Nagroda Naukowa 2020

Decyzją z dnia 28 maja 2020 roku Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Witolda Jurka, Nagrodę Naukową Miasta Poznania w 2020 roku otrzymuje

dr hab. Łukasz Piątkowski

z Politechniki Poznańskiej, za wybitny dorobek naukowy i osiągnięcia na światowym poziomie w dziedzinie fizyki, w szczególności za badania właściwości strukturalnych i dynamicznych cząsteczek w nanoskali, znajdujących odzwierciedlenia w pracach badawczych, w których Kandydat był pierwszym autorem opublikowanych m.in. w Science, Nature Communication, czy Journal of PhysicalChemistryLetters oraz międzynarodowych grantach badawczych Maria Curie, EMBO i FIRST TEAM.

Laureat Nagrody Naukowej jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, specjalizuje się w czasowo-rozdzielczej mikroskopii i spektroskopii oraz ich zastosowaniu w badaniach biofizycznych. Głównym tematem jego badań jest struktura i dynamika wody w układach biologicznych oraz badania pojedynczych cząsteczek w nano-układach. Zajmuje się również rozwojem technik mikroskopowych i spektroskopowych do badań w nanoskali.

Badania naukowe w ramach doktoratu prowadził w instytucie AMOLF w Amsterdamie, a doktorat w dziedzinie fizyki uzyskał na Uniwersytecie w Amsterdamie (UvA) w 2012 roku. W latach 2012-2016 odbył staż podoktorski w ICFO - Instytucie Nauk Fotonicznych w Barcelonie, a następnie w latach 2016-2019 w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Od 2019 roku prowadzi badania naukowe z własnym zespołem w Instytucie Fizyki na Politechnice Poznańskiej.

Rezultaty swoich badań naukowych prezentował na licznych konferencjach międzynarodowych, w tym również na zaproszenie. Ponadto jest autorem wykładów oraz innych działań popularyzujących naukę.

Jest laureatem grantów międzynarodowych (Marie-Curie COFUND r. 2013, 2016, EMBO r. 2019) oraz krajowych (NCN r. 2016, FNP r. 2019). Recenzent w międzynarodowych dziennikach naukowych. W 2017 roku otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych, młodych naukowców.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej