Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania jest uchwalana przez Radę Miasta Poznania i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) jest instrumentem wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. WPF obejmuje prognozę: bieżących i majątkowych dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki (albo sposobu sfinansowania deficytu), przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty.