Cele i przedmiot rewitalizacji

Głównym celem realizacji programu rewitalizacji jest wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach:

  • rozwój gospodarczy - tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarczej,
  • rozwój społeczny - zapobieganie patologiom społecznym (przestępczości, marginalizacji,wykluczeniom...),
  • rozwój infrastrukturalno - przestrzenny - zachowanie dziedzictwa kulturowego przez remonty, modernizację i konserwacje zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego.

Przedmiotem działań rewitalizacyjnych są obszary kryzysowe wyznaczone na podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej m.in.bezpieczeństwa, bezrobocia, ubóstwa i stanu infrastruktury.


Poniżej przedstawiamy Analizę działań prowadzących do ustawowej regulacji wsparcia programów rewitalizacji miast, dla potrzeb Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Poznania, przygotowaną przez mgr inż. arch. Dagmarę Mliczyńską-Hajda.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej