"Wspólna, nie znaczy niczyja" to projekt edukacyjno-kulturalny na rzecz przestrzeni publicznej. Jest organizowany i wdrażany przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji w partnerstwie z Miastem Poznań oraz Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej. Jest realizowany na terenie Poznania od maja 2014 roku do maja 2015 roku.
Tematyka projektu nawiązuje do wniosków sformułowanych na III Kongresie Urbanistyki Polskiej, który odbył się w Poznaniu w 2009 roku. Stwierdzono wtedy niedostateczny poziom edukacji społeczeństwa na temat przestrzeni publicznej, który zaobserwowano w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Działania projektowe zostały więc nastawione na edukację oraz promocję w tym zakresie i są skierowane do szerokiego grona odbiorców: od grup przedszkolnych i szkolnych przez opiniotwórcze do seniorów.
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie świadomości oraz zaangażowania społecznego w działania na rzecz dobra wspólnego jakim jest przestrzeń publiczna. Cel ten będzie realizowany poprzez:

  • zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat przestrzeni publicznej na skutek przeprowadzenia szeregu warsztatów edukacyjnych we wszystkich grupach wiekowych, zapewniając wsparcie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, jak również zaanga-żowanie osób starszych;
  • kreowanie pozytywnych i świadomych postaw wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej dzięki wykorzystaniu różnorodnych metod edukacji, integracji i aktywizacji społecznej oraz kulturowej, w szczególności poprzez przeprowadzenie gry miejskiej;
  • aktywizację społeczności zamieszkującej tereny rewitalizowane poprzez wykorzystanie przestrzeni tych terenów do przeprowadzenia działań przewidzianych w projekcie.

Do głównych działań realizowanych w ramach projektu należą:

  1. Wypracowanie uniwersalnych materiałów edukacyjnych w formie scenariusza zajęć do przeprowadzenia warsztatów dla odbiorców w różnych grupach wiekowych.
  2. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży szkolnej, studentów, grupy opiniotwórczej oraz seniorów.
  3. Opracowanie, wydanie i upowszechnienie książki popularyzującej najistotniejsze kwestie dotyczące właściwych zachowań w przestrzeni publicznej i pożądanych działań na jej rzecz, adresowanej do dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
  4. Organizacja wydarzeń informacyjno-promocyjnych popularyzujących temat przestrzeni publicznej, w tym ogólnopolskiej konferencji podsumowującej rezultaty projektu i towarzy-szącej jej gry miejskiej.

Załączniki


Organizatorzy Projektu

Projekt "Wspólna, nie znaczy niczyja" jest organizowany przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji w partnerstwie z Miastem Poznań oraz Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej.


PATRONAT HONOROWY:

Projekt został objęty szeregiem Patronatów Honorowych i Medialnych. Bez wsparcia projektu przez Miasto Poznań oraz Mecenasów, jego realizacja nie byłaby możliwa.


MECENASI:


PATRONAT MEDIALNY:

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej