Raport o stanie Poznania - zapisy na debatę

W Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu Bazy Danych Miasta pojawił się najnowszy "Raport o stanie Miasta Poznania za 2021 rok". 21 czerwca podczas sesji będą o nim dyskutować radni miejscy. W debacie mogą również wziąć udział poznanianki i poznaniacy, którzy zgłoszą taką chęć przewodniczącemu rady.

Na portalu Bazy Danych Miasta pojawił się najnowszy "Raport o stanie Miasta Poznania za 2021 rok" - grafika artykułu
Na portalu Bazy Danych Miasta pojawił się najnowszy "Raport o stanie Miasta Poznania za 2021 rok"

"Raport o stanie miasta Poznania za 2021 rok" to kolejne przygotowane przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP opracowanie, które porusza najważniejsze kwestie składające się na współczesne oblicze stolicy Wielkopolski. Obejmuje szereg zagadnień istotnych dla funkcjonowania miasta, zawiera liczne dane i statystyki.

Już wkrótce, 21 czerwca, podczas sesji absolutoryjnej rady miasta odbędzie się debata nad raportem. Poza radnymi może w niej uczestniczyć 15 mieszkańców lub mieszkanek stolicy Wielkopolski. Pisemne zgłoszenie do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania, w urnie znajdującej się w punkcie informacyjnym urzędu miasta przy pl. Kolegiackim 17, na parterze (w godzinach pracy urzędu) - najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. do 20 czerwca 2022 roku.

Podczas debaty mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta Poznania zgłoszenia do udziału w debacie. Osoby zgłoszone będą zabierać głos przy stanowisku z komputerem, znajdującym się w Sali nr 3 Urzędu Miasta Poznania. Wobec tego proszone są o przebywanie w tej sali podczas debaty. W przypadku wystąpienia w dniu sesji niepokojących objawów zdrowotnych, mieszkaniec nie powinien na nią przychodzić, lecz pozostać w domu i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia.

Raport podzielony jest na siedem głównych części: "My i nasze życie", "Nasza przestrzeń", "Nasza praca i przedsiębiorczość", "Nasza współpraca", "Nasz rozwój i budżet", "Zestawienia statystyczne i wykazy", "Raporty i sprawozdania".

W pierwszej części - "My i nasze życie" - podano szczegółowe informacje demograficzne na temat Poznania, przedstawiono miejskie formy wsparcia dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów, a także poszczególnych grup społecznych potrzebujących pomocy i opieki. Zaprezentowano sytuację w poznańskiej kulturze, sporcie oraz edukacji dzieci, młodzieży i studentów.

Z drugiej części raportu - "Nasza przestrzeń" - dowiemy się o podejmowanych przez Miasto działaniach w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zabytków miejskich, rewitalizacji przestrzeni Poznania i gospodarki nieruchomościami. W części tej podano także informacje o realizacji budownictwa mieszkaniowego w stolicy Wielkopolski, mobilności miejskiej, sytuacji w zakresie bezpieczeństwa oraz wprowadzanej w mieście idei smart city.

Trzecia część - "Nasza praca i przedsiębiorczość" - zawiera szczegółowe informacje na temat poznańskiego rynku pracy w 2021 r., gospodarki i form wspierania lokalnej przedsiębiorczości oraz innowacyjnej działalności funkcjonujących w Poznaniu instytucji. Znajdziemy tu również opis prowadzonej w mieście aktywności inwestycyjnej oraz form wspierania inwestorów.

W części czwartej - "Nasza współpraca" - opisano prowadzoną przez Miasto Poznań współpracę z miastami partnerskimi, a także organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Podano tu także informacje na temat sytuacji mieszkających w stolicy Wielkopolski osób z innym obywatelstwem. Przedstawiono działania Miasta w zakresie promocji Poznania, jego oferty turystycznej, a także związanej z nią dostępności kolejowej i lotniczej stolicy Wielkopolski.

Piąta część raportu - "Nasz rozwój i budżet" - poświęcona jest zagadnieniom związanym z finansami Poznania oraz realizowanym inwestycjom, także tym współfinansowanym ze środków unijnych. W części tej przedstawiono także najważniejsze kwestie dotyczące realizowanej "Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+" oraz planowania przestrzennego. Opisano tu również funkcjonowanie urzędu miasta oraz działania podejmowane w ramach dialogu z radami osiedli, organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem.

Szósta część raportu - "Zestawienia statystyczne i wykazy" - zawiera zbiór najnowszych danych statystycznych dotyczących m.in. demografii, mieszkalnictwa, edukacji, kultury, sportu, gospodarki i budżetu Poznania. W części tej znajdują się również wykazy osób nagrodzonych przez Miasto, laureatów konkursów miejskich oraz stypendystów, a także kalendarium najważniejszych wydarzeń mających miejsce w Poznaniu w 2020 r.

W ostatniej - siódmej - części pn. "Raporty i sprawozdania" opublikowano m.in. podsumowanie z monitoringu "Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+" oraz realizacji programów sektorowych za 2021 r., sprawozdanie z działalności prezydenta oraz wykonania budżetu w 2021 r., a także wybrane nagrody, rankingi i konkursy, w których Miasto Poznań wzięło udział.

Przygotowanie raportu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym. Tekst dokumentu zawierający dane dotyczące Poznania i opisy podejmowanych przez Miasto działań uzupełniają liczne zdjęcia, grafiki, wykresy, tabele oraz linki odsyłające do bardziej szczegółowych opisów prezentowanych treści. Wybrane materiały są dostępne do pobrania w formie plików pdf oraz Excel.

Raport dostępny jest w BIP oraz na stronie Badam Poznań.

Załączniki