Nagroda Naukowa 1994

Nagroda Naukowa Miasta Poznania dla TERESY RABSKIEJ za zbiór rozpraw i prac dotyczących organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego.
TERESA IRENA RABSKA Prawnik, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Urodziła się 20 października 1926 r. w Środzie Wielkopolskiej. Profesorem mianowana została w 1975, profesorem zwyczajnym w 1991. Od 52 lat związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 1969 kierowała Katedrą Publicznego Prawa Gospodarczego. Pełniła funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w latach 1975-1978, prorektora ds. studenckich w latach 1984-85, kierownika Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego (1990-93). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że prof. Teresa Rabska wypromowała ponad 600 magistrów prawa i administracji oraz 10 doktorów. Prowadziła zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie, na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
W latach 1990-1996 była członkiem Centralnej Komisji ds.tytułu naukowego i stopni naukowych, w 1992 pracowała w Zespole ds. Reorganizacji Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, w 1994 w Radzie ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP, w r. 1998 w Radzie ds. reform ustrojowych państwa. Od lat jest ekspertem Sejmu i Senatu, a w latach 1996-99 byla członkiem Rady Służby Cywilnej.
Dorobek naukowy to m.in.: monografie, podręczniki, ponad 100 innych publikacji: rozpraw monograficznych, artykułów, referatów, m.in.: Przedsiębiorstwo państwowe jako podmiot administracji gospodarczej (1966), Prawo administracyjne stosunków gospodarczych (1976), Mechanizm kierowania gospodarką (1990), oraz wiele rozpraw na temat samorządu terytorialnego. Do znaczących osiągnięć Teresy Rabskiej należy ponadto redakcja naukowa prac zbiorowych: System prawa administracyjnego (t. I - IV 1978-80), Kierunki rozwoju prawa administracyjnego (1999); Entwicklungstendenzen des Allgeainen Verwaltungsrechts und des Stadtebaurechts, R. Boorberg Verlag (1999), Prawo publiczne na przełomie (2001), Wydawnictwo Poznańskie.
Jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, International Institute of Administrative Sciences w Brukseli oraz Komitetu Redakcyjnego Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego oraz Rady Naukowej Samorządu Terytorialnego i Służby Cywilnej. Brała czynny udział w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych. W 2001 otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na rzecz budowy demokratycznego państwa polskiego i społeczeństwa obywatelskiego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej