Podsumowanie - 2006 rok

Podsumowanie współpracy w 2006 roku - sprawozdanie

Informujemy, że Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dokonał podsumowań analizując działalność Miasta Poznania na płaszczyźnie współpracy z "trzecim sektorem" na przestrzeni 2006 roku. Dlatego też przedstawiamy sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2006 rok.

W ramach realizacji wyżej wymienionego programu wydziały merytoryczne ogłosiły oraz przeprowadziły 21 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w poszczególnych sferach pożytku publicznego. Roczny Program na 2006 rok posiadał budżet w wysokości 30.888.728,00 zł, w tym kwota 27.738.728,00 zł obejmowała Roczny Program wraz ze zmianami, a środki finansowe w kwocie 3.150.000,00 zł wynikały z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Budżet został wykorzystany w 98%. Samorząd Miasta Poznania przekazał dotacje w wysokości 30.242.116,49 zł dla wszystkich podmiotów uprawnionych. Powyższa kwota została rozdysponowana na zadania powierzane, które stanowiły 32% oraz na zadania wspierane, na które przeznaczono 68% środków finansowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku na konkursy dotyczące realizacji zadań Miasta organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione złożyły łącznie 1.036 ofert. Pozytywnie rozpatrzono i przyznano dotacje na realizację 640 ofert, natomiast 396 ofert zostało rozpatrzonych negatywnie.

Z analizy uzyskanych informacji wynika, że najwięcej ofert złożono na realizację zadań w obszarach wchodzących w kompetencje Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz w obszarze "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji". Najmniej ofert natomiast złożyły organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione na realizację zadań w obszarach: "Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości" oraz "Promocji i upowszechniania praw konsumentów".

Koszt całkowity 640 programów zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2006 roku wyniósł 59.619.164,35 zł. Organizacje zapewniły środki własne w łącznej wysokości 29.377.047,86 zł, co stanowi 49% całkowitego kosztu programów.

Zapraszamy do zapoznania się z całym opracowaniem zamieszczonym poniżej. Sprawozdanie oprócz danych finansowych zawiera również informacje obejmujące pozafinansowe formy współpracy Miasta z "trzecim sektorem", które dotyczą przede wszystkim sfery: informacyjnej, organizacyjnej oraz szkoleniowej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej