Stopa bezrobocia w Poznaniu

Na koniec września stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,9%.

. - grafika artykułu
.

Według Powiatowego Urzędu Pracy na koniec września liczba bezrobotnych w Poznaniu wyniosła 6,6 tys. osób, czyli o 0,3 tys. osób więcej niż miesiąc wcześniej i o 2,7 tys. więcej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia w Poznaniu osiągnęła poziom 1,9% a niższa była tylko w Katowicach (1,6%) i w Warszawie (1,8%). Blisko 30% osób zarejestrowanych w PUP posiadało wykształcenie wyższe, a co czwarta najwyżej gimnazjalne. Ponad połowa bezrobotnych posiadała staż pracy nie dłuższy niż 5 lat natomiast 27% osób bezrobotnych zaliczanych było do kategorii długotrwale bezrobotnych. Co piąty bezrobotny posiadał uprawnienia do pobierania zasiłku. Pracy w Poznaniu poszukiwało 350 osób z niepełnosprawnościami oraz 84 cudzoziemców. Na koniec września Powiatowy Urząd Pracy dysponował 0,9 tys. ofert pracy w Poznaniu, czyli na 1 ofertę przypadało 8 osób bezrobotnych.

sieci społecznościowe