Poznań należy do znaczących ośrodków pracy naukowo - badawczej w Polsce. Badania naukowe prowadzą nie tylko uczelnie wyższe, ale także blisko 50 placówek naukowo - badawczych. Placówki naukowe i badawczo - rozwojowe spełniają istotną rolę proinnowacyjną, a ich liczba, potencjał badawczy oraz jakość prowadzonych badań, determinują poziom zdolności do tworzenia nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Wiele spośród kierunków badań ma charakter unikatowy w skali kraju.

W styczniu 2005 r.zwiększyła się liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Na 1000 dorosłych poznaniaków przypadało 46 osób poszukujących pracy. Wśród bezrobotnych nadal przeważają kobiety. Jedynie co siódmy bezrobotny posiadał uprawnienia do pobierania zasiłku. Co siódmy bezrobotny to osoba młoda, która nie przekroczyła 25 roku życia, co piąty to osoba, która ukończyła 50 lat. Ponad połowa bezrobotnych poszukuje pracy ponad rok. Co dwudziestopiąty bezrobotny podjął w styczniu pracę.

Według wstępnych danych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Poznaniu, w 2004 roku w gospodarce Poznania utrwaliły się trendy, występujące od 2003 roku. Czynnikami pozytywnymi było zwiększenie się przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw i rosnąca wartość produkcji sprzedanej przemysłu oraz ustabilizowanie się poziomu stopy bezrobocia, natomiast do czynników negatywnych należy zaliczyć coraz gorsze wyniki sektora budownictwa.

Urodzony w 2003 r. poznaniak ma szansę dożyć do 71,8 lat, a poznanianka do 79,3 lat. Co trzeci poznaniak mieszka samotnie, a co czwarty tylko z jedną osobą. Najwięcej poznaniaków pracuje w usługach. W co trzeciej poznańskiej rodzinie żyje przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna. Na 1 poznaniaka przypada 123 m kw.terenów zielonych. Statystyczny poznaniak odwiedza kino blisko 4 razy w roku oraz bywa jeden do dwóch razy w teatrze lub na koncercie. Z biblioteki publicznej korzysta co piąty poznaniak.

Poznański rynek mieszkaniowy

W 2004 r. realizowano 4,1 tys. nowych mieszkań, w tym 90% stanowią mieszkania budowane przez firmy developerskie, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) i spółdzielnie mieszkaniowe. Największym inwestorem na tym rynku są firmy developerskie, które realizowały prawie 2,5 tys.mieszkań oraz TBS - 0,8 tys.mieszkań. W 2004 r. oddano do użytku ponad 2,4 tys.mieszkań. Średnia cena nowego mieszkania wynosiła w Poznaniu od 2,5 do 2,6 tys.zł za m2. Najwyższe ceny osiągały mieszkania 1 - i 2 - pokojowe, położone poza centrum (do 5,5 tys.zł za m2 ). Potwierdzone plany inwestorów na lata 2005-2008 obejmują budowę 3,1 tys.mieszkań.

W 2004 r. poziom bezrobocia w Poznaniu ustabilizował się. Podobnie jak w 2003 r. na 1000 dorosłych poznaniaków przypadało 46 osób poszukujących pracy. Wśród bezrobotnych nadal przeważają kobiety. Najwięcej osób poszukujących pracy posiada najwyżej wykształcenie zasadnicze zawodowe. 1/3 bezrobotnych podejmuje zatrudnienie w ciągu pół roku.

Co 66 mieszkaniec Polski mieszka w Poznaniu. Połowa mieszkańców Poznania nie przekroczyła 45 roku życia. Co piąty mieszkaniec posiada wykształcenie wyższe, a 2/5 policealne lub średnie. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców Poznania jest praca najemna oraz dochody z emerytury lub renty inwalidzkiej. Większość poznaniaków posiada dobre warunki mieszkaniowe.

Przeciętne trwanie życia mieszkańców Poznania

W 2003 r. w Poznaniu średnie trwanie życia mężczyzn wyniosło 71,8 lat, a kobiet - 79,3 lat. Oznacza to, iż tak poznaniacy jak i poznanianki żyją dłużej niż mężczyźni i kobiety w kraju i woj. wielkopolskim (odpowiednio o 1,3 roku i 0,4 roku w stosunku do przeciętnej krajowej i wojewódzkiej).

Prognoza demograficzna Poznania do 2030 roku

Według opublikowanej w marcu 2004 r. prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności Poznania w najbliższych latach ulegać będzie systematycznemu zmniejszeniu, by w 2030 r.osiągnąć 485,1 tys.osób, tj. o 16% mniej w stosunku do roku 2002.

Na ogłoszonej w 2004 r. przez dziennik "Rzeczpospolita" liście 500 najwiekszych polskich firm, pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2003 r., znalazły się 22 firmy mające siedzibę w Poznaniu. W pierwszej 50.uplasowały się 4 poznańskie firmy: Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. (24. pozycja - spadek o 11 miejsc), Grupa Energetyczna Enea SA (27. pozycja - awans o 54 pozycje), Volkswagen Poznań Sp. z o.o. (34. pozycja - awans o 19 pozycji) i Kompania Piwowarska SA (49. pozycja - awans o 7 pozycji).

Ranking polskich miast 2004

Poznań został uznany za jedno z najbardziej atrakcyjnych miast pod względem jakości życia. W rankingu tygodnika "Polityka" obejmującym 66 polskich miast, Poznań zajął wysokie 4.miejsce, za Sopotem, Warszawą i Opolem.

Migracje w Poznaniu

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 na 100 mieszkańców Poznania przypada 61 osób zamieszkujących w nim od urodzenia, a 38 osób to imigranci.

1 56 Strona 57