Podsumowanie - 2012 rok

Informujemy, że Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przeanalizował współpracę administracji samorządowej z III sektorem w 2012 roku. Szczegółowe dane prezentujemy w sprawozdaniu z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2012 rok.

Do Urzędu Miasta Poznania łącznie wpłynęły 1.404 oferty, z czego 1.248 ofert organizacje pozarządowe złożyły w ramach otwartych konkursów ofert, natomiast 156 w trybie tzw. "małych grantów". Po zakończeniu procedur konkursowych podpisano 707 umów na realizację zadań publicznych.

Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Poznania i przyznane podmiotom pozarządowym w formie dotacji w wysokości 55.156.769,43 zł. Finansowa współpraca realizowana była na podstawie 2 procedur:

1. w trybie otwartych konkursów ofert

  • przyznano dotacje dla 312 podmiotów pozarządowych i podpisano 615 umów,
  • kwota dotacji wyniosła 54.560.983,43 zł,
  • odrzucono 604 oferty, z których 97 odpadło ze względów formalnych, 503 zostały zaopiniowane negatywnie przez komisje konkursowe, a 4 oferty zostały wycofane,

2. w trybie tzw. "małych grantów"

  • przyznano dotacje dla 75 podmiotów pozarządowych i podpisano 92 umowy,
  • kwota dotacji wyniosła 595.786,43 zł,
  • odrzucono 64 oferty, z których 16 odpadło ze względów formalnych, 1 została zaopiniowana negatywnie, 31 odrzucono z powodu braku celowości realizacji zadania, 15 ofertom nie przyznano dotacji z powodu braku środków finansowych, a 1 została wycofana.

Realizując zadania zlecone przez samorząd, organizacje pozarządowe zapewniły 24% własnych środków finansowych oraz 2% osobowych, które w łącznej kwocie 19.965.603,73 zł, stanowią 26% całkowitego kosztu projektów. Pozostałe 74% środków finansowych w wysokości 55.156.769,43 zł przekazano z budżetu Miasta Poznania podmiotom uprawnionym w formie dotacji. Koszt całkowity 707 projektów realizowanych przez podmioty sektora pozarządowego w 2012 roku wynosił 75.122.373,16 zł.

Istotną część sprawozdania stanowią działania o charakterze pozafinansowym. Do najważniejszych elementów należy wymienić międzysektorowe organy konsultacyjne i opiniodawcze, które wzmacniały oraz promowały dialog i aktywność obywatelską na terenie miasta. Poza tym opracowanie ukazuje także przedsięwzięcia zrealizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zachęcamy do zapoznania się z całym opracowaniem, które prezentujemy poniżej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej