Seminarium w Poznaniu nt. przestrzeni publicznej 13-14.10.2008

Patronat:


Organizatorzy i Partnerzy:


13-14 października 2008 r. w Poznaniu odbyło się Seminarium nt. przestrzeni publicznej. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli: Ministerstwo Infrastruktury oraz Prezydent Miasta Poznania, natomiast organizacją zajęli się: Wydział Rozwoju Miasta UMP oraz Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, oddział w Poznaniu i Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu.


Seminarium było pierwszym etapem, przygotowującym materiał roboczy dla powstania Karty Przestrzeni Publicznej - inicjatywą związaną z planowanym w Poznaniu w 2009 roku III Kongresem Urbanistyki Polskiej. Karta Przestrzeni Publicznej ma - w założeniu - stać się dokumentem ideowym i programowym dla kreacji polskiej przestrzeni publicznej, adresowanym do środowisk interesariuszy przestrzeni publicznej: inwestorów, społeczności i samorządów lokalnych oraz przez te środowiska sformułowanym.

Dalszy scenariusz tych działań zmierzających do sformułowania i przyjęcia Karty zawiera dwa zasadnicze etapy, których punktami kulminacyjnymi będą:

  • Konferencja naukowa, na której nastąpi wstępne sformułowanie treści Karty - wiosną 2009 r.

  • Kongres Urbanistyki Polskiej w Poznaniu w czasie którego planuje się przedyskutowanie i przyjęcie dokumentu - we wrześniu 2009 r.


Seminarium otworzył Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania oraz Maciej Borsa Doradca Ministra Infrastruktury. Olgierd Dziekoński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który wcześniej zapowiedział swój udział w seminarium, dotarł do Poznania dopiero wieczorem i wziął udział w dyskusjach kuluarowych.

Część merytoryczną seminarium rozpoczęli Goście seminarium referatami wprowadzającymi w tematykę przestrzeni publicznej dotyczącymi trzech zasadniczych aspektów jej kształtowania:


  • prof. dr hab. Tadeusz Markowski Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich - w aspekcie ekonomicznym;

Załączniki


Polecamy także artykuł prof. Tadeusza Markowskiego pt: "Ład przestrzenny jako warunek rozwoju i praktyka planistyczna" opublikowany w czasopiśmie Urbanista nr 4 (64) kwiecień 2008.


  • prof. dr hab. Krzysztof Podemski Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM - w aspekcie społecznym;

Załączniki


  • dr hab. inż. arch. Ewa Cichy-Pazder prof. PP Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego PP - w aspekcie przestrzennym.

Załączniki


W pierwszym dniu seminarium przeprowadzono dyskusje moderowane oraz gry przestrzenne w trzech grupach panelowych: samorządowej, inwestorów i społeczności lokalnych.

Dyskusja moderowana miała na celu rozpoznanie sytuacji poszczególnych grup interesariuszy, ich sposobu postrzegania przestrzeni publicznej oraz ich pozycji w staraniach o realizację swoich postulatów i aspiracji. Dyskusję przygotowali i przeprowadzili:

  • dr Marek Nowak z Instytutu Socjologii UAM

  • dr Sławomir Palicki z Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej AE

Załączniki


  • arch. Andrzej Nowak dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP.

Załączniki


Celem gry przestrzennej było poznanie motywów postępowania poszczególnych grup w akcie kreacji przestrzeni publicznej, rozpoznanie mechanizmów i efektów ich działań. Gra oparta była na dwóch poznańskich studiach przypadków:

  • pilotażowym obszarze rewitalizacji Śródka - reprezentującym przestrzeń śródmiejską;

  • os. Zwycięstwa - przedstawicielu przestrzeni wielkich osiedli mieszkaniowych.

Grę przestrzenną przygotowali i przeprowadzili architekci: Rafał Graczyk, Bartosz Kaźmierczak i  Dominika Pazder z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej z pomocą pracowników Oddziału Rewitalizacji Wydziału Rozwoju Miasta UMP i studentów Wydziału Architektury PP.

Załączniki


Przebieg zarówno dyskusji moderowanych jak i gier przestrzennych był bardzo dynamiczny, a niekiedy nawet żywiołowy. Pokazał faktycznie istniejące problemy i dylematy dotyczące przestrzeni publicznej oraz różnice w podejściu do tego tematu w zależności od roli pełnionej w procesie jej kształtowania. To zostało zauważone i omówione drugiego dnia seminarium w prezentacji wyników spotkań panelowych i dyskusji plenarnej.

Załączniki


Założenia merytoryczne Seminarium opracował zespół w składzie: dr hab. inż. arch. Ewa Cichy-Pazder (WA PP), arch. Rafał Graczyk (WA PP), arch. Bartosz Kaźmierczak (WA PP), arch. Lech Łangowski (WRM UMP), arch Andrzej Nowak (WUiA UMP), dr Marek Nowak (IS UAM), dr Sławomir Palicki (KEPiŚ AEP), arch. Dominika Pazder (WA PP), arch. Lech Podbrez (WRM UMP), Natalia Szwarc (WRM UMP).

Poniżej zamieszczamy materiał poseminaryjny, będący zapisem całego przebiegu Seminarium, opracowany przez Oddział Rewitalizacji Wydziału Rozwoju Miasta UMP.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej