Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakie jest źródło danych statystycznych prezentowanych w wortalu?

Podstawowym źródłem danych statystycznych są publikacje urzędów statystycznych: Głównego Urzędu Statystycznego i jego oddziałów regionalnych, oraz przy porównaniach międzynarodowych - Eurostatu i różnych organizacji międzynarodowych, np. EuroCities. Część danych, nie udostępnianych przez statystykę publiczną, jest pozyskiwana bezpośrednio od jednostek zajmujących się świadczeniem usług lub zarządzających określonym majątkiem. Z kolei dane dot.wielkości bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodzą z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz bezpośrednio od inwestorów zagranicznych. Przy porównaniach miast, tak polskich jak i zagranicznych, źródłem danych są także ich oficjalne strony internetowe.

Kto jest adresatem informacji zawartych w wortalu?

Wortal jest przeznaczony dla szerokiego grona internautów, zarówno z kraju jak i zagranicy (stąd angielskojęzyczna wersja wortalu). Informacje w nim zawarte są przydatne zarówno dla potencjalnych inwestorów, biznesmenów planujących rozpoczęcie działalności w Poznaniu, specjalistów wykorzystujących zawarte w nim informacje do prac i badań naukowych, studentów i uczniów piszących własne prace, przedstawicielom mediów, jak i mieszkańców interesujących się swoim miastem. Autorzy wortalu mają nadzieję, że jego zawartość okaże się przydatna także internautom, którzy po prostu chcą poznać Poznań.

Kto redaguje wortal?

Wszystkie publikowane dane statystyczne, informacje, opracowania i prezentacje są przygotowywane w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania. Wortal jest redagowany przez zespół pracowników Oddziału Statystyki, Analiz i Sprawozdawczości tego Wydziału, którzy pocztą e - mailową chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące tematyki wortalu.

Skąd pochodzą dane historyczne?

Prezentowane w wortalu historyczne dane statystyczne pochodzą z przedwojennych roczników statystycznych Miasta Poznania wydawanych przez Urząd Miasta Poznania, roczników GUS - u oraz szeregu pozycji literaturowych opisujących dawny Poznań, m.in.: roczników Kroniki Miasta Poznania z lat 1923-2004 i Wielkiej Księgi Pamiątkowej Stołecznego Miasta Poznania.

Jak często uaktualniane są informacje w wortalu?

Dane statystyczne w przeważającej części raz do roku - po opublikowaniu ich przez urząd statystyczny lub inne jednostki. Podobnie informacje o ocenach zenętrznych. Opracowania oraz informacje o inwestycjach aktualizowane są na bieżąco.

Jakie znaczące oceny zewnętrzne posiada Miasto Poznań?

Oceny zewnętrzne miasta są publikowane przez nadające je instytucje. Spośród licznych ocen, które posiada Poznań, w wortalu prezentowane są trzy najbardziej znaczące: międzynarodowa ocena wiarygodności kredytowej (rating) nadana przez niezależną agencję ratingową Moody's Investors Service (rating Poznania jest najwyższy wśród dużych polskich miast i wynosi A3 z prognozą stabilną), ranking atrakcyjności inwestycyjnej polskich miast prowadzony przez Centrum Studiów Rozwoju Lokalnego i Regionalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz ranking rozwoju regionalnego Centrum Badań Regionalnych. W obydwóch rankingach Poznań jest oceniany bardzo wysoko, na 2.miejscu. Dodatkowo przedstawiono także wyniki Poznania w krajowych i miedzynarodowych konkursach.

Jakie były kryteria wyboru miast, z którymi porównuje się Poznań?

Dla miast polskich przyjęto 2 kryteria: wielkość miasta pod względem liczby ludności (przynajmniej 300 tys.ludności) oraz posiadanie międzynarodowej oceny wiarygodności kredytowej. W grupie tej ujęto także Warszawę z powodu jej funkcji stołecznych (Warszawa nie posiada dotąd oceny ratingowej). Jedynym kryterium dla miast europejskich jest liczba ludności. W grupie porównawczej znalazły się miasta, które zamieszkuje od 400 do 700 tys.osób. Dodatkowo dokonano porównania Poznania z miastami wybranymi przez Eurostat do projektu Urban Audit.

Dlaczego w porównaniach Poznania z innymi miastami, woj. wielkopolskim i krajem unika się wartości bezwzględnych?

Wielkość porównywanych miast waha się od 1,7 mln do 0,3 mln osób, dlatego też wartości bezwzględne danych statystycznych nie odzwierciedlają rzeczywistego potencjału tych miast. Dla celów porównawczych wszędzie tam gdzie to możliwe stosuje się zatem wskaźniki statystyczne przeliczone na mieszkańca lub powierzchnię miasta.

Skąd pochodzą informacje o inwestycjach?

Jedynym źródłem informacji są inwestorzy lub biura projektowe. Wszystkie informacje zostały przed wykorzystaniem w wortalu upublicznione poprzez media przez inwestorów lub biura projektowe i nie są autoryzowane przez Urząd Miasta Poznania.

Jakie jest kryterium wyboru inwestycji prezentowanych w wortalu?

W wortalu prezentowane są duże komercyjne inwestycje kontynuowane i planowane, finansowane przez inwestorów krajowych i zagranicznych. Są to przedsięwzięcia o dużym zakresie rzeczowym, o wartości przekraczającej 10 mln zł (ponad 2 mln euro).

Czy mogę wykorzystać prezentowane w wortalu dane statystyczne i opracowania we własnej pracy?

Wszystkie dane statystyczne i opracowania udostępnione w wortalu mogą być wykorzystane przez internautów we własnych pracach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.