Według szacunków Urzędu Miasta Poznania, w Poznaniu mieszka ponad 90 tys. cudzoziemców, w tym 8,5 tys. jest zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi (łącznie ponad 82 tys. osób).
Na poznańskich uczelniach studiuje w trybie stałym lub czasowym 7,8 tys. cudzoziemców, w tym najwięcej z Azerbejdżanu, Białorusi, Chin, Francji, Hiszpanii, Indii, Kanady, Kazachstanu. Portugalii, Rwandy, Tajwanu, Turcji, Ukrainy i Włoch.
Wśród cudzoziemców przeważają uchodźcy wojenni z Ukrainy oraz tymczasowi pracownicy zatrudnieni na podstawie oświadczeń pracodawców o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwolenia na pracę sezonową lub pozwolenia na pracę. Szacuje się, że jest ich łącznie ponad 70 tys. Najwięcej pracowników tymczasowych zatrudnionych na oświadczenie pracodawcy posiada obywatelstwo ukraińskie, białoruskie lub gruzińskie (29 tys. osób). Obywatele Ukrainy i Białorusi przeważają wśród cudzoziemców zameldowanych (5,4 tys. osób), zagranicznych studentów (3,8 tys.) oraz uczniów szkół i przedszkoli (12 tys. osób).