Podsumowanie - 2011 rok

Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonał podsumowania współpracy samorządu z III sektorem. Prezentujemy sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2011 rok

Podmioty uprawnione złożyły 1.344 oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Przyznano środki finansowe w formie dotacji na realizację 671 wybranych projektów, 673 oferty zostały rozpatrzone negatywnie. Ze względów formalnych odpadło 226 ofert (136 podmiotów), które nie były brane pod uwagę w dalszym postępowaniu konkursowym. Natomiast podczas prac prowadzonych przez komisje konkursowe, z przyczyn merytorycznych, negatywnie zaopiniowano 447 ofert (229 podmiotów).

Z budżetu Miasta Poznania przyznano środki finansowe w formie dotacji dla 328 podmiotów pozarządowych na realizację zadań publicznych w łącznej kwocie 60.838.766,00 zł. W sumie zawartych zostało 660 umów, ponieważ 10 organizacji pozarządowych zrezygnowało ze współpracy jeszcze przed podpisaniem umowy. Natomiast w 1 przypadku od podpisania umowy odstąpiło Miasto.

Koszt całkowity 660 realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w 2011 roku wyniósł 93.591.623,39 zł. Realizatorzy zadań publicznych zapewnili środki własne w łącznej wysokości 32.752.857,39 zł, co stanowi 35% całkowitego kosztu projektów. Natomiast z budżetu Miasta Poznania przekazano 65% pozostałych środków finansowych, które organizacje III sektora otrzymały w formie dotacji.

Natomiast w ramach procedury tzw. "małych grantów" organizacje pozarządowe złożyły 83 oferty, z których pozytywnie rozpatrzono 50, a 33 zostały odrzucone z powodów formalnych. Łączna kwota "małych grantów" wyniosła 346.891 zł.

Poniżej przedstawiamy cały dokument, zapraszając do lektury! Sprawozdanie oprócz części finansowej zawiera również szeroki opis pozafinansowych form współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej