: "Polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedsiębiorstw społecznych" - Pani Marzena Cieloszyk - Dział Lokali Użytkowych - ZKZL.

c. Omówienie projektu: "Uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz prezentacja harmonogramu wyborów do PRDPP" ­- Krzysztof Napierała, specjalista ds. komunikacji i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Oddział Koordynacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - WZiSS.

II. Posiedzenie XXVII z dnia 11 marca:

a. Prezentacja strony internetowej pomocni-poznan.pl -  Zuzanna Kwiatkowska  Oddział  Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - WZiSS. 

b. Kwestia wsparcia poznańskich rodzin w zapewnieniu opieki nad dziećmi podczas planowanego strajku nauczycieli.

c. Podsumowanie działań KDO w roku 2018.

III. Posiedzenie XXVIII z dnia 15 kwietnia:

a.Prezentacja rekomendacji Zespołu roboczego ds. polityki lokalowej dot. dalszej pracy nad zasadami udostępniania zasobów lokalowych Miasta organizacjom pozarządowym.

b. Prezentacja założeń funduszu wkładów własnych.

c. Podsumowanie i rekomendacja dotycząca odpłatności za ocenę ofert w konkursach ogłaszanych przez Wydział Kultury. 

d. Podsumowanie obecenj kadencji Rady.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej