Nagroda Naukowa 1998

Nagroda Naukowa Miasta Poznania zespołowa dla MONIKI GRUCHMANOWEJ, BOGDANA WALCZAKA oraz STANISŁAWA BĄBY, ANNY PIOTROWICZ, JANUSZA PADALAKA, WOJCIECHA RYSZARDA RZEPKI, IRENY SARNOWSKIEJ - GIEFTING, MAŁGORZATY WITASZEK - SAMBORSKIEJ za książkę "Słownik gwary miejskiej Poznania".


MONIKA GRUCHMANOWA Językoznawca, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Urodziła się 13 listopada 1922 r. w Gelsenkirchen - Horst (Westfalia), zmarła 14 sierpnia 2001 r.
Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Poznańskim, w 1983 została mianowana profesorem nadzwyczajnym, a w 1991 zwyczajnym. W kolejnych latach była kierownikiem Zakładu Filologii Polskiej Wyższego Studium Nauczycielskiego przy UAM - ie w Poznaniu, zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UAM, prodziekanem Wydziału Filologicznego UAM, kierownikiem Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UAM.
Była autorką ponad 100 publikacji, m.in.: Gwary Kramsk, Podmokli i Dąbrówki w województwie zielonogórskim (1969) Gwary zachodniej Wielkopolski (1970). Prowadziła także badania nad językiem Polonii w USA (Z badań nad słownictwem Polonii Nowego Jorku). Zebrała bardzo obszerne materiały językowe, co zaowocowało licznymi publikacjami m.in.: Słownictwo nieletnich sprawców przestępstw (1977), Z zagadnień kultury języka mieszkańców Poznania w XX - leciu międzywojennym (1981). Była inicjatorką i współredaktorem monumentalnego Słownika Gwary Miejskiej Poznania.
Była członkiem Komitetów i innych gremiów PAN: Językoznawstwa, Badania Polonii, Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego, Komisji Slawistycznej oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
Otrzymała wysokie odznaczenia państwowe i regionalne oraz liczne nagrody, a wśród nich m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Rodła, Odznakę Honorową "Gryf Pomorski", Odznakę "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego".


BOGDAN WALCZAK Językoznawca, polonista, slawista, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Historyk języka i popularyzator zagadnień językoznawczych, zwłaszcza z zakresu poprawności i kultury języka.
Urodził się 17 lutego 1942 r. w Miłosławiu.
Ukończył filologię polską na UAM w Poznaniu. Tytuł profesora uzyskał w 1995. Kolejno był lektorem języka polskiego na Uniwersytecie w Lyonie, zastępcą dyr. Letniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego, dziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Ogólnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Jego dorobek obejmuje ponad 580 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu językoznawstwa ogólnego i slawistycznego, historii języka polskiego, leksykografii, gramatyki historycznej, współczesnego języka polskiego, onomastyki, kultury i poprawności językowej. Jest autorem m.in. Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie (1987), monografii Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii (1991), Zarysu dziejów języka polskiego (1995), współautorem dzieła Na końcu języka: poradnik leksykalno - gramatyczny oraz Słownika gwary miejskiej Poznania (1997).
Uhonorowany Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Miasta Poznania, odznaką "Za zasługi w rozwoju woj.poznańskiego", Medalem Towarzystwa "Polonia", Medalem Komisji Edukacji Narodowej i innymi odznaczeniami.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej