POZnań: Praca Odpoczynek Zamieszkanie. V Kadencja Samorządu Miasta Poznania. Poznań w latach 2006 - 2010

Mijająca kadencja była okresem rozwoju miasta w  wielu dziedzinach ważnych dla jakości życia jego mieszkańców. Z  badań warunków i  możliwości życia stwarzanych przez miasto wynika, że w  czasie tej kadencji poznaniacy oceniali je wyżej niż w  latach ubiegłych. Dzięki konsekwentnym działaniom organizacyjnym i  realizacji wielu inwestycji poprawia się sytuacja w  komunikacji miejskiej, ochronie środowiska, bezpieczeństwie, oświacie, kulturze i  sporcie, zdrowiu i  pomocy społecznej. Oczywiście mam świadomość, że wszystkich oczekiwań nie można spełnić. Skutki globalnego kryzysu ekonomicznego wpływające negatywnie na gospodarkę kraju nie są obojętne dla sytuacji ekonomicznej miasta. Warunkują one realizację wielu zamierzeń i  celów, które chcielibyśmy osiągnąć. W  maju tego roku Rada Miasta Poznania uchwaliła Strategię Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. W  dokumencie sformułowano wizję i  kierunki rozwoju miasta w  perspektywie dwudziestu lat. Warto podkreślić, że już podczas tej kadencji zainicjowano i  realizowano wiele działań i  projektów wpisujących się w  strategiczne kierunki rozwoju miasta. Dotyczy to w  szczególności celów strategicznych związanych z  rozwojem Poznania metropolitalnego, akademickości Poznania, rozwojem konkurencyjnej gospodarki, wzrostem znaczenia Poznania jako centrum turystycznego promującego swoją tysiącletnią historię i  organizatora kongresów międzynarodowych.

Załączniki

sieci społecznościowe