Minęło 90 lat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Mimo że już w 1843 roku dr Karol Marcinkowski jako członek poznańskiej Rady Miejskiej planował utworzenie w Poznaniu Szkoły Chirurgicznej, a w 1845 roku wspólnie z dr. Teofilem Mateckim wystosował zatwierdzoną i przyjętą przez Sejm Wielkiego Księstwa Poznańskiego petycję w sprawie założenia uniwersytetu, ideę medycznej szkoły wyższej udało się zrealizować dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Najpierw w 1919 roku Wydział Lekarski PTPN zorganizował kursy medyczne dla młodzieży, która przerwała naukę na uniwersytetach niemieckich. Kursy obejmowały zajęcia z patologii, higieny, interny, pediatrii. Wreszcie na początku 1920 roku z inicjatywy prof. Heliodora Święcickiego uchwałą Senatu z 25 lipca 1920 roku powstał Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego. Pierwszym dziekanem Wydziału Lekarskiego został prof. Adam Wrzosek. Już w roku akademickim 1922/1923 Wydział Lekarski liczył 27 katedr oraz 32 zakłady i kliniki. Od początku swojej działalności wydział miał prawo nadawania tytułów naukowych. W okresie międzywojennym Wydział Lekarski wprowadził nowe propozycje studiów uniwersyteckich. Powołał pierwsze w Polsce katedry: Fizyki Medycznej, Chemii Fizjologicznej, Radiologii, Ortopedii, Teorii Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej.

Podczas okupacji niemieckiej, mimo likwidacji uniwersytetu, poznańscy medycy zorganizowali w Warszawie Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich z Wydziałem Lekarskim, kierowanym ponownie przez prof. A. Wrzoska. Pracowało na nim 18 pracowników naukowych z Poznania. Po wojnie w 1950 roku, po odłączeniu się wydziału od Uniwersytetu, powstała Akademia Medyczna (początkowo Akademia Lekarska), w skład której wchodził Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny oraz Studium Wychowania Fizycznego. Pierwszym dziekanem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej był prof. dr Karol Jonscher. Istotną zmianą organizacyjną był podział Wydziału Lekarskiego na dwa wydziały dokonany w 1993 roku, a w 2007 roku uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Medyczny.