Narodowy Spis Powszechny 2011

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2011 r. liczba ludności Poznania wynosiła w połowie tego roku 554,7 tys. osób, tj. o 24,2 tys. mniej niż podczas poprzedniego Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. W strukturze ludności dominowały kobiety. Współczynnik feminizacji, mierzony liczbą kobiet na 100 mężczyzn, wyniósł w 2011 r. 115, a 9 lat wcześniej - 114. W 2011 r. w strukturze wiekowej ludności największy udział (65,4%) miała grupa osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata), w tym jej podgrupa w wieku mobilnym (18-44 lata) - 41,6%. Ludność w wieku emerytalnym (60/65 lat i powyżej) obejmowała 19,3% populacji i przewyższała grupę dzieci i młodzieży do 17 roku życia o 4 pkt proc. (15,3% populacji). O ile relatywna wielkość populacji osób w wieku produkcyjnym w stosunku do 2002 r. praktycznie się nie zmieniła (65,9%), o tyle udział dzieci i młodzieży wyraźnie się obniżył (o 2,6 pkt proc.), a odsetek osób w wieku emerytalnym zauważalnie się powiększył (o 3,1 pkt proc.). W okresie międzyspisowym polepszyły się główne wskaźniki dotyczące aktywności zawodowej oraz rynku pracy. Wskaźnik aktywności zawodowej, czyli udział osób aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności aktywnej i biernej zawodowo, wzrósł z 56% do 57,6%. Wskaźnik zatrudnienia, tj. udział pracujących w ogólnej liczbie ludności aktywnej i biernej zawodowo, wzrósł z 47,8% do 53,3%, a udział bezrobotnych w liczbie osób aktywnych zawodowo zmniejszył się z 14,7% do 7,5%. Zarówno w 2011 r., jak i 9 lat wcześniej w strukturze ludności dominowała grupa osób z wykształceniem średnim i policealnym (w 2011 r. - 36,6%, w 2002 r. - 40,3%). Przez 9 lat znacznie wzrósł natomiast odsetek poznaniaków z wykształceniem wyższym (z 19,6% w 2002 r. do 30,4% w 2011 r.), a zmalał udział osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (z 19% do 15,5%). Według stanu prawnego, zarówno w 2002 r., jak i w 2011 r. ponad połowa mieszkańców Poznania (odpowiednio 53,2% i 51,4%) pozostawała w związku małżeńskim. Blisko 1/3 (w obu latach - 32%) poznaniaków była kawalerami lub pannami, a co dziesiąty mieszkaniec miasta był osobą owdowiałą (w 2002 r. - 9,4%, w 2011 r. - 9,7%). Osoby po rozwodzie stanowiły 6,5% populacji Poznania (9 lat wcześniej - 5%). Wyniki spisu przeprowadzonego w 2011 r. wskazują, że za granicą urodziło się zaledwie 1,5% poznaniaków, a mniej niż 0,5% mieszkańców to obcokrajowcy.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej