Fitch potwierdza wysoki rating Poznania

6 marca 2020 r. agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Poznania na poziomie "A-". Perspektywa ratingów jest stabilna. 

fot. M. Kaczmarczyk
fot. M. Kaczmarczyk

6 marca 2020 r. agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie "A-". Perspektywa ratingów jest stabilna.  Oznacza ona, że Miasto posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec zmianie. Jest to najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena ratingowa tej agencji, równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju. Agencja Fitch podkreśla, że ocena ratingowa Poznania jest obecnie ograniczona ratingiem Polski i każda zmiana ratingu Polski będzie automatycznie odzwierciedlona w ratingu Miasta.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienną opinię Fitch, że wyniki operacyjne Poznania oraz wskaźniki spłaty długu pozostaną mocne w średnim okresie, pomimo prognozowanego wpływu na wyniki finansowe Miasta w 2020 r. skutków obniżenia stawki PIT i wzrostu wydatków operacyjnych w oświacie. Ratingi uwzględniają również stabilny wzrost dochodów budżetowych i większą niż w innych polskich miastach zdolność do generowania dodatkowych dochodów. Fitch podkreśla dobre zarządzanie finansami Miasta ukierunkowane na skuteczne ograniczanie wzrostu wydatków operacyjnych, bezpieczną politykę zarządzania długiem oraz stabilną, bardzo dobrą płynność finansową. W swojej ocenie Fitch bierze pod uwagę duży potencjał i silną lokalną gospodarkę w kontekście sytuacji finansowej budżetu Miasta. Poznań, z najwyższym po Warszawie poziomem Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca, 2-krotnie przewyższającym średnią krajową, oraz najniższą w kraju stopą bezrobocia jest najsilniejszym ekonomicznie regionalnym polskim miastem. 

Rating to opinia niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji, określająca wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Wyraża ona ogólną zdolność podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych lub dotyczy konkretnej emisji zobowiązania lub programu finansowego. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.

Agencja Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Agencja ocenia wiarygodność kredytową 6 tys. emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym większość polskich miast i województw. Agencja Fitch Ratings ocenia wiarygodność kredytową Miasta Poznania od 2013 r.