Nagroda Naukowa 1991

Nagroda Naukowa Miasta Poznania zespołowa dla:
ZOFII TROJANOWICZOWEJ
JAROSŁAWA MACIEJEWSKIEGO
oraz ALEKSANDRA ZIEMKOWSKIEGO, JANA SANDORSKIEGO, ALEKSANDRA BERGERA, ŁUCJI ŁUKASZEWICZ, WŁADYSŁAWA MARKIEWICZA, PIOTRA CZARTOŁOMNEGO

za książkę "Poznański Czerwiec 1956"
Książka ta jest - jak napisali jej redaktorzy - "pierwszą próbą zebrania i podsumowania wiadomości oraz refleksji o tak zwanych wypadkach poznańskich". Podstawą źródłową były głównie materiały zebrane przez Aleksandra Ziemkowskiego oraz ówczesna prasa polska i obca. Dodatkowych materiałów dostarczyli redaktorom adwokaci i sędziowie biorący udział w procesach z tamtych lat oraz wiele innych osób zaangażowanych w sprawę określoną hasłem: "ocalić od zapomnienia". Autorzy książki przekazali honorarium za jej pierwsze wydanie na konto Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 pragnąc poprzeć ideę jego budowy. W roku 1990 ukazało się jej drugie wydanie poprawione i rozszerzone.


ZOFIA TROJANOWICZOWA
Filolog polski, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Urodziła się 1 października 1936 r. w Poznaniu.
Studiowała filologię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1991 uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych, pełniła funkcje wicedyrektora i dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. Obecnie kieruje Zakładem Literatury Romantyzmu oraz Pracownią Kalendarza Życia i Twórczości Norwida Jest członkiem Wydziału Filologiczno - Filozoficznego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz członkiem - korespondentem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Jej dorobek obejmuje m.in. publikacje książkowe: Rzecz o młodości Norwida (1968), Ostatni spór romantyczny. C. Norwid - J. Klaczko (1981), Krajobraz po Czerwcu (1990). Sybir romantyków (1992, 1993).
Jest redaktorką Bibliografii Poznańskiego Czerwca 1956 (1996), współredaktorką książek Zapomniane wielkości romantyzmu (1999), Księga Mickiewiczowska (1998), Na początku wieku. Rozważania o tradycji (2002). Należy do Komitetu Redakcyjnego "Wydania Rocznicowego Dzieł Mickiewicza" i Rocznika "Studia Norwidiana".
Uhonorowana została Orderem Polonia Restituta z Gwiazdą (1990), Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (1993), Medalem Wojewody Poznańskiego Ad perpetuam rei memoriam (1997).


JAROSŁAW MACIEJEWSKI
Filolog polski, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Urodził się 23 grudnia 1924 r. w Poznaniu, zmarł 28 października 1987 r.
Studiował filologię polską na Uniwersytecie Poznańskim, uzyskując w 1973 tytuł profesora. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego UAM, prorektora do spraw studenckich, od 1970 - kierownika Zakładu Historii Literatury Polskiej, a w latach 1974-81 dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. Jego dorobek to m.in.: Kordian Dramatyczna trylogia (1961), Trzy szkice romantyczne. O "Dziadach", "Balladynie", i Epilogu "Pana Tadeusza" (1967), Mickiewicza wielkopolskie drogi (1972), Karol Wojtyła i Jan Paweł II wobec literatury (1983), Teatry poznańskie w latach panowania króla Stanisława Augusta (1986).
Aktywnie uczestniczył w pracach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich oraz Komisji Nazewnictwa przy Prezydencie Miasta Poznania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej