Powierzchnia miasta

Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta ukształtowała się w oparciu o naturalne warunki dolin rzek Warty i Cybiny. Główne założenia przestrzenne Poznania to klinowo-pierścieniowy system zieleni w mieście oraz układ komunikacyjny podzielony na ramy. Powierzchnia miasta wynosi 261,9 km kw., w tym 45% stanowią tereny zabudowane, a 48% to użytki rolne, tereny leśne i zieleni. Większość gruntów miejskich stanowi własność komunalną (37%), prywatną (29%) i Skarbu Państwa (24%).