Infrastruktura techniczna

Poznań jest miastem o wysokim poziomie infrastruktury technicznej. 97,9% mieszkańców korzysta z sieci wodociągowej, 94,7% z kanalizacyjnej, a 79,6% z gazowej. Przeciętny mieszkaniec zużywa rocznie 40 m3 wody, 185 m3 gazu sieciowego oraz 808 kWh energii elektrycznej. Gęstość sieci rozdzielczej infrastruktury technicznej przeliczonej na 100 km2 powierzchni miasta wynosi 453 km sieci wodociągowej, 373 km sieci kanalizacyjnej oraz 493 km sieci gazowej. Na obszarze miasta znajduje się także 3,7 tys. zbiorników odpadów ciekłych bezodpływowych, 260 oczyszczalni przydomowych oraz stacja zlewni.

Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet SA jest po uzdatnieniu dobra i nie odbiega od obowiązujących norm. Woda z sieci miejskiej jest rozprowadzana przez rozdzielczą sieć wodociągową o długości ponad 1,1 tys. km. Sieć wodociągowa jest zasilana z ujęć wodociągowych głębinowych i powierzchniowych poprzez trzy duże stacje wodociągowe w Poznaniu (ul. Wiśniowa), Mosinie i Gruszczynie obsługujące Poznański System Wodociągowy. Poza ujęciami komunalnymi na terenie miasta znajdują się ujęcia zlokalizowane na terenie zakładów przemysłowych oraz ponad 200 awaryjnych studni publicznych.

Poznański System Kanalizacyjny obejmuje blisko 1000 km kanałów sanitarnych, deszczowych i ogólnospławnych oraz dwie oczyszczalnie ścieków III stopnia oczyszczania: centralną (COŚ w Koziegłowach k. Poznania) i lewobrzeżną (LOŚ przy ul. Serbskiej) o łącznej przepustowości 250 tys. m3/dobę. Sieć ogólnospławna obejmuje centrum miasta i prowadzi ścieki do przepompowni Garbary połączonej z LOŚ. Ścieki bytowo-gospodarcze z lewobrzeżnej części Poznania prowadzone są siecią rozdzielczą do sieci ogólnospławnej, a z części prawobrzeżnej do COŚ. Mimo rozbudowy sieci kanalizacyjnej nadal istnieją rejony nieskanalizowane. Rocznie w Poznaniu jest produkowanych ponad 32 hm3 ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym ponad 30 hm3 jest oczyszczanych w systemach z podwyższonym usuwaniem biogenów. Bez oczyszczenia pozostaje jedynie 22 dam3 ścieków przemysłowych. 

Dostawy energii elektrycznej i gazu sieciowego z krajowych systemów elektroenergetycznego i gazowniczego całkowicie pokrywają zapotrzebowanie podłączonych odbiorców.  Największe stacje zasilania w energię elektryczną z sieci centralnej to: GPZ 400/220/110 kV Plewiska, GPZ 220/110 kV Czerwonak i GPZ 220/110 kV Poznań - Południe w Czapurach. W Poznaniu energię elektryczną wytwarzają także lokalni producenci: Elektrociepłownia EC Karolin, spalarnia odpadów komunalnych, elektrownia biogazowa i biokompostownia na składowisku odpadów komunalnych w Suchym Lesie. W Poznaniu odbiorcy korzystają z gazu ziemnego wysokometanowego grupy E. System gazowy jest zasilany ze stacji redukcyjno-pomiarowych Io, w tym z dwóch zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej i ul. Głogowskiej o nominalnej przepustowości 200 tys. Nm3/h.

Miejski System Ciepłowniczy dostarcza do 4 tys. podmiotów energię cieplną produkowana przez Veolia Energia Poznań SA oraz ponad 50 kotłowni i ciepłowni lokalnych o łącznej mocy prawie 1 tys. MW, w ilości w pełni pokrywającej zapotrzebowanie podłączonych odbiorców. System ten uzupełnia ponad 600 kotłowni i ciepłowni należących do innych gestorów. Energię cieplną wytwarzają także spalarnia odpadów komunalnych i biokompostownia na składowisku odpadów komunalnych w Suchym Lesie. Łącznie ogrzewają one budynki o kubaturze 92,4 tys. dam3. Długość sieci cieplnej wynosi 690 km.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - Infrastruktura techniczna
  • ICT
  • Smart City