Poznański Panel Obywatelski - otwarty konkurs ofert

Zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie pierwszego Poznańskiego Panelu Obywatelskiego.

. - grafika artykułu
.

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Miasta Poznań informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. "Organizacja i przeprowadzenie Poznańskiego Panelu Obywatelskiego". Jego celem będzie wypracowanie rekomendacji na temat " Jak władze Poznania mogą działać na rzecz przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatu i kryzysu klimatycznego?"

Termin składania ofert upływa 21 października 2020 r. o godz. 23.59. Ofertę należy złożyć za pomocą specjalnie dedykowanej platformy www.witkac.pl. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym i warunkami udziału w otwartym konkursie ofert pod adresem https://bip.poznan.pl/public/bip/news.html?co=print&instance=1056〈=pl∨_id=3&id=153612

Prowadzony jest także nabór na członków komisji konkursowej, która wybierze najlepszą ofertę. Kandydata do komisji konkursowej może rekomendować organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszona osoba będzie mogła opiniować projekty organizacji, z którymi w żaden sposób nie jest związana. Termin naboru upływa 4 października 2020 r. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji odbywają się za pomocą  formularza, który dostępny jest na stronie https://www.poznan.pl/mim/ngo/news/nabor-kandydatow-do-komisji-konkursowej-na-powierzenie-realizacji-zadania-miasta-poznania-organizacja-i,152829.html

Panel obywatelski jest nową formą demokratycznego podejmowania decyzji ważnych dla rozwoju miasta. W panelu są bezpośrednio zaangażowani mieszkańcy wybrani losowo spośród grupy osób, które wyrażą chęć uczestnictwa w takiej formie konsultacji. Finalny skład uczestników panelu odzwierciedla strukturę mieszkańców miasta zapewniając różnorodność i reprezentację różnych punktów widzenia oraz doświadczeń. Uczestnicy nie muszą być specjalistami w temacie panelu a wiedzę na temat istniejących i potencjalnych rozwiązań dyskutowanego problemu uzyskują od niezależnych ekspertów. Celem panelu jest wypracowanie przez uczestników rekomendowanych rozwiązań omawianego problemu, które są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i są realnie możliwe do wdrożenia przez władze lokalne. Paneliści swój ostateczny wybór powinni opierać na zgromadzonych w trakcie procesu informacjach, w tym postulatach ekspertów, wyjaśnieniach udzielonych przez urzędników oraz komentarzach lokalnych działaczy.

Panel obywatelski jest wymagającą i stosunkowo nową formą partycypacji społecznej, w której niezbędna jest całkowita transparentność, otwartość, niezależność oraz duża aktywność i zaangażowanie społeczne jednak wprowadza go coraz więcej polskich miast. Dotychczas w Polsce panele obywatelskie odbyły się lub trwają w Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Pierwszy Poznański Panel Obywatelski powinien rozpocząć się jeszcze w tym roku i zakończyć w czerwcu 2021 r.

sieci społecznościowe