Nagroda Naukowa 2004

Nagroda Naukowa Miasta Poznania dla PROF. JULIANA MUSIELAKA - za rozwój poznańskiej szkoły matematyki, w tym szczególnie za wiodący wkład w opracowanie dzieła o światowym zasięgu Nonlinear Integral Operators and Applications.
PROF. JULIAN MUSIELAK - Profesor Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, związany również z Instytutem Matematyki Politechniki Poznańskiej, współtwórca poznańskiej szkoły analizy funkcjonalnej, która stanowi kontynuację słynnej lwowskiej szkoły matematycznej stworzonej przez Stefana Banacha i Hugona Steinhausa, wraz z prof. W. Orliczem zapoczątkował także teorię przestrzeni modularnych. Z Uniwersytetem w Poznaniu współpracuje nieprzerwanie od 1949 r., tytuł docenta habilitowanego otrzymał w roku 1962, a od 1971 r. jest profesorem na Wydziale Matematyki i Informatyki. Włożył ogromny wysiłek zarówno w badania naukowe, jak i w szkolenie kadry naukowej. Jest autorem ponad 160 prac naukowych oraz promotorem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich z zakresu matematyki. Wielu z jego uczniów to profesorowie uczelni takich jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska, University of Shanghai czy University of Memphis (USA). Profesor Julian Musielak był stypendystą Tata Institute of Fundamental Research w Bombaju oraz profesorem wizytującym w tak znakomitych placówkach jak: University of Notre Dame, Uniwersytet w Kilonii i Uniwersytet w Perugii.
Zainteresowania badawcze Profesora Musielaka oraz jego wyniki naukowe, obejmują wiele działów analizy matematycznej. Jednak szczególnie ważną dziedziną badań stała się dla niego teoria przestrzeni modularnych, dotychczas badaną przez wielu znanych matematyków, zarówno polskich jak i zagranicznych. Mathematical Subject Classification 2000 klasyfikuje tę teorię jako oddzielną problematykę badawczą w ramach analizy funkcjonalnej, a nazwiska Profesorów Musielaka i Orlicza weszły do powszechnie używanej nomenklatury matematycznej. Jedna z klas omawianych przestrzeni nosi bowiem nazwę przestrzeni Musielaka - Orlicza.
Szerokie zainteresowania naukowe Juliana Musielaka dotyczą również badań z zakresu: teorii sumowalności szeregów, teorii aproksymacji, teorii dystrybucji, teorii interpolacji, teorii szeregów Fouriera i teorii operatorów całkowych. W każdej z tych dziedzin opublikował on liczne prace badawcze.
Poza pracą naukową prowadzoną na UAM pełnił również wiele ważnych funkcji, był m.in.: prorektorem ds.współpracy z zagranicą, dziekanem Wydziału Matematyki i Fizyki, dyrektorem Instytutu Matematyki. Ważną, wspomagającą rolę w rozwoju matematyki poznańskiej odegrała Jego działalność wydawnicza i redaktorska. Profesor był jednym z głównych założycieli Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici wydawanego na UAM od 1973 roku. Funkcję redaktora naczelnego tego czasopisma sprawował do 2002 r.. W latach 1990-2001 był także redaktorem naczelnym roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego Commentationes Mathematicae. Jest też członkiem komitetów redakcyjnych innych czasopism matematycznych np. Scientiae Mathematicae Japonicae. Zorganizował wiele konferencji naukowych.
Jest laureatem nagród, odznaczeń i wyróżnień, m.in.: Nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego, Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski, Odznaki Honorowej Miasta Poznania, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Medalu Osiemdziesięciolecia Uniwersytetu w Poznaniu, tytułu Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz tytułu Honorowego Redaktora czasopisma Commentationes Mathematicae.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej