Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania

PRACE ZWIĄZANE Z PROJEKTEM REWITALIZACJI REALIZOWANE SĄ

PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ,

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014 - 2020

Załączniki


NABÓR WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Prezydent Miasta Poznania ogłasza nabór wniosków o objęcie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Zbieranie wniosków prowadzone będzie w okresie od 8 do 30 czerwca 2017 r. Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w Pawilonie Nowa Gazownia przy ul. Ewangelickiej 1 w Poznaniu.

Załączniki


SPOTKANIA Z RADAMI OSIEDLI

Od 27 lutego do 16 marca 2017 roku w Urzędzie Miasta Poznania trwają spotkania z Radami i Zarządami Osiedli, które weszły w skład obszaru rewitalizacji, wyznaczonego uchwałą Nr XXXVIII/648/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania.Na spotkaniach podejmowane są kwestie dotyczące przyszłych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Celem tych spotkań jest sformułowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, który zostanie poddany konsultacjom społecznym planowanym w czerwcu bieżącego roku. W trakcie przeprowadzania konsultacji mieszkańcy będą mogli  wnieść uwagi do projektu Programu, jak również zgłosić przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Załączniki


UCHWAŁA WS. PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA GPR

24 stycznia 2017 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XLI/707/VII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

- Uchwała Nr XLI/707/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017 r.

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/xli-707-vii-2017-z-dnia-2017-01-24,66426/

- Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 lutego 2017 r.

http://bip.poznan.pl/bip/news/komunikaty-dotyczace-rewitalizacji-1,c,8500/

Przyjęta uchwała stanowi podstawę do opracowania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, dzięki któremu można będzie podjąć kompleksowe działania rewitalizacyjne na najbardziej zdegradowanym obszarze miasta tj. na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których rozpoczęcie przewidujemy w czerwcu bieżącego roku. Konsultacje dotyczyć będą projektu dokumentu oraz planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych i terminie ich przeprowadzenia zamieszczone zostaną na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.poznan.pl w "Dziale Informacji" - "Ogłoszenia, decyzje, rejestry" - "Komunikaty do ogłoszeń", na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.poznan.pl/rewitalizacja w zakładce "Aktualności".)


UCHWAŁA WS. WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

UchwałaNr XXXVIII/648/VII/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania

Pragniemy poinformować, że dnia 22 listopada 2016 roku Rada Miasta Poznaniapodjęła uchwałę Nr XXXVIII/648/VII/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania. Została ona ogłoszona 30 listopada 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (poz. 7323) i weszła w życie 15 grudnia 2016 r.

W poniższym linku udostępniamy treść uchwały wraz z załącznikami, tj.: mapą w skali 1:5000 wskazującą granice wyznaczonych obszarów, "Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania" oraz "Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznychdotyczących projektu uchwały w sprawie [...]", które odbyły się w okresie od 19.10.2016 do 10.11.2016 r.


UDOSTĘPNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA POZNANIA

W nawiązaniu do Obwieszczenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 października 2016 r. w okresie od 19 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r.będzie udostępniony projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania wraz z załącznikami, tj.: mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych obszarów oraz "Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania":
a) w wersji papierowej, w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Oddział Rewitalizacji, pokój 412 (IV piętro); od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30;
b) w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Komunikaty i ogłoszenia na stronie www.bip.poznan.pl oraz na www.poznan.pl/rewitalizacja.

Uwagi do projektu uchwały można składać w formach, o których mowa w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 października 2016 r.


KONSULTACJE SPOŁECZNE

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania. Spotkanie otwarte z interesariuszami ws. omówienia projektu uchwały odbędzie się 26 października 2016 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, w sali 207 (II piętro).

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do konsultacji społecznych
projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)
Prezydent Miasta Poznania ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji* uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 19 października 2016 roku do 10 listopada 2016 roku w następujących formach:
a) zbierania uwag w formie papierowej i elektronicznej;
b) zbierania uwag ustnych;
c) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji.

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania wraz z załącznikami, tj. mapą w skali 1:5000 wskazującą granice tych obszarów oraz "Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania", udostępnione będą w okresie od 19 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r.:
a) w wersji papierowej, w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Oddział Rewitalizacji, pokój 412 (IV piętro); od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30;
b) w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Komunikaty i ogłoszenia na stronie www.bip.poznan.pl oraz na www.poznan.pl/rewitalizacja.

*Interesariuszami rewitalizacji zgodnie z § 2 ustawy o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.


Spotkanie otwarte z interesariuszami ws. omówienia projektu uchwały odbędzie się

26 października 2016 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, w sali 207 (II piętro).

Uwagi do projektu uchwały, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, można składać w okresie od 19 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r. w formie:

a) papierowej: drogą korespondencyjną na adres: Biuro Koordynacji Projektów
i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
 bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w holu głównym na parterze, w poniedziałki w godz. od 7:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30;
b) elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@um.poznan.pl;
c) ustnej, codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30 w Oddziale Rewitalizacji Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 412 (IV piętro).

Uwagi można składać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego:
a) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, w holu głównym na parterze, w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania;
b) w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Komunikaty i ogłoszenia na stronie www.bip.poznan.pl oraz na www.poznan.pl/rewitalizacja.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Poznania.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca wykaz zgłoszonych uwag wraz z ustosunkowaniem się do nich. Informacja zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Komunikaty i ogłoszenia na stronie www.bip.poznan.pl oraz na www.poznan.pl/rewitalizacja.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej