Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania zostało przyjęte Uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 z 23 września 2014 r.

Studium określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Ukazuje kierunki i perspektywy rozwoju i polityki przestrzennej miasta. Nie stanowi aktu prawa miejscowego (nie jest podstawą do wydania decyzji administracyjnych), jednak uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z zapisami w Studium.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej