Nagroda Naukowa 1999

Nagroda Naukowa Miasta Poznania zespołowa dla RYSZARDA SŁOMSKIEGO oraz JOLANTY KWIATKOWSKIEJ, ANDRZEJA PAWLAKA, POITRA GRONKA, DOBRAWY NAPIERAŁA, ANDRZEJA PŁAWSKIEGO i BARBARY SIEMIENIAKO za osiągnięcia naukowe "Molekularne podłoże chorób genetycznych człowieka i zwierząt".
RYSZARD SŁOMSKI Profesor, kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu, zastępca dyrektora ds. naukowych w Zakładzie Genetyki Człowieka PAN.
Urodził się 21 stycznia 1950 r. Ukończył studia w zakresie biologii ze specjalizacją biochemii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 1973 roku i w tym samym roku został doktorantem na Akademii Medycznej w Poznaniu. Po utworzeniu Zakładu Genetyki Człowieka PAN podjął pracę w tym Zakładzie początkowo jako starszy asystent, później adiunkt (1976 r.), docent (1982 r.) i profesor (1990 r.). W Zakładzie Genetyki Człowieka zatrudniony jest do chwili obecnej, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych (kadencja 2000-2003). W 1993 roku rozpoczął pracę na Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie od 1997 r. jest kierownikiem Katedry Biochemii i Biotechnologii. Pracę doktorską obronił na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w 1976 roku, tam również uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 1982. Od 1990 roku jest profesorem, a na Akademii Rolniczej od 2000 profesorem zwyczajnym. Jest również związany jako research director z PienGen Biomedical Corporation w Knoxville, USA.
Wiele razy przebywał za granicą: jako assistant professor i visiting professor na Uniwersytecie w Chicago, na Uniwersytecie w Getyndze w Niemczech dzięki stypendium Aleksandra von Humboldta, w Harvard Medical School w Bostonie w USA. Przez blisko 25 lat prof. Słomski współpracuje z prof. E. Cohenem z University of Illinois w Chicago. Autor ponad 130 publikacji z zakresu biologii, nauk medycznych, biochemii, biotechnologii i genetyki molekularnej.


Dziedzinę jego zainteresowań stanowią badania kwasów nukleinowych. Zajmował się oddziaływaniem kwasów nukleinowych z komórkami, charakterystyką genów kodujących powierzchniowe antygeny. Obecnie zajmuje się diagnostyką molekularną, charakterystyką nowych genów roślin, zwierząt i człowika, biotechnologią i badaniami DNA dla potrzeb sądowych. Prof. Słomski współuczestniczył w wykryciu genu warunkującego stwardnienie guzowate (TSC1), genu XPMC2H, którego analog u Schizosacchoromyces pombe posiada zdolność korekcji błędów mitozy, genu RalGDS należącego do rodziny małych GTPaz oraz wykonał charakterystykę mutacji w genach dystrofii mięśniowej (DMD), receptora rianodyny (RYR1) i genu APC człowieka warunkującego rodzinną polipowatrość jelita grubego. Uzyskane wyniki mają bardzo dużą wartość poznawczą.
Prof. Słomski wykonał jako pierwszy w kraju badania DNA dla potrzeb diagnostycznych, a także z zakresu odcisku genetycznego i amplifikacji DNA metodą PCR.
Na całkowity dorobek naukowy prof. Słomskiego składają się 74 oryginalne prace twórcze, 52 artykuły naukowe i 5 książek. Prace z współautorstwem R. Słomskiego w odniesieniu do genów TSC1, PAH, XPMC2H i DMD są cytowane jako prace referencyjne w głównej bazie danych z zakresu genetyki OMIM McKusicka. W bazie PubMed National Center for Biotechnology Information zamieszczonych jest 55 prac. Jest kierownikiem lub głównym wykonawcą 13 projektów grantowych.
Działalność dydaktyczną obejmuje wykłady i ćwiczenia z genetyki molekularnej, immunologii, inżynierii genetycznej, diagnostyki molekularnej, biologicznych baz danych i frakcjonowania biopolimerów. Działalność naukowo - dydaktyczna obejmuje także kierowanie pracami magisterskimi i doktorskimi wykonywanymi w Katedrze Biochemii i Biotechnologii oraz Zakładzie Genetyki Człowieka PAN. Jest promotorem 7 prac doktorskich i 39 prac magisterskich. Od roku 1989 prof. Słomski organizuje szkoły letnie z zakresu biologii molekularnej z udziałem wykładowców i uczestników z zagranicy.
Praca badawcza prof. Słomskiego jest silnie powiązana z praktyką. W 1999 r.prof. Słomski podjął się trudnego zadania, jakimjest uzyskanie transgenicznego królika wytwarzającego w gruczole mlekowym hormon wzrostu człowieka (HGH) pod promotorem kwaśnego białka serwatki szczura (WAP). W krótkim czasie uzyskano osobnika płci męskiej pokolenia F0 z wbudowanym transgenem i przeznaczono go do uzyskania dalszych zwierząt transgenicznych. W zgromadzonych w czasie latacji próbkach mleka wykryto obecność HGH w stężeniu sięgającym mg/ml. Obecnie projekt jest w końcowej fazie realizacji, uzyskano już zwierzęta homozygotyczne i uzyskano doskonałej czystości hormon wzrostu.
Za działalność naukową prof. Słomski kilkakrotnie otrzymał prestiżowe wyróżnienia, m.in. dwukrotnie Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN (1976, 1977), dwukrotnie Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego (1988, 2000), dwukrotnie Nagrodę Wydziału VI PAN (w 1979, 1982) oraz Nagrodę Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. W. Mozołowskiego (1975).
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i Kolegium Medycyny Laboratoryjnej. Przez wiele lat był członkiem Komisji Medycznej Komitetu Badań Naukowych. Jest recenzentem wielu projektów KBN i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej