Podsumowanie - 2007 rok

Podsumowanie współpracy w 2007 roku - sprawozdanie

Zgodnie z zapisami Karty Współpracy, Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przeanalizował działalność naszego samorządu na płaszczyźnie współpracy z organizacjami III sektora. Efektem końcowym przeprowadzonych podsumowań jest sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok.

Wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Poznania na przestrzeni 2007 roku ogłosiły oraz przeprowadziły 25 otwartych konkursów ofert na realizację 90 zadań publicznych w poszczególnych sferach pożytku publicznego. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione złożyły łącznie 1.193 oferty. Na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania przyznano dotacje dla 588 podmiotów na realizację 672 projektów, natomiast 521 ofert zostało rozpatrzonych negatywnie.

Budżet Rocznego Programu został wykorzystany w 97%. Z planowanej kwoty w wysokości 41.315.477,00 zł samorząd Miasta Poznania przekazał na realizację zadań łączną sumę dotacji w wysokości 39.930.768,90 zł dla wszystkich uprawnionych. Najwięcej środków finansowych przekazano stowarzyszeniom, które otrzymały łącznie 28.696.098,83 zł, co stanowi 72% całości dotacji. Natomiast pozostałe 28% dotacji z budżetu samorządu przekazano dla fundacji oraz innych podmiotów uprawnionych, które uzyskały dofinansowanie w łącznej kwocie 11.234.670,07 zł.

Koszt całkowity 672 projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w 2007 roku wyniósł 62.292.043,30 zł. Realizatorzy zapewnili środki własne w łącznej wysokości 22.361.274,40 zł, co stanowi 36% całkowitego kosztu projektów. Natomiast z budżetu Miasta Poznania przekazano 64% pozostałych środków finansowych, które organizacje III sektora otrzymały w formie dotacji. Przy wykonywaniu 672 projektów pracowało łącznie 10.705 osób. Średnio na realizację jednego projektu przypada 16 osób, w tym 9 osób zatrudnionych oraz 7 wolontariuszy.

Zapraszamy do przeczytania sprawozdania, które oprócz części finansowej, opisuje również pozafinansową współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi. Część opracowania została poświęcona poznańskiej kampanii wolontaryjnej, której celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi głównie ludzi młodych na aktywne działania społeczne w formie wolontariatu, a także umożliwienie ochotnikom włączenie się w konkretne przedsięwzięcia we współpracy z organizacjami III sektora.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej