Podsumowanie - 2005 rok

Podsumowanie współpracy w 2005 roku - sprawozdanie

Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2005 rok był pierwszym dokumentem naszego samorządu, który w tak szerokim zakresie ujmował finansowe formy współpracy z podmiotami uprawnionymi. Wprowadzenie informacji dotyczących między innymi planowanych wydatków na zadania w poszczególnych latach przyczyniło się do realizacji przejrzystości działań samorządu.

Na konkursy dotyczące realizacji zadań Miasta w 2005 roku oferty złożyło 375 organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych. Łącznie wpłynęło 950 ofert, z czego pozytywnie rozpatrzono 555 ofert, co stanowi 58%.

W ramach Rocznego Programu na 2005 rok dysponowano środkami finansowymi w wysokości 25.861.217,00 zł (w tym kwota 22.194.069,00 zł wynika z Rocznego Programu, pozostała kwota 3.667.148,00 zł uwzględniona została w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Budżet został wykorzystany w 96%.

Koszt całkowity 555 programów zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe wyniósł 52.568.170 zł. Środki własne organizacji wyniosły 27.840.178 zł, co stanowi 53% całkowitego kosztu programów.

Poniżej przedstawiamy całe opracowanie, zapraszając do lektury.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej