Nagroda Naukowa 2005

Nagroda Naukowa Miasta Poznania dla Prof. dra hab. ALFREDA KANIECKIEGO - za dzieło "Poznań. Dzieje miasta wodą pisane"
ALFRED KANIECKI urodził się w 1941 roku w Bydgoszczy. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy rozpoczął w 1960 r. studia geograficzne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za pracę magisterską wykonaną pod kierunkiem prof. dra hab. Bogumiła Krygowskiego, otrzymał nagrodę Rektora UAM. Od 1968 r. na stałe związał się z tą uczelnią - początkowo jako starszy asystent w Zakładzie Hydrografii Instytutu Geografii. Obok zajęć dydaktycznych prowadził badania terenowe zajmując się m.in.sedymentacją rzeczną, problematyką wód podziemnych, hydrogeologią regionalną czy zanieczyszczeniem wód powierzchniowych. Za opracowany wspólnie z M. Żurawskim i J. Skoniecznym aparat do badania współczynnika filtracji prof. Kaniecki otrzymał w 1972 r. świadectwo patentowe. W 1974 r.obronił doktorat przedstawiając pracę pod kierunkiem prof. dra hab. Bogumiła Krygowskiego o tytule "Dynamika rzeki w świetle osadów trzech wybranych odcinków Prosny". Habilitację otrzymał w roku 1982 za pracę pt."Pojemność retencyjna i zmienność zasobów wodnych małej zlewni nizinnej, na przykładzie dorzecza Wrześnicy". W 1991 prof. Kaniecki powołany został przez rektora UAM na stanowisko profesora nadzwyczajnego tej uczelni, a od 1997 r. posiada tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi. Odrębną grupę zainteresowań laureata stanowi kartografia, związana tematycznie z problematyką wodną. W ciągu pracy naukowej był współautorem wielu map - brał udział w pracach m.in. Komisji Hydrograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Od 1985 r. jest głównym konsultantem mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50 000. Obok pracy badawczej prof. Kaniecki angażuje się w działalność dydaktyczną i organizacyjną tak w kraju jak za granicą. Jest promotorem czterech ukończonych rozpraw doktorskich i trzech habilitacji. Był recenzentem wielu rozpraw naukowych. Od 1984 r. jest kierownikiem Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego UAM. Jest laureatem wielu nagród: III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, II stopnia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz I stopnia Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Odznaczony został Medalem Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką honorową "za zasługi dla rozwoju województwa poznańskiego". Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Komisji Hydrograficznej oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jest autorem bądź współautorem ponad 150 prac, w tym 15 pozycji książkowych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej