2011-2013 Sprawiedliwy Handel

Poznań jest aktywnym członkiem międzynarodowego partnerstwa, w którym uczestniczą Miasto Hanower (Partner wiodący), TransFair Germany (Niemiecka Organizacja Sprawiedliwego Handlu), Miasto Litomierzyce (z Czech), Miasto Miskolc (z Węgier), Miasto Blantyre (z Malawi) oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu "Trzeci Świat i My".  W ramach tego partnerstwa Miasto Poznań uczestniczy w realizacji dwuletniego projektu "Aware&Fair" - Świadomie i Sprawiedliwie - Gra Miejska i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)", który finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach Funduszu EuropeAid i potrwa do marca 2013 roku.

Przyjęcie Uchwały Rady Miasta Poznania popierającej Sprawiedliwy Handel.
10 stycznia Rada Miasta Poznania zdecydowaną większością głosów przyjęła uchwałę  poparcia idei Sprawiedliwego Handlu i starań Miasta Poznania o uzyskanie tytułu "Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu".
Uchwała Popiera działania Miasta Poznania w zakresie realizacji i promocji Milenijnych Celów Rozwoju w tym Sprawiedliwego Handlu. Dzięki uchwale możliwe będzie wprowadzenie na oficjalne spotkania np. kawy i herbaty pochodzącej ze Sprawiedliwego Handlu.

Cele ogólne projektu obejmują m.in.: wzrost świadomości społecznej i zaangażowania różnych środowisk na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju (MDG -Millennium Development Goals) oraz Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), a szczególnie skoordynowanie działań podejmowanych na rzecz wsparcia dla tych idei; nowe i wzmocnione partnerstwa miedzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwiniętych i rozwijających się; poparcie dla bardziej zrównoważonej polityki lokalnej i odpowiedzialnego stylu życia; wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych włączających się w pracę na rzecz Sprawiedliwego Handlu i ochronę środowiska, jako istotnego elementu Sprawiedliwego Handlu.
Podejmowane w ramach projektu "Świadomie i Sprawiedliwie" działania zakładają osiągnięcie konkretnych celów:

  • poszerzenie wiedzy społeczeństwa europejskiego w miastach partnerskich - w tym przypadku mieszkańców Poznania, w zakresie polityki rozwojowej, a w szczególności Milenijnych Celów Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu.
  • zaangażowanie lokalnej administracji i instytucji edukacyjnych (szkoły, uczelnie wyższe) w edukację globalną, rozwojową - w tym szczególnie Sprawiedliwy Handel.
  • potwierdzenie woli i wypełnienie kryteriów dla uzyskania przez Miasto Poznań tytułu "Miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu".
  • przygotowanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych dla nauczycieli, handlowców i organizacji społecznych.
  • wprowadzenie produktów pochodzących ze Sprawiedliwego Handlu do urzędów (w pierwszym rzędzie do Urzędu Miasta Poznania) oraz zwiększenie liczby sklepów detalicznych, punktów gastronomicznych, szkół (w tym np. stołówek, sklepików) oferujących spośród innych także produkty Sprawiedliwego Handlu.
  • z pomocą Europejskich Organizacji Sprawiedliwego Handlu stworzenie rynku zbytu w Europie dla produktów Sprawiedliwego Handlu pochodzących z Malawi.
  • uruchomienie nowych form współpracy, partnerstwa pomiędzy miastami europejskimi i afrykańskimi, a szczególnie między podmiotami niepaństwowymi.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej