WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

W związku z licznymi zapytaniami właścicieli nieruchomości i kancelarii notarialnych po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), informujemy, że dnia 22 listopada 2016 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XXXVIII/648/VII/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego poz. 7323).

Uchwała będąca aktem prawa miejscowego weszła w życie 15 grudnia 2016 r. W uchwale Rada Miasta Poznania nie ustanowiła prawa pierwokupu nieruchomości na obszarze miasta Poznania (art. 11 ust. 5 ww. ustawy).

24 stycznia 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XLI/707/VII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania, w którym będzie mogła wskazać na obszarze rewitalizacji możliwość ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji (art. 25 ww. ustawy). Przewidywany termin podjęcia kolejnej uchwały - w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji - to koniec października/listopada 2017 roku.

_____________________________

WYMAGANE DOKUMENTY:

W celu uzyskania zaświadczenia wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia wg sporządzonego wzoru umieszczonego na stronie internetowej www.poznan.pl/rewitalizacja (w załączniku),
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby do wglądu przy odbiorze zaświadczenia,
 • oryginał pełnomocnictwa/oryginał upoważnienia osoby - w przypadku ustanowienia pełnomocnika/upoważnionej osoby, wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (jeśli dotyczy).

OPŁATY:

Wydanie zaświadczenia wiąże się z uiszczeniem:

 • opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł,
 • opłaty od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika w wysokości 17,00 zł (jeśli dotyczy).

Opłatę można uiścić:

 • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

61-706 Poznań

ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 • we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji (bez dodatkowych kosztów),
 • u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr XVII/201/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015 roku zmienioną uchwałą Nr XXXI/449/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 21 czerwca 2016 roku.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia (wpływu) wniosku o wydanie zaświadczenia.

ZWOLNIENIE Z OPŁATY SKARBOWEJ OD PEŁNOMOCNICTWA

(Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., część IV)

Podstawa upoważniająca do zwolnienia z opłaty skarbowej:

"Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

 1. poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów (...),
 2. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu."

TREŚĆ FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA:

Wzór formularza wniosku o wydanie zaświadczenia oraz pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta w pokoju 350.

W treści formularza wniosku należy wpisać:

 • adres nieruchomości,
 • numery ewidencyjne działek,
 • numer arkusza mapy,
 • obręb geodezyjny.

Dane dotyczące objęcia nieruchomości obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji można znaleźć w witrynie internetowej sip.geopoz.pl.

Należy wejść na stronę: http://195.216.117.150/sip/nmap/mapa/1/default

Po lewej stronie w "Warstwach tematycznych mapy" należy wybrać "Urbanistyka i architektura" oraz zaznaczyć "Obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji".

Następnie po prawej stronie należy kliknąć w ikonę "Szukaj":

 1. pierwszy sposób - wybrać "Działki ewidencyjne" oraz wpisać dane przedmiotowej działki (numer obrębu geodezyjnego, numer arkusza mapy oraz numer ewidencyjny działki - np. 51/29/11),
 2. drugi sposób - wybrać "Punkty adresowe", wpisać dane przedmiotowej działki oraz kliknąć na pojawiający się wynik. 

Szrafem zielonym zaznaczone są obszary zdegradowane, natomiast czerwonym szrafem zaznaczone zostały obszary rewitalizacji.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć:

 • osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, w budynku Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17, w Biurze Podawczym w holu głównym,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

MIEJSCE ODBIORU ZAŚWIADCZENIA:

Odbiór zaświadczenia:

 • osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby, w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (III piętro, pokój 350, tel.  (+48) 61 878 4856),
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Środki odwoławcze rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu (al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, tel. (+48) 61 854 19 90).

DODATKOWE INFORMACJE:

Wydane zaświadczenie jest aktualne na dzień sporządzenia.

Osoba działająca w imieniu wnioskodawcy (pełnomocnik) ma obowiązek przedłożenia urzędowo potwierdzonej kopii lub oryginału pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w wysokości 17,00 zł). Więcej informacji można uzyskać pod adresem rewitalizacja@um.poznan.pl lub pod numerami telefonów:

(+48) 61 878 48 56

(+48) 61 878 56 80

(+48) 61 878 53 38

(+48) 61 878 56 93

(+48) 61 878 57 35

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783  z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 Nr 187 poz. 1330),
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej